This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 8 May 2018

Hướng dẫn tạo tool làm đẹp code JS, HTML, XML, CSS


Trong quá trình phát triển website bạn thường phải làm việc rất nhiều với các đoạn code js, html, css. Việc chúng bị nén lại chắc chắn sẽ khiến bạn gặp rất nhiều khó khăn trong code. Hiện tại không thiếu các website hỗ trợ việc làm đẹp code tuy nhiên nếu bạn muốn tự sở hữu nó để chủ động hơn thì hãy tham khảo bài viết này.

Bạn có thể xem demo tại đây
DEMO

1. Publish lên host


Bạn có thể sử dụng github như tôi demo ở trên để sử dụng online bằng việc tạo 1 tài khoản github và upload file lên, sau đó sử dụng https://raw.githack.com/ để raw file hoặc upload lên hosting của bạn

Nội dung file

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Unminify Code Online</title>
  <meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport' />
  <link href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <style type='text/css'>
  body {
    background-color: #f7f7f7;
    padding: 2em 0 0;
  }

  textarea {
    min-height: 40em;
    font-size: 15px
  }

  .copyright-container {
    margin: 20px 0;
    font-size: 16px
  }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6">
        <h2><strong>Input</strong></h2>
        <form class="form-group">
          <textarea id="textarea" name="textarea" class="form-control" autofocus="" placeholder="Paste JS, CSS, HTML or XML Code to unminify/format..."></textarea>
        </form>
      </div>
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6">
        <h2><strong>Output</strong></h2>
        <form class="form-group">
          <textarea id="output" class="form-control" readonly=""></textarea>
        </form>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
        <a class="btn btn-danger" id="erase"><i class="glyphicon glyphicon-remove"></i> Clear</a>
        <a class="btn btn-success" id="copy"><i class="glyphicon glyphicon-paste"></i> Copy</a>
      </div>
    </div>
    <div class="copyright-container">
      <p class="text-center">Powered by <a href="https://getbootstrap.com/">Bootstrap</a> & <a href="http://jsbeautifier.org/">JS Beautify</a></p>
    </div>
    <script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/js-beautify/1.7.5/beautify.min.js'></script>
    <script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/js-beautify/1.7.5/beautify-css.min.js'></script>
    <script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/js-beautify/1.7.5/beautify-html.min.js'></script>
    <script type="text/javascript">
    function isCss(a) {
      if (/\w+\s*?\{[\s\S]+?\}/.test(a) && !/<(style).*?>[\s\S]+?<\/\1>/.test(a)) {
        return true
      }
    }

    function isJs(a) {
      if ((/function\s*?\w+\s*?\(.*?\)\s*?\{[\s\S]+?\}/.test(a) || /var\s*?\w+\s*?\=/.test(a)) && !/<(script).*?>[\s\S]+?<\/\1>/.test(a)) {
        return true
      }
    }

    function isHtml(a) {
      if (/<(\w+).*?>[\s\S]+?<\/\1>/.test(a)) {
        return true
      }
    }

    document.getElementById("textarea").addEventListener("keyup", function() {
      var a = this.value;
      if (isCss(a) && !isJs(a)) {
        a = css_beautify(a)
      } else if (isJs(a)) {
        a = js_beautify(a)
      } else if (isHtml(a)) {
        a = html_beautify(a)
      } else {
        a = html_beautify(a)
      }
      document.getElementById("output").value = a;
    })

    document.getElementById("copy").addEventListener("click", function() {
      var a = document.getElementById("textarea");
      a.select();
      try {
        var b = document.execCommand('copy');
      } catch (err) {
        alert('Oops, unable to copy !')
      }
    })

    document.getElementById("erase").addEventListener("click", function() {
      var a = document.getElementById("textarea");
      var b = document.getElementById("output");
      a.value = "";
      b.value = "";
      a.focus();
    })
    </script>
</body>

</html>

2. Dành cho blogspot


Sử dụng với chế độ trang tĩnh, bạn tạo 1 trang mới và dán nội dung sau vào

<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6">
      <h2><strong>Input</strong></h2>
      <form class="form-group">
        <textarea id="textarea" name="textarea" class="form-control" autofocus="" placeholder="Paste JS, CSS, HTML or XML Code to unminify/format..."></textarea>
      </form>
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-6 col-lg-6">
      <h2><strong>Output</strong></h2>
      <form class="form-group">
        <textarea id="output" class="form-control" readonly=""></textarea>
      </form>
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
      <a class="btn btn-danger" id="erase"><i class="glyphicon glyphicon-remove"></i> Clear</a>
      <a class="btn btn-success" id="copy"><i class="glyphicon glyphicon-paste"></i> Copy</a>
    </div>
  </div>
</div>

<link href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/js-beautify/1.7.5/beautify.min.js'></script>
<script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/js-beautify/1.7.5/beautify-css.min.js'></script>
<script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/js-beautify/1.7.5/beautify-html.min.js'></script>
<script type="text/javascript">
function isCss(a) {
  if (/\w+\s*?\{[\s\S]+?\}/.test(a) && !/<(style).*?>[\s\S]+?<\/\1>/.test(a)) {
    return true
  }
}

function isJs(a) {
  if ((/function\s*?\w+\s*?\(.*?\)\s*?\{[\s\S]+?\}/.test(a) || /var\s*?\w+\s*?\=/.test(a)) && !/<(script).*?>[\s\S]+?<\/\1>/.test(a)) {
    return true
  }
}

function isHtml(a) {
  if (/<(\w+).*?>[\s\S]+?<\/\1>/.test(a)) {
    return true
  }
}

document.getElementById("textarea").addEventListener("keyup", function() {
  var a = this.value;
  if (isCss(a) && !isJs(a)) {
    a = css_beautify(a)
  } else if (isJs(a)) {
    a = js_beautify(a)
  } else if (isHtml(a)) {
    a = html_beautify(a)
  } else {
    a = html_beautify(a)
  }
  document.getElementById("output").value = a;
})

document.getElementById("copy").addEventListener("click", function() {
  var a = document.getElementById("textarea");
  a.select();
  try {
    var b = document.execCommand('copy');
  } catch (err) {
    alert('Oops, unable to copy !')
  }
})

document.getElementById("erase").addEventListener("click", function() {
  var a = document.getElementById("textarea");
  var b = document.getElementById("output");
  a.value = "";
  b.value = "";
  a.focus();
})
</script>

Đương nhiên sẽ có sự xung đột class hoặc css vì có sử dụng bootstrap, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ của bạn, căn chỉnh sao cho hợp lý

3. Kết luận


Hiện tại có vô số trang giúp bạn làm việc này tuy nhiên việc tự tạo tool cho mình giúp bạn chủ động hơn, không bị phụ thuộc vào các website khác khi họ gặp sự cố gây gián đoạn

Tool gọn nhẹ dễ tích hợp cơ bản đáp ứng được yêu cầu làm đẹp code

Chúc thành công !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js