This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 22 June 2018

Thẻ gọi dữ liệu tiện ích bài đăng Blog1


Tiện ích bài đăng Blog1 có thể coi là bộ xương sống của template, nó chứa toàn bộ dữ liệu về bài đăng, ngày giờ, tiêu đề, nhận xét,...Vậy bạn đã biết được bao nhiêu % về nó, hãy cùng tôi tìm hiểu trong bài viết này

Tại thời điểm viết bài, blogger đã cho ra mắt 3 layout version template và 2 version widget. Theo đó Layout v1 và v2 sẽ sử dụng widget Blog1 v1, và Layout v3 sẽ sử dụng widget Blog1 v2. Đây là cách phân biệt widget v1 và v2


2 version sẽ có cấu trúc khác nhau và các thẻ gọi dữ liệu cũng khác nhau

Cấu trúc json của chúng như sau

Blog widget v1

"data": {
 "widget": {
  "type": "Blog",
  "version": 1
 },
 "title": string,
 "description": string,
 "numPosts": number,
 "languageCode": string,
 "mobile": boolean,
 "postLabelsLabel": string,
 "timestampLabel": string,
 "authorLabel": string,
 "commentLabel": string,
 "commentLabelPlural": string,
 "postLocationLabel": string,
 "reactionsLabel": string,
 "showTimestamp": boolean,
 "showLocation": boolean,
 "showAuthor": boolean,
 "showPostLabels": boolean,
 "showReactions": boolean,
 "showDummy": boolean,
 "showPlusOne": boolean,
 "showMobileShare": boolean,
 "showEmailButton": boolean,
 "showBlogThisButton": boolean,
 "showTwitterButton": boolean,
 "showFacebookButton": boolean,
 "showPinterestButton": boolean,
 "olderPageUrl": URL,
 "olderPageTitle": string,
 "newerPageUrl": URL,
 "newerPageTitle": string,
 "mobileLinkUrl": string,
 "mobileLinkMsg": string,
 "desktopLinkUrl": string,
 "desktopLinkMsg": string,
 "homeMsg": string,
 "navMessage": string,
 "postCommentMsg": string,
 "blogCommentMessage": string,
 "blogTeamBlogMessage": string,
 "feedLinksMsg": string,
 "commentPostedByMsg": string,
 "shareMsg": string,
 "shareToTwitterMsg": string,
 "shareToFacebookMsg": string,
 "shareToPinterestMsg": string,
 "blogThisMsg": string,
 "emailThisMsg": string,
 "emailPostMsg": string,
 "editPostMsg": string,
 "deleteCommentMsg": string,
 "adCode": string,
 "cmtIframeInitialHeight": string,
 "showCmtPopup": boolean,
 "feedLinks": [{
  "url": string,
  "name": string,
  "feedType": string,
  "mimeType": string
 }],
 "posts": [{
  "id": string,
  "title": string,
  "body": string,
  "snippet": string,
  "longSnippet": string,
  "url": URL,
  "link": string,
  "thumbnailUrl": string,
  "firstImageUrl": string,
  "date": string,
  "dateHeader": string,
  "timestamp": string,
  "timestampISO8601": string,
  "lastUpdatedISO8601": string,
  "author": string,
  "authorUrl": string,
  "authorProfileUrl": string,
  "authorAboutMe": string,
  "authorPhoto": {
   "url": string,
   "width": number,
   "height": number
  },
  "hasJumpLink": boolean,
  "jumpText": string,
  "isFirstPost": boolean,
  "isDateStart": boolean,
  "adminClass": string,
  "editUrl": string,
  "allowComments": boolean,
  "allowNewComments": boolean,
  "noNewCommentsText": string,
  "numComments": number,
  "commentLabelFull": string,
  "addCommentUrl": URL,
  "addCommentOnclick": string,
  "commentPagingRequired": boolean,
  "hasOlderLinks": boolean,
  "oldLinkClass": string,
  "oldestLinkUrl": URL,
  "oldestLinkText": string,
  "olderLinkUrl": URL,
  "olderLinkText": string,
  "hasNewerLinks": boolean,
  "newLinkClass": string,
  "newerLinkUrl": URL,
  "newerLinkText": string,
  "newestLinkUrl": URL,
  "newestLinkText": string,
  "commentRangeText": string,
  "commentFormIframeSrc": string,
  "embedCommentForm": boolean,
  "showThreadedComments": boolean,
  "commentSrc": string,
  "commentFeed": URL,
  "commentJso": string,
  "commentHtml": string,
  "commentMsgs": string,
  "commentConfig": string,
  "avatarIndentClass": string,
  "includeAd": boolean,
  "allowIframeComments": boolean,
  "iframeCommentSrc": string,
  "viewType": string,
  "commentSource": number,
  "dummyTag": string,
  "googlePlusShareTag": string,
  "emailPostUrl": string,
  "sharePostUrl": string,
  "reactionsUrl": string,
  "cmtfpIframe": string,
  "appRpcRelayPath": string,
  "location": {
   "mapsUrl": string,
   "name": string
  },
  "labels": [{
   "name": string,
   "url": URL,
   "isLast": boolean
  }],
  "feedLinks": [{
   "url": string,
   "name": string,
   "feedType": string
   "mimeType": string
  }],
  "comments": [{
   "id": string,
   "inReplyTo": string,
   "cmtBodyIdPostfix": string,
   "url": string,
   "body": string,
   "timestamp": string,
   "timestampValue": number,
   "timestampAbs": number,
   "author": string,
   "authorUrl": string,
   "authorPhoto": {
    "url": string,
    "width": number,
    "height": number
   },
   "favicon": string,
   "authorAvatarSrc": string,
   "authorAvatarImage": string,
   "anchorName": string,
   "deleteUrl": string,
   "isDeleted": boolean,
   "adminClass": string,
   "authorClass": string
  }],
  "enclosures": [{
   "url": string,
   "mimeType": string
  }]
 }]
}
Blog widget v2

"data": {
 "widget": {
  "type": "Blog",
  "version": 2
 },
 "title": string,
 "description": string,
 "languageCode": string,
 "olderPageUrl": URL,
 "newerPageUrl": URL,
 "navMessage": string,
 "adCode": string,
 "adClientId": string,
 "cmtIframeInitialHeight": string,
 "showCmtPopup": boolean,
 "messages": {
  "blogComment": string
 },
 "feedLinks": [{
  "url": string,
  "name": string,
  "feedType": string,
  "mimeType": string
 }],
 "posts": [{
  "id": string,
  "title": string,
  "body": string,
  "snippets": {
   "long": string,
   "short": string
  },
  "url": URL,
  "link": string,
  "thumbnailUrl": string,
  "featuredImage": image,
  "date": date,
  "lastUpdated": date,
  "author": {
   "name": string,
   "profileUrl": string,
   "aboutMe": string,
   "authorPhoto": {
    "image": image,
    "width": number,
    "height": number
   },
  },
  "hasJumpLink": boolean,
  "adminClass": string,
  "postAuthorClass": string,
  "allowComments": boolean,
  "allowNewComments": boolean,
  "noNewCommentsText": string,
  "numberOfComments": number,
  "commentsUrl": URL,
  "commentsUrlOnclick": string,
  "commentPagingRequired": boolean,
  "hasOlderLinks": boolean,
  "oldLinkClass": string,
  "oldestLinkUrl": URL,
  "olderLinkUrl": URL,
  "hasNewerLinks": boolean,
  "newLinkClass": string,
  "newerLinkUrl": URL,
  "newestLinkUrl": URL,
  "commentRangeText": string,
  "commentFormIframeSrc": string,
  "embedCommentForm": boolean,
  "showThreadedComments": boolean,
  "commentSrc": string,
  "commentFeed": string,
  "commentJso": string,
  "commentHtml": string,
  "commentMsgs": string,
  "commentConfig": string,
  "avatarIndentClass": string,
  "includeAd": boolean,
  "adNumber": number,
  "allowIframeComments": boolean,
  "iframeCommentSrc": string,
  "viewType": string,
  "commentSource": number,
  "emailPostUrl": string,
  "shareUrl": string,
  "reactionsUrl": URL,
  "cmtfpIframe": string,
  "appRpcRelayPath": string,
  "location": {
   "mapsUrl": string,
   "name": string
  },
  "labels": [{
   "name": string,
   "url": URL,
  }],
  "feedLinks": [{
   "url": string,
   "name": string,
   "feedType": string,
   "mimeType": string
  }],
  "comments": [{
   "id": string,
   "inReplyTo": string,
   "cmtBodyIdPostfix": string,
   "url": string,
   "body": string,
   "timestamp": string,
   "timestampValue": number,
   "timestampAbs": number,
   "author": string,
   "authorUrl": string,
   "authorUserType": string,
   "authorPhoto": {
    "url": string,
    "width": number,
    "height": number
   },
   "authorAvatarSrc": string,
   "authorAvatarImage": string,
   "anchorName": string,
   "deleteUrl": string,
   "isDeleted": boolean,
   "adminClass": string,
  }],
  "enclosures": [{
   "url": string,
   "mimeType": string
  }]
 }]
}

Từ cấu trúc json ta sẽ lấy được dữ liệu như sau

Blog widget v1

<b:widget id='Blog1' title='' type='Blog' version='1'>
 <b:includable id='main'>
  <data:title/>
  <data:description/>
  <data:numPosts/>
  <data:languageCode/>
  <data:mobile/>
  <data:postLabelsLabel/>
  <data:timestampLabel/>
  <data:authorLabel/>
  <data:commentLabel/>
  <data:commentLabelPlural/>
  <data:postLocationLabel/>
  <data:reactionsLabel/>
  <data:showTimestamp/>
  <data:showLocation/>
  <data:showAuthor/>
  <data:showPostLabels/>
  <data:showReactions/>
  <data:showDummy/>
  <data:showPlusOne/>
  <data:showMobileShare/>
  <data:showEmailButton/>
  <data:showBlogThisButton/>
  <data:showTwitterButton/>
  <data:showFacebookButton/>
  <data:showPinterestButton/>
  <data:olderPageUrl/>
  <data:olderPageTitle/>
  <data:newerPageUrl/>
  <data:newerPageTitle/>
  <data:mobileLinkUrl/>
  <data:mobileLinkMsg/>
  <data:desktopLinkUrl/>
  <data:desktopLinkMsg/>
  <data:homeMsg/>
  <data:navMessage/>
  <data:postCommentMsg/>
  <data:blogCommentMessage/>
  <data:blogTeamBlogMessage/>
  <data:feedLinksMsg/>
  <data:commentPostedByMsg/>
  <data:shareMsg/>
  <data:shareToTwitterMsg/>
  <data:shareToFacebookMsg/>
  <data:shareToPinterestMsg/>
  <data:blogThisMsg/>
  <data:emailThisMsg/>
  <data:emailPostMsg/>
  <data:editPostMsg/>
  <data:deleteCommentMsg/>
  <data:adCode/>
  <data:cmtIframeInitialHeight/>
  <data:showCmtPopup/>
  <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
   <data:feedLink.url/>
   <data:feedLink.name/>
   <data:feedLink.feedType/>
   <data:feedLink.mimeType/>
  </b:loop>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
   <data:post.id/>
   <data:post.title/>
   <data:post.body/>
   <data:post.snippet/>
   <data:post.longSnippet/>
   <data:post.url/>
   <data:post.link/>
   <data:post.thumbnailUrl/>
   <data:post.firstImageUrl/>
   <data:post.date/>
   <data:post.dateHeader/>
   <data:post.timestamp/>
   <data:post.timestampISO8601/>
   <data:post.lastUpdatedISO8601/>
   <data:post.author/>
   <data:post.authorUrl/>
   <data:post.authorProfileUrl/>
   <data:post.authorAboutMe/>
   <data:post.authorPhoto.url/>
   <data:post.authorPhoto.width/>
   <data:post.authorPhoto.height/>
   <data:post.hasJumpLink/>
   <data:post.jumpText/>
   <data:post.isFirstPost/>
   <data:post.isDateStart/>
   <data:post.adminClass/>
   <data:post.editUrl/>
   <data:post.allowComments/>
   <data:post.allowNewComments/>
   <data:post.noNewCommentsText/>
   <data:post.numComments/>
   <data:post.commentLabelFull/>
   <data:post.addCommentUrl/>
   <data:post.addCommentOnclick/>
   <data:post.commentPagingRequired/>
   <data:post.hasOlderLinks/>
   <data:post.oldLinkClass/>
   <data:post.oldestLinkUrl/>
   <data:post.oldestLinkText/>
   <data:post.olderLinkUrl/>
   <data:post.olderLinkText/>
   <data:post.hasNewerLinks/>
   <data:post.newLinkClass/>
   <data:post.newerLinkUrl/>
   <data:post.newerLinkText/>
   <data:post.newestLinkUrl/>
   <data:post.newestLinkText/>
   <data:post.commentRangeText/>
   <data:post.commentFormIframeSrc/>
   <data:post.embedCommentForm/>
   <data:post.showThreadedComments/>
   <data:post.commentSrc/>
   <data:post.commentFeed/>
   <data:post.commentJso/>
   <data:post.commentHtml/>
   <data:post.commentMsgs/>
   <data:post.commentConfig/>
   <data:post.avatarIndentClass/>
   <data:post.includeAd/>
   <data:post.allowIframeComments/>
   <data:post.iframeCommentSrc/>
   <data:post.viewType/>
   <data:post.commentSource/>
   <data:post.dummyTag/>
   <data:post.googlePlusShareTag/>
   <data:post.emailPostUrl/>
   <data:post.sharePostUrl/>
   <data:post.reactionsUrl/>
   <data:post.cmtfpIframe/>
   <data:post.appRpcRelayPath/>
   <data:post.location.mapsUrl/>
   <data:post.location.name/>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <data:label.name/>
    <data:label.url/>
    <data:label.isLast/>
   </b:loop>
   <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
    <data:feedLink.url/>
    <data:feedLink.name/>
    <data:feedLink.feedType/>
    <data:feedLink.mimeType/>
   </b:loop>
   <b:loop values='data:comments' var='comment'>
    <data:comment.id/>
    <data:comment.inReplyTo/>
    <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>
    <data:comment.url/>
    <data:comment.body/>
    <data:comment.timestamp/>
    <data:comment.timestampValue/>
    <data:comment.timestampAbs/>
    <data:comment.author/>
    <data:comment.authorUrl/>
    <data:comment.authorPhoto.url/>
    <data:comment.authorPhoto.width/>
    <data:comment.authorPhoto.height/>
    <data:comment.favicon/>
    <data:comment.authorAvatarSrc/>
    <data:comment.authorAvatarImage/>
    <data:comment.anchorName/>
    <data:comment.deleteUrl/>
    <data:comment.isDeleted/>
    <data:comment.adminClass/>
    <data:comment.authorClass/>
   </b:loop>
   <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>
    <data:enclosure.url/>
    <data:enclosure.mimeType/>
   </b:loop>
  </b:loop>
 </b:includable>
</b:widget>
Blog widget v2

<b:widget id='Blog1' title='' type='Blog' version='2'>
 <b:includable id='main'>
  <data:title/>
  <data:description/>
  <data:languageCode/>
  <data:olderPageUrl/>
  <data:newerPageUrl/>
  <data:navMessage/>
  <data:adCode/>
  <data:adClientId/>
  <data:cmtIframeInitialHeight/>
  <data:showCmtPopup/>
  <data:messages.blogComment/>
  <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
   <data:feedLink.url/>
   <data:feedLink.name/>
   <data:feedLink.feedType/>
   <data:feedLink.mimeType/>
  </b:loop>
  <b:loop values='data:posts' var='post'>
   <data:post.id/>
   <data:post.title/>
   <data:post.body/>
   <data:post.snippets.short/>
   <data:post.snippets.long/>
   <data:post.url/>
   <data:post.link/>
   <data:post.thumbnailUrl/>
   <data:post.featuredImage/>
   <data:post.date/>
   <data:post.lastUpdated/>
   <data:post.author.name/>
   <data:post.author.profileUrl/>
   <data:post.author.aboutMe/>
   <data:post.author.authorPhoto.image/>
   <data:post.author.authorPhoto.width/>
   <data:post.author.authorPhoto.height/>
   <data:post.hasJumpLink/>
   <data:post.adminClass/>
   <data:post.postAuthorClass/>
   <data:post.allowComments/>
   <data:post.allowNewComments/>
   <data:post.noNewCommentsText/>
   <data:post.numberOfComments/>
   <data:post.commentsUrl/>
   <data:post.commentsUrlOnclick/>
   <data:post.commentPagingRequired/>
   <data:post.hasOlderLinks/>
   <data:post.oldLinkClass/>
   <data:post.oldestLinkUrl/>
   <data:post.olderLinkUrl/>
   <data:post.hasNewerLinks/>
   <data:post.newLinkClass/>
   <data:post.newerLinkUrl/>
   <data:post.newestLinkUrl/>
   <data:post.commentRangeText/>
   <data:post.commentFormIframeSrc/>
   <data:post.embedCommentForm/>
   <data:post.showThreadedComments/>
   <data:post.commentSrc/>
   <data:post.commentFeed/>
   <data:post.commentJso/>
   <data:post.commentHtml/>
   <data:post.commentMsgs/>
   <data:post.commentConfig/>
   <data:post.avatarIndentClass/>
   <data:post.includeAd/>
   <data:post.adNumber/>
   <data:post.allowIframeComments/>
   <data:post.iframeCommentSrc/>
   <data:post.viewType/>
   <data:post.commentSource/>
   <data:post.emailPostUrl/>
   <data:post.shareUrl/>
   <data:post.reactionsUrl/>
   <data:post.cmtfpIframe/>
   <data:post.appRpcRelayPath/>
   <data:post.location.mapsUrl/>
   <data:post.location.name/>
   <b:loop values='data:labels' var='label'>
    <data:label.name/>
    <data:label.url/>
   </b:loop>
   <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>
    <data:feedLink.url/>
    <data:feedLink.name/>
    <data:feedLink.feedType/>
    <data:feedLink.mimeType/>
   </b:loop>
   <b:loop values='data:comments' var='comment'>
    <data:comment.id/>
    <data:comment.inReplyTo/>
    <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>
    <data:comment.url/>
    <data:comment.body/>
    <data:comment.timestamp/>
    <data:comment.timestampValue/>
    <data:comment.timestampAbs/>
    <data:comment.author/>
    <data:comment.authorUrl/>
    <data:comment.authorUserType/>
    <data:comment.authorPhoto.url/>
    <data:comment.authorPhoto.width/>
    <data:comment.authorPhoto.height/>
    <data:comment.authorAvatarSrc/>
    <data:comment.authorAvatarImage/>
    <data:comment.anchorName/>
    <data:comment.deleteUrl/>
    <data:comment.isDeleted/>
    <data:comment.adminClass/>
   </b:loop>
   <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>
    <data:enclosure.url/>
    <data:enclosure.mimeType/>
   </b:loop>
  </b:loop>
 </b:includable>
</b:widget>

Ví dụ lấy dữ liệu: tôi muốn lấy tên và avatar của tác giả thì sẽ gọi code như sau

+ Với v1

<b:includable id='post' var='post'>
...
  <!-- Lấy avatar -->
  <img expr:src='data:post.authorPhoto.url'/> 
  <!-- Lấy tên tác giả -->
  <data:post.author/>
...
</b:includable>

+ Với v2

<b:includable id='post' var='post'>
...
  <!-- Lấy avatar -->
  <img expr:src='data:post.author.authorPhoto.image'/> 
  <!-- Lấy tên tác giả -->
  <data:post.author.name/>
...
</b:includable>

Cả 2 đều cho ta cùng 1 kết quả nhưng có thể thấy thẻ gọi dữ liệu khác rất nhiều, vì thế cậu nào mà muốn nâng v1 lên v2 mà lơ mơ phần này thì không kham nổi đâu :))

Như vậy tôi qua bài viết này tôi đã cung cấp cho các bạn tất cả các thẻ gọi dữ liệu trong tiện ích Blog1 với cả 2 version, nắm chắc được chúng bạn có thể làm được rất nhiều thứ hay ho đó

Good Luck !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js