This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 7 September 2017

[Download] Microsoft Dynamics GP (Great Plains) Original MSDN


Microsoft Dynamics GP là phần mềm kế toán kinh doanh giữa thị trường hoặc gói phần mềm ERP được bán ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ, Anh, Ireland, Trung Đông, Singapore, Úc và New Zealand. Nó được sử dụng ở nhiều quốc gia khác với sự hỗ trợ của các đối tác. Nó sử dụng Microsoft SQL Server 2005, 2008 hoặc 2012 để lưu trữ dữ liệu. Đây là một trong bốn gói kế toán mà Microsoft mua lại bây giờ đã chia sẻ thương hiệu Microsoft Dynamics Business Solutions. Dynamics GP được viết bằng một ngôn ngữ được gọi là Dexterity.

Sản phẩm Dynamics GP ban đầu được phát triển bởi Great Plains Software, một công ty độc lập ở Fargo, North Dakota, được điều hành bởi Doug Burgum. Dynamics Release 1.0 được phát hành vào tháng 2 năm 1993. Đây là một trong những gói kế toán đầu tiên ở Mỹ được thiết kế và viết là đa người dùng và chạy dưới Windows dưới dạng phần mềm 32-bit. Cuối năm 2000, Microsoft đã công bố việc mua phần mềm Great Plains. Việc mua lại này đã được hoàn thành vào tháng 4 năm 2001

Tìm hiểu thêm về Dynamics GP tại thư viện WIKI

Liên kết tải về

1. Dynamics GP 7.5
Great Plains 7.5 Service Pack 7 Installation Guide (English)
File Name: 7.5sp7_install_guide_enus.pdf
Languages: English
SHA1: 99addd6f8cd21e8aaecb5640ae51342cc7538bea

Business Portal 2.0 SP1 for Great Plains 7.0 and 7.5 (English)
File Name: bp20sp1.exe
Languages: English
SHA1: ba47f5e958a871cc361a8d981e140777fd88ac2c

Business Portal 2.0 SP1 for Great Plains 7.0 and 7.5 Installation Guide (English)
File Name: businessportal2.0sp1.pdf
Languages: English
SHA1: 11d1225ab1f175509cfaf11ae441848e3aed6d4f

Great Plains 7.5 Service Pack 6 (English)
File Name: en_gp_7.5_sp6.exe
Languages: English
SHA1: 1a7b87dec02407a419af29e5b3274715736b3ca5

Great Plains 7.5 Service Pack 6 Installation Guide (English)
File Name: en_gp_install_guide_7.5_sp6.pdf
Languages: English
SHA1: 357c57ab34cba02f027d7d6bb09836bde218762d

Great Plains 7.5 Service Pack 3 (English)
File Name: en_gp750sp3.exe
Languages: English
SHA1: 50644f58fe05a05e7a5f7a0eabf19459d440d2f4

Great Plains 7.5 Service Pack 1 (English)
File Name: en_great_plains_7.5_sp1.iso
Languages: English
SHA1: d71b4a39cae4719d41348e56a65419aae8556e84

Great Plains 7.5 Service Pack 2 (English)
File Name: en_great_plains_7.5_sp2.iso
Languages: English
SHA1: b3c5ef1a6eb072b82009a6c0b06a43e5657c355e

Great Plains 7.5 Service Pack 5 (English)
File Name: en_great_plains_7.5_sp5.exe
Languages: English
SHA1: 017288299ec378786625f5493fd821191b5af604

FRx Financial Reporter 6.5 for Great Plains and Forecaster 6.7 (English)
File Name: en_great_plains_frx_65_forecaster_6.7.iso
Languages: English
SHA1: 2f55a3ebc48c0826b1992262c5b0fab47e6f1a80

Great Plains 7.5 Disc 1 (English)
File Name: en_greatplains_7.5_cd1.img
Languages: English
SHA1: 229664af24afd7521ff95d9da812f269d6dcfea8

Great Plains 7.5 Disc 2 (English)
File Name: en_greatplains_7.5_cd2.img
Languages: English
SHA1: 50c150ee60aa92af186fcf21fa6cac8ce531c55e

FRx Financial Reporter 6.5 for Great Plains and Forecaster 6.5 (English)
File Name: en_greatplains_fr_forecaster6.5.img
Languages: English
SHA1: ecd809af88c0f7a7fbab350f815004a0a537234a

Great Plains 7.5 SDK (English)
File Name: en_greatplains_sdk.exe
Languages: English
SHA1: 2fe6d0f9a41eb5015613c27043959d82fc72825f

Great Plains 7.5 Installation Guide (English)
File Name: en_greatplainssqlinstallation7.5.pdf
Languages: English
SHA1: c5d38117a4d0f6964bc795572b075bb958f81fe0

Integration Manager 7.5 Service Pack 4 (English)
File Name: en_im75sp4.exe
Languages: English
SHA1: 1aab133e3af9c5028b5bf2caad5604454a6916e6

Integration Manager 7.5 Service Pack 5 (English)
File Name: en_im75sp5.exe
Languages: English
SHA1: ffaf6c8e5f31f33638f6ac6cec69796565f1335e

eConnect 7.5.2.0 (English)
File Name: en_mbs_econnect_7.5.2.0.exe
Languages: English
SHA1: f112dffe1543885b7bc3e0940c57acc1aab81df5

Great Plains 7.5 Service Pack 4 (English)
File Name: gp750sp4.exe
Languages: English
SHA1: 7153fc6aeb68d09937a2f03094870e79edc9d78d

Great Plains 7.5 Service Pack 7 (English)
File Name: gp750sp7.exe
Languages: English
SHA1: d61d5f6c0725710189c166ca1eb3314ca027e630
2. Dynamics GP 8.0
Great Plains 8.0 Service Pack 1 Installation Guide (English)
File Name: 8.0sp1_install_guide_enus.pdf
Languages: English
SHA1: fb98f175225b9449d9e346959648d0a088735d50

Great Plains 8.0 Service Pack 1 (English)
File Name: 80gp_sp1.exe
Languages: English
SHA1: 403acb0d6cf5a787751da52962c50b87a517e956

Great Plains 8.0 Service Pack 2 (English)
File Name: en_80gp_sp2.exe
Languages: English
SHA1: 9314f50c33ffafc2406e148e93fa409d3f84a6f0

Microsoft Business Solutions for Analytics - FRx 6.7 - October 2004 (English)
File Name: en_great_plains_frx_6.7_oct04.iso
Languages: English
SHA1: 955779169c21388a83a60ebaa965c05069c8b138

Great Plains 8.0 Disc 1 (English)
File Name: en_greatplains_8.0_cd1.iso
Languages: English
SHA1: c91b23be8a5639922dcda0f460a9d4161fa3800a

Great Plains 8.0 Disc 2 (English)
File Name: en_greatplains_8.0_cd2.iso
Languages: English
SHA1: 265ff6084a186c46062b6510434030ee20e7a236

Great Plains 8.0 Service Pack 3 (English)
File Name: en_greatplains_8.0_sp3.exe
Languages: English
SHA1: 001d75ce317e94ae9a382e316313b1fd9585724e

Great Plains 8.0 Service Pack 4a (English)
File Name: en_greatplains_8.0_sp4a.exe
Languages: English
SHA1: 52eed58f4698ddfeed389782bfb25ee2f952f7ee

Great Plains 8.0 Service Pack 5 (English)
File Name: en_greatplains_8.0_sp5.exe
Languages: English
SHA1: 18465a876e382f427cc58d2183c23fa5fbafc77f

Microsoft Business Solutions for Analytics - Forecaster 6.7 SE (English)
File Name: en_mbs_forecaster_67se.iso
Languages: English
SHA1: 3171feb6f775c721c69864180577b4ff92b8d8b3

Microsoft Business Solutions for Analytics - FRx 6.7 - July 2004 (English)
File Name: en_mbs_frx_6.7.iso
Languages: English
SHA1: f0d14f6d12e36716fe95c624d66a568023a4e4d1

Business Portal 2.5 Feature Pack for Great Plains 8.0 (English)
File Name: en_mbs_portal_2.5_gp_fp.iso
Languages: English
SHA1: 0429b49a60a28a89e3f915baf160698f2f2791d1

Business Portal 2.5 for Great Plains 8.0 (English)
File Name: en_mbs_portal_2.5_gp.iso
Languages: English
SHA1: de831c80e7a71471d4d247413a6fbef7f622b3be
3. Dynamics GP 9.0
Business Portal 3.0 for Microsoft Dynamics GP 9.0 (English)
File Name: en_business_portal_30_for_ms_dynamics_gp_90.iso
Languages: English
SHA1: 540d363cc30f289e4dc7adaeb2ce6d8e58b468ca

FRx 6.7 with Service Pack 5 (English)
File Name: en_frx_67_with_sp_5.iso
Languages: English
SHA1: 7afca3bdc145808d943391ce2a0aedea96d3797e

GP 9.0 - CD1 (English)
File Name: en_msdynamics_gp_90_cd1.iso
Languages: English
SHA1: 130e5074963984d0844c78f8f0f31956c768f594

GP 9.0 - CD2 (English)
File Name: en_msdynamics_gp_90_cd2.iso
Languages: English
SHA1: 3e325ad7e7dd88c5a5a0e6e2afcc0a9cd54f08e6
4. Dynamics GP 10.0
Dynamics GP 10.0 Service Pack 5 (x86) - DVD (English)
File Name: en_dynamics__gp_10.0_service_pack_5_x86_dvd_588222.iso
Languages: English
SHA1: 265C58403AE706828D32B61B6F3B281029FF9FB0

Business Portal for Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 (English)
File Name: en_business_portal_for_ms_dynamics_gp_10_sp2_x14-66701.img
Languages: English
SHA1: 25379293789FC276F6DA9E216275803AC9B648B8

Dynamics GP 10.0 Service Pack 3 (x86) - DVD (English)
File Name: en_dynamics_gp_10.0_service_pack_3_x86_293826.iso
Languages: English
SHA1: 08073FDD4D7438B1AD99635F6B1E5CA27EBEA25B

Dynamics GP Version 10.0 (x86) - DVD (English)
File Name: en_dynamics_gp_version_10.0_x86_dvd_x14-66396.iso
Languages: English
SHA1: bf973f080e606266264a4b7d718282bd2c4ca3b7

Business Portal for Microsoft Dynamics GP 10.0 (English)
File Name: en_business_portal_for_ms_dynamics_gp_10_cd_x13-57868.iso
Languages: English
SHA1: ca5122323f2d4206801314928754e31cc4252d7c
5. Dynamics GP 2010
Dynamics GP 2010 Service Pack 3 (x86) - (English)
File Name: en_dynamics_gp_2010_service_pack_3_x86_892690.msp
Languages: English
SHA1: AA3039B37C89E2FCF36F50E2D1B73FB3AB193855

Business Portal for Dynamics GP 2010 Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_business_portal_for_dynamics_gp_2010_sp2_x86_681088.zip
Languages: English
SHA1: 09B267374FC304234B1E952E777DD83933B096AE

Dynamics GP 2010 Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
ile Name: en_dynamics_gp_2010_service_pack_1_x86_dvd_590519.iso
Languages: English
SHA1: 5BEAC19652361175E85B58F04A03E406B4651546

Dynamics GP 2010 (x86) - DVD (English)
File Name: en_dynamics_gp_2010_x86_dvd_518489.iso
Languages: English
SHA1: 203F9D7550EDFDD5B48402E60BEDC3DB2BC4453C

Rapid Configuration/Migration for Dynamics GP 2010 Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_rapid_configuration_migration_for_dynamics_gp_2010_sp2_x86_685925.exe
Languages: English
SHA1: 7FE67DFD4228043529C41ADA1E8AB43373BE11BB
6. Dynamics GP 2013
Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_dynamics_gp_2013_r2_x86_and_x64_dvd_4324710.iso
Languages: English
SHA1: 21F7A4C52569DA86FE7909CF9CEB983DF8CA10BC

Microsoft Dynamics GP 2013 Service Pack 2 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_dynamics_gp_2013_sp2_x86_and_x64_dvd_2742929.iso
Languages: English
SHA1: 1F2035DEAF0CCF1CAAC2ECD9A78E268BB04798D1

Microsoft Dynamics GP 2013 Service Pack 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_dynamics_gp_sp1_2013_x86_and_x64_dvd_2046629.iso
Languages: English
SHA1: 5FE8CE845F5666E3FB0CB621C7A8E21854C31B56

Microsoft Dynamics GP 2013 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_dynamics_gp_2013_x86_and_x64_dvd_1366973.iso
Languages: English
SHA1: 33DD7CC4D89FBEA4D15241BA8CA545CA2584FCF5
7. Dynamics GP 2015
Microsoft Dynamics GP 2015 R2 (x86 and X64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_dynamics_gp_2015_r2_x86_x64_dvd_6706796.iso
Languages: English
SHA1: BDA48EA45EC40EF38775CC0E771A3DAA8BDB209B

Microsoft Dynamics GP 2015 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_microsoft_dynamics_gp_2015_x86_x64_dvd_6005351.iso
Languages: English
SHA1: 161599740023C301930C924198940ED7B5CFB3DA
8. Dynamics GP 2016
Dynamics GP 2016 (x86, x64) - DVD (English)
File Name: en_dynamics_gp_2016_x86_x64_8674425.iso
Languages: English
SHA1: 59BB802E2C870703C1C8F4B083B2158FA0C539D1

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js