Labels

Blogger Code - b:comment


Thẻ b:comment cho phép bạn thêm ghi chú trong mã XML của chủ đề blogger. Thẻ này khi render sẽ tương đương với phần chú thích HTML, vậy blogger tạo ra nó làm gì ? hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này

+ b:comment hoạt động trong tất cả mã XML từ b:skin
+ b:comment có thể lồng vào nhau

Cấu trúc cơ bản

<b:comment>
 YOUR COMMENT HERE
<b:comment>

Sử dụng thêm thuộc tính render sẽ cho phép đoạn ghi chú đó có được render ra mã HTML khi view-sources hay không

<b:comment render='TRUE OR FALSE'>
...
</b:comment>

Sử dụng với biểu thức, đây là sự khác biệt lớn nhất so với việc sử dụng chú thích HTML thông thường (<!-- ... -->)

<b:comment expr:render='EXPRESSION'>
...
</b:comment>

Ví dụ

<b:comment render='true'>
  YOUR COMMENT HERE
</b:comment>

Khi render

<!-- YOUR COMMENT HERE -->

Sử dụng với biểu thức điều kiện

<b:comment render='true'>
  <b:eval expr='data:post.hasJumpLink ? "Félicitation Toto ! tu as ajouté un marqueur d&apos;expansion à cet article." : "Hé qwééé Toto ! Au lieu de te gratter les fesses, tu ferais mieux d&apos;ajouter un marqueur d&apos;expansion à cet article !!!"'>
</b:comment>

Nếu điều kiện đúng render

<!--Félicitation Toto ! tu as ajouté un marqueur d'expansion à cet article.-->

Nếu sai render thành

<!--Hé qwééé Toto ! Au lieu de te gratter les fesses, tu ferais mieux d'ajouter un marqueur d'expansion à cet article !!!-->

Như vậy lợi thế khi bạn dùng thẻ này đó là có thể quyết định đoạn ghi chú đó có được in ra sources hay không, và việc sử dụng 1 thẻ b:comment có thể tạo ra nhiều ghi chú khác nhau nhờ sử dụng biểu thức điều kiện

Chúc bạn học tốt !