This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Showing posts with label dynamics-ax. Show all posts

[Download] Microsoft Dynamics AX Original MSDN

Author Image Wed, 6 Sep 2017
Microsoft Dynamics AX hỗ trợ bạn đưa ra quyết định thông minh hơn, thiết kế lại các quá trình kinh doanh nhanh hơn và tiếp sức cho tăng trưởng của d…