This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label dynamics-nav. Show all posts

[Download] Microsoft Dynamics NAV 2016 Original MSDN

Author Image Fri, 26 May 2017
Microsoft Dynamics NAV là một giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện giúp nhân viên của bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn; giúp doanh nghi…

[Download] Microsoft Dynamics NAV 2017 Original (Release 17/11/2016)

Author Image Thu, 17 Nov 2016
Microsoft Dynamics NAV là một giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện giúp nhân viên của bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn; giúp doanh nghi…