This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 13 November 2017

[Blogger] Tạo hộp tìm kiếm full màn hình cho blogspot


Hộp tìm kiếm (search box) là thành phần không thể thiếu của blogspot nói riêng cũng như tất cả các website nói chung. Hộp tìm kiếm giúp người dùng dễ dàng tìm đến bài viết mà họ cần, tạo khung tìm kiếm đẹp và chuyên nghiệp giúp bạn ghi điểm với khách truy cập khiến họ thường xuyên lui tới trang của bạn hơn

Hầu hết blogger template đều có tích hợp chức năng tìm kiếm, còn muốn đẹp hay không còn tùy vào khả năng bày trí của webmaster. Bài viết này giới thiệu đến bạn đọc khung tìm kiếm bao phủ toàn màn hình, dễ dàng đặt vào bất cứ vị trí nào (header, menu, footer, widget...) có thể dùng cho google custom search hoặc search mặc định của template đều được.

Đây là hình ảnh demo của hộp tìm kiếm


 DEMO

Ok bắt đầu thủ thuật !

Đăng nhập vào blogger và tới phần chỉnh sửa HTML.

Viết CSS, dán đoạn code trước thẻ ]]></b:skin>

.dialog-box button[type="submit"]{margin-top:20px;padding:0.8em 2em;background-color:#10b765;color:#fff;border:none;text-transform:uppercase;-webkit-transition:all 0.3s;-moz-transition:all 0.3s;-ms-transition:all 0.3s;-o-transition:all 0.3s;transition:all 0.3s}
.dialog-box input[type="text"]{padding:0 20px;font-size:13px;letter-spacing:0.1em;color:#888;height:50px;line-height:1;background-color:#fff;border:1px solid #ddd;-webkit-transition:all 0.2s;-moz-transition:all 0.2s;-ms-transition:all 0.2s;-o-transition:all 0.2s;transition:all 0.2s;box-sizing:border-box;width:100%}
.dialog-box h2{margin:0;font-weight:400;font-size:24px;padding:32px 0 25px;text-transform:uppercase}
.dialog-box{max-width:520px;min-width:290px;background:#fff;padding:20px;text-align:center;position:relative;z-index:5;margin:auto}
.overlay{position:fixed;width:100%;height:100%;top:0;left:0;background:rgba(55,58,71,0.9)}
.overlay .overlay-close{width:30px;height:29px;position:absolute;right:0;top:0;border:none;background:#10B765;float:left;color:#fff;outline:none;z-index:100}
.overlay .dialog-inner{text-align:center;position:relative;top:50%;height:60%;-webkit-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-30%)}
.overlay-sora{opacity:0;visibility:hidden;-webkit-transition:opacity 0.5s,visibility 0s 0.5s;transition:opacity 0.5s,visibility 0s 0.5s;z-index:100}
.overlay-sora.open{opacity:1;visibility:visible;-webkit-transition:opacity 0.5s;transition:opacity 0.5s}
.dialog-box button[type="submit"]:hover,.overlay .overlay-close:hover{background:#212121}
#trigger-overlay{cursor:pointer;float:left}
#trigger-overlay{background:#10b765;color:#fff;padding:10px}
#trigger-overlay a{color:#fff;text-decoration:none}
#trigger-overlay:hover{background:#111}

Chèn đoạn HTML sau vào sau thẻ <body...

<div class='overlay overlay-sora'>
    <div class='dialog-inner'>
      <div class='dialog-box'>
        <h2>Enter your keyword</h2>
        <form action='/search' class='search-popup-inner' method='get'>
          <input name='q' onblur='if (this.value == &apos;&apos;) {this.value = &apos;Search the site&apos;;}' onfocus='if (this.value == &apos;Search the site&apos;) {this.value = &apos;&apos;;}' type='text' value='Search the site' />
          <button type='submit'>Search</button>
        </form>
        <div>
          <button class='overlay-close' type='button'>X</button>
        </div>
      </div>
    </div>
</div>

Tùy chỉnh cụm từ Search the site theo ý thích của bạn, form này dùng chức năng search mặc định của blogger, nếu bạn đã tích hợp google tìm kiếm tùy chỉnh thì sửa thuộc tính action của form ví dụ
<form action='/p/search.html' class='search-popup-inner' method='get'>

Tiếp tục chèn js trước thẻ đóng </body>

<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
;window.Modernizr=function(a,b,c){function x(a){j.cssText=a}function y(a,b){return x(prefixes.join(a+";")+(b||""))}function z(a,b){return typeof a===b}function A(a,b){return!!~(""+a).indexOf(b)}function B(a,b){for(var d in a){var e=a[d];if(!A(e,"-")&&j[e]!==c)return b=="pfx"?e:!0}return!1}function C(a,b,d){for(var e in a){var f=b[a[e]];if(f!==c)return d===!1?a[e]:z(f,"function")?f.bind(d||b):f}return!1}function D(a,b,c){var d=a.charAt(0).toUpperCase()+a.slice(1),e=(a+" "+n.join(d+" ")+d).split(" ");return z(b,"string")||z(b,"undefined")?B(e,b):(e=(a+" "+o.join(d+" ")+d).split(" "),C(e,b,c))}var d="2.7.1",e={},f=!0,g=b.documentElement,h="modernizr",i=b.createElement(h),j=i.style,k,l={}.toString,m="Webkit Moz O ms",n=m.split(" "),o=m.toLowerCase().split(" "),p={},q={},r={},s=[],t=s.slice,u,v={}.hasOwnProperty,w;!z(v,"undefined")&&!z(v.call,"undefined")?w=function(a,b){return v.call(a,b)}:w=function(a,b){return b in a&&z(a.constructor.prototype[b],"undefined")},Function.prototype.bind||(Function.prototype.bind=function(b){var c=this;if(typeof c!="function")throw new TypeError;var d=t.call(arguments,1),e=function(){if(this instanceof e){var a=function(){};a.prototype=c.prototype;var f=new a,g=c.apply(f,d.concat(t.call(arguments)));return Object(g)===g?g:f}return c.apply(b,d.concat(t.call(arguments)))};return e}),p.csstransitions=function(){return D("transition")};for(var E in p)w(p,E)&&(u=E.toLowerCase(),e[u]=p[E](),s.push((e[u]?"":"no-")+u));return e.addTest=function(a,b){if(typeof a=="object")for(var d in a)w(a,d)&&e.addTest(d,a[d]);else{a=a.toLowerCase();if(e[a]!==c)return e;b=typeof b=="function"?b():b,typeof f!="undefined"&&f&&(g.className+=" "+(b?"":"no-")+a),e[a]=b}return e},x(""),i=k=null,function(a,b){function l(a,b){var c=a.createElement("p"),d=a.getElementsByTagName("head")[0]||a.documentElement;return c.innerHTML="x<style>"+b+"</style>",d.insertBefore(c.lastChild,d.firstChild)}function m(){var a=s.elements;return typeof a=="string"?a.split(" "):a}function n(a){var b=j[a[h]];return b||(b={},i++,a[h]=i,j[i]=b),b}function o(a,c,d){c||(c=b);if(k)return c.createElement(a);d||(d=n(c));var g;return d.cache[a]?g=d.cache[a].cloneNode():f.test(a)?g=(d.cache[a]=d.createElem(a)).cloneNode():g=d.createElem(a),g.canHaveChildren&&!e.test(a)&&!g.tagUrn?d.frag.appendChild(g):g}function p(a,c){a||(a=b);if(k)return a.createDocumentFragment();c=c||n(a);var d=c.frag.cloneNode(),e=0,f=m(),g=f.length;for(;e<g;e++)d.createElement(f[e]);return d}function q(a,b){b.cache||(b.cache={},b.createElem=a.createElement,b.createFrag=a.createDocumentFragment,b.frag=b.createFrag()),a.createElement=function(c){return s.shivMethods?o(c,a,b):b.createElem(c)},a.createDocumentFragment=Function("h,f","return function(){var n=f.cloneNode(),c=n.createElement;h.shivMethods&&("+m().join().replace(/[\w\-]+/g,function(a){return b.createElem(a),b.frag.createElement(a),'c("'+a+'")'})+");return n}")(s,b.frag)}function r(a){a||(a=b);var c=n(a);return s.shivCSS&&!g&&!c.hasCSS&&(c.hasCSS=!!l(a,"article,aside,dialog,figcaption,figure,footer,header,hgroup,main,nav,section{display:block}mark{background:#FF0;color:#000}template{display:none}")),k||q(a,c),a}var c="3.7.0",d=a.html5||{},e=/^<|^(?:button|map|select|textarea|object|iframe|option|optgroup)$/i,f=/^(?:a|b|code|div|fieldset|h1|h2|h3|h4|h5|h6|i|label|li|ol|p|q|span|strong|style|table|tbody|td|th|tr|ul)$/i,g,h="_html5shiv",i=0,j={},k;(function(){try{var a=b.createElement("a");a.innerHTML="<xyz></xyz>",g="hidden"in a,k=a.childNodes.length==1||function(){b.createElement("a");var a=b.createDocumentFragment();return typeof a.cloneNode=="undefined"||typeof a.createDocumentFragment=="undefined"||typeof a.createElement=="undefined"}()}catch(c){g=!0,k=!0}})();var s={elements:d.elements||"abbr article aside audio bdi canvas data datalist details dialog figcaption figure footer header hgroup main mark meter nav output progress section summary template time video",version:c,shivCSS:d.shivCSS!==!1,supportsUnknownElements:k,shivMethods:d.shivMethods!==!1,type:"default",shivDocument:r,createElement:o,createDocumentFragment:p};a.html5=s,r(b)}(this,b),e._version=d,e._domPrefixes=o,e._cssomPrefixes=n,e.testProp=function(a){return B([a])},e.testAllProps=D,e.prefixed=function(a,b,c){return b?D(a,b,c):D(a,"pfx")},g.className=g.className.replace(/(^|\s)no-js(\s|$)/,"$1$2")+(f?" js "+s.join(" "):""),e}(this,this.document),function(a,b,c){function d(a){return"[object Function]"==o.call(a)}function e(a){return"string"==typeof a}function f(){}function g(a){return!a||"loaded"==a||"complete"==a||"uninitialized"==a}function h(){var a=p.shift();q=1,a?a.t?m(function(){("c"==a.t?B.injectCss:B.injectJs)(a.s,0,a.a,a.x,a.e,1)},0):(a(),h()):q=0}function i(a,c,d,e,f,i,j){function k(b){if(!o&&g(l.readyState)&&(u.r=o=1,!q&&h(),l.onload=l.onreadystatechange=null,b)){"img"!=a&&m(function(){t.removeChild(l)},50);for(var d in y[c])y[c].hasOwnProperty(d)&&y[c][d].onload()}}var j=j||B.errorTimeout,l=b.createElement(a),o=0,r=0,u={t:d,s:c,e:f,a:i,x:j};1===y[c]&&(r=1,y[c]=[]),"object"==a?l.data=c:(l.src=c,l.type=a),l.width=l.height="0",l.onerror=l.onload=l.onreadystatechange=function(){k.call(this,r)},p.splice(e,0,u),"img"!=a&&(r||2===y[c]?(t.insertBefore(l,s?null:n),m(k,j)):y[c].push(l))}function j(a,b,c,d,f){return q=0,b=b||"j",e(a)?i("c"==b?v:u,a,b,this.i++,c,d,f):(p.splice(this.i++,0,a),1==p.length&&h()),this}function k(){var a=B;return a.loader={load:j,i:0},a}var l=b.documentElement,m=a.setTimeout,n=b.getElementsByTagName("script")[0],o={}.toString,p=[],q=0,r="MozAppearance"in l.style,s=r&&!!b.createRange().compareNode,t=s?l:n.parentNode,l=a.opera&&"[object Opera]"==o.call(a.opera),l=!!b.attachEvent&&!l,u=r?"object":l?"script":"img",v=l?"script":u,w=Array.isArray||function(a){return"[object Array]"==o.call(a)},x=[],y={},z={timeout:function(a,b){return b.length&&(a.timeout=b[0]),a}},A,B;B=function(a){function b(a){var a=a.split("!"),b=x.length,c=a.pop(),d=a.length,c={url:c,origUrl:c,prefixes:a},e,f,g;for(f=0;f<d;f++)g=a[f].split("="),(e=z[g.shift()])&&(c=e(c,g));for(f=0;f<b;f++)c=x[f](c);return c}function g(a,e,f,g,h){var i=b(a),j=i.autoCallback;i.url.split(".").pop().split("?").shift(),i.bypass||(e&&(e=d(e)?e:e[a]||e[g]||e[a.split("/").pop().split("?")[0]]),i.instead?i.instead(a,e,f,g,h):(y[i.url]?i.noexec=!0:y[i.url]=1,f.load(i.url,i.forceCSS||!i.forceJS&&"css"==i.url.split(".").pop().split("?").shift()?"c":c,i.noexec,i.attrs,i.timeout),(d(e)||d(j))&&f.load(function(){k(),e&&e(i.origUrl,h,g),j&&j(i.origUrl,h,g),y[i.url]=2})))}function h(a,b){function c(a,c){if(a){if(e(a))c||(j=function(){var a=[].slice.call(arguments);k.apply(this,a),l()}),g(a,j,b,0,h);else if(Object(a)===a)for(n in m=function(){var b=0,c;for(c in a)a.hasOwnProperty(c)&&b++;return b}(),a)a.hasOwnProperty(n)&&(!c&&!--m&&(d(j)?j=function(){var a=[].slice.call(arguments);k.apply(this,a),l()}:j[n]=function(a){return function(){var b=[].slice.call(arguments);a&&a.apply(this,b),l()}}(k[n])),g(a[n],j,b,n,h))}else!c&&l()}var h=!!a.test,i=a.load||a.both,j=a.callback||f,k=j,l=a.complete||f,m,n;c(h?a.yep:a.nope,!!i),i&&c(i)}var i,j,l=this.yepnope.loader;if(e(a))g(a,0,l,0);else if(w(a))for(i=0;i<a.length;i++)j=a[i],e(j)?g(j,0,l,0):w(j)?B(j):Object(j)===j&&h(j,l);else Object(a)===a&&h(a,l)},B.addPrefix=function(a,b){z[a]=b},B.addFilter=function(a){x.push(a)},B.errorTimeout=1e4,null==b.readyState&&b.addEventListener&&(b.readyState="loading",b.addEventListener("DOMContentLoaded",A=function(){b.removeEventListener("DOMContentLoaded",A,0),b.readyState="complete"},0)),a.yepnope=k(),a.yepnope.executeStack=h,a.yepnope.injectJs=function(a,c,d,e,i,j){var k=b.createElement("script"),l,o,e=e||B.errorTimeout;k.src=a;for(o in d)k.setAttribute(o,d[o]);c=j?h:c||f,k.onreadystatechange=k.onload=function(){!l&&g(k.readyState)&&(l=1,c(),k.onload=k.onreadystatechange=null)},m(function(){l||(l=1,c(1))},e),i?k.onload():n.parentNode.insertBefore(k,n)},a.yepnope.injectCss=function(a,c,d,e,g,i){var e=b.createElement("link"),j,c=i?h:c||f;e.href=a,e.rel="stylesheet",e.type="text/css";for(j in d)e.setAttribute(j,d[j]);g||(n.parentNode.insertBefore(e,n),m(c,0))}}(this,document),Modernizr.load=function(){yepnope.apply(window,[].slice.call(arguments,0))};

(function(window){'use strict';function classReg(className){return new RegExp("(^|\\s+)"+className+"(\\s+|$)");}
var hasClass,addClass,removeClass;if('classList'in document.documentElement){hasClass=function(elem,c){return elem.classList.contains(c);};addClass=function(elem,c){elem.classList.add(c);};removeClass=function(elem,c){elem.classList.remove(c);};}
else{hasClass=function(elem,c){return classReg(c).test(elem.className);};addClass=function(elem,c){if(!hasClass(elem,c)){elem.className=elem.className+' '+c;}};removeClass=function(elem,c){elem.className=elem.className.replace(classReg(c),' ');};}
function toggleClass(elem,c){var fn=hasClass(elem,c)?removeClass:addClass;fn(elem,c);}
var classie={hasClass:hasClass,addClass:addClass,removeClass:removeClass,toggleClass:toggleClass,has:hasClass,add:addClass,remove:removeClass,toggle:toggleClass};if(typeof define==='function'&&define.amd){define(classie);}else{window.classie=classie;}})(window);(function(){var triggerBttn=document.getElementById('trigger-overlay'),overlay=document.querySelector('div.overlay'),closeBttn=overlay.querySelector('button.overlay-close');transEndEventNames={'WebkitTransition':'webkitTransitionEnd','MozTransition':'transitionend','OTransition':'oTransitionEnd','msTransition':'MSTransitionEnd','transition':'transitionend'},transEndEventName=transEndEventNames[Modernizr.prefixed('transition')],support={transitions:Modernizr.csstransitions};function toggleOverlay(){if(classie.has(overlay,'open')){classie.remove(overlay,'open');classie.add(overlay,'close');var onEndTransitionFn=function(ev){if(support.transitions){if(ev.propertyName!=='visibility')return;this.removeEventListener(transEndEventName,onEndTransitionFn);}
classie.remove(overlay,'close');};if(support.transitions){overlay.addEventListener(transEndEventName,onEndTransitionFn);}
else{onEndTransitionFn();}}
else if(!classie.has(overlay,'close')){classie.add(overlay,'open');}}
triggerBttn.addEventListener('click',toggleOverlay);closeBttn.addEventListener('click',toggleOverlay);})();
//]]></script>

Cuối dùng đặt code HTML này ở bất kì vị trí nào bạn muốn nút search hiển thị

<div id='trigger-overlay'><a><i class='fa fa-search'/></a></div>

Tùy chỉnh CSS theo ý thích của bạn, nếu đặt nút search vào menu hãy bỏ css của trigger-overlay đi, để tránh nó làm vỡ bố cục, tức là xóa đoạn này
#trigger-overlay {
  cursor: pointer;
  float: left;
}
#trigger-overlay {
  background: #10b765;
  color: #fff;
  padding: 10px;
}
#trigger-overlay a {
  color: #fff;
 text-decoration:none;
}
#trigger-overlay:hover {
  background: #111;
}
Fix lỗi: mỗi template mỗi bày trí khác nhau, vì vậy có 1 số template hộp tìm kiếm này không bao phủ hết màn hình do z-index của nó thấp hơn một số element, điều này cần đến sự linh hoạt của bạn nhé, chỉnh z-index cao lên là được không lại đổ cho bài viết :)

Cuối cùng xin chúc bạn thành công và đừng ngại để lại nhận xét nếu không làm được
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js