This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 10 September 2017

[Download] Team Foundation Server All Version Original MSDN

Team Foundation Server (thường được viết tắt là TFS ) là một sản phẩm của Microsoft cung cấp quản lý mã nguồn, báo cáo, quản lý yêu cầu , quản lý dự án, tự động xây dựng, quản lý phòng thí nghiệm, kiểm tra và giải phóng khả năng quản lý . TFS có thể được sử dụng như là một back-end cho nhiều môi trường phát triển tích hợp (IDE) nhưng được thiết kế riêng cho Microsoft Visual Studio và Eclipse trên tất cả các nền tảng

Kiến trúc máy chủ

Team Foundation Server được xây dựng trên kiến ​​trúc đa cấp , có thể mở rộng. Cấu trúc chính bao gồm một lớp ứng dụng chịu trách nhiệm xử lý logic và duy trì cổng ứng dụng web (gọi là Team Web Access hoặc TWA). TFS được xây dựng bằng các dịch vụ web của Windows Communication Foundation . Chúng có thể được tiêu thụ bởi bất kỳ máy khách nào, mặc dù mô hình đối tượng khách hàng được khuyến cáo. Tầng dữ liệu và tầng ứng dụng có thể tồn tại trên cùng một máy.

Để hỗ trợ khả năng mở rộng, tầng ứng dụng có thể tải cân bằng và lớp dữ liệu có thể được nhóm lại. Nếu sử dụng Microsoft SQL Server 2012, AlwaysOn SQL Server Failover Clusters và Availability Groups được hỗ trợ cho phép nhân bản địa lý dữ liệu. Container chính là bộ sưu tập dự án. Một bộ sưu tập dự án là một cơ sở dữ liệu có chứa một nhóm các dự án nhóm. Bộ sưu tập Dự án là một cơ chế khả năng mở rộng khác, trong đó mỗi bộ sưu tập có thể được đặt trên các Máy chủ SQL hoặc SQL Server khác nhau. Dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu bộ sưu tập dự án được tổng hợp vào cơ sở dữ liệu kho

TFS có thể tích hợp với SharePoint hiện có. SQL Server Reporting Services được hỗ trợ để báo cáo tiên tiến hơn so với kho dữ liệu hoặc dữ liệu Dịch vụ Phân tích cube. Để hỗ trợ các nhóm yêu cầu lập kế hoạch dự án cho doanh nghiệp, TFS cũng tích hợp với Microsoft Project Server , cho phép quản lý danh mục cấp doanh nghiệp, quản lý tài nguyên và theo dõi dự án.

Khả năng mở rộng

Microsoft cung cấp hai API được phân phối lại độc lập để kết nối với TFS. Một là một Java SDK, một là một NET Framework SDK. Các API này cho phép kết nối khách hàng với TFS. Bởi vì TFS được viết trên một kiến ​​trúc hướng dịch vụ, nó có thể giao tiếp với hầu như bất kỳ công cụ nào có thể gọi một dịch vụ web. Một cơ chế mở rộng khác đang đăng ký vào các cảnh báo hệ thống: ví dụ, cảnh báo rằng một mục công việc đã được thay đổi, hoặc xây dựng hoàn tất. Có khoảng 20 thông báo được cấu hình sẵn, và các nhóm có thể định cấu hình nhiều cảnh báo bổ sung nếu cần. Khi được sử dụng trong kịch bản mở rộng, các cảnh báo này có thể được gửi tới một dịch vụ web, kích hoạt các hành động để thay đổi hoặc cập nhật các mục công việc (chẳng hạn như thực hiện các quy tắc kinh doanh tiên tiến hoặc tạo các mục công việc theo chương trình dựa trên một kịch bản nhất định).

Kho dữ liệu cũng có thể được mở rộng thông qua việc tạo ra các bộ điều hợp kho dữ liệu tùy chỉnh.. Các add-on tùy chỉnh cũng có thể được tạo ra cho Team Web Access, được gọi là Web Access Extensions...

TFS liên tục có phiên bản mới vì thế hãy thường xuyên quay lại bài viết này để cập nhật link tải nhanh nhất và chuẩn nhất

Liên kết tải về

VIII, Team Foundation Server 2018 RC (Not RTM)

1. RC1
Team Foundation Server 2018 RC1 (x64) - Web Installer (Multiple Languages)
Released: 8/30/2017
SHA1: 59EBE68DB0FCEABD2C28902D785DF1C9071FEFF5
File name: mu_team_foundation_server_2018_rc1_x64_web_installer_11211637.exe

Team Foundation Server 2018 RC1 (x64) - DVD (Multiple Languages)
Released: 8/30/2017
SHA1: 1B64BEE5FB70641435AC1B08C7A85C1A90F4353A
File name: mu_team_foundation_server_2018_rc1_x64_dvd_11211639.iso

Team Foundation Server Express 2018 RC1 (x64) - Web Installer (Multiple Languages)
Released: 8/30/2017
SHA1: 6AA22716A843A0F7919CFBFFE5F8C5649298A41D
File name: mu_team_foundation_server_express_2018_rc1_x64_web_installer_11211638.exe

Team Foundation Server Express 2018 RC1 (x64) - DVD (Multiple Languages)
Released: 8/30/2017
SHA1: 533B2B90085F73250B43B3D0A36291261B033DF5
File name: mu_team_foundation_server_express_2018_rc1_x64_dvd_11211640.iso
VII, Team Foundation Server 2017

1. RTM

1.1, Release 16/11/2016
Team Foundation Server 2017 (x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_2017_x64_dvd_9579548.iso
Languages: English
SHA1: 267DDFAC814EEFEB42696317707B58782C883AA1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/#FileId=70697
 
Team Foundation Server 2017 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_2017_x64_web_installer_9579551.exe
Languages: English
SHA1: 04A0EFB6B92B94D29E7D9752144E160BF07C4CAC
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/#FileId=70755
 
Team Foundation Server Express 2017 (x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2017_x64_dvd_9579595.iso
Languages: English
SHA1: 16436BCAB27404A71B49F3BF5CC4F8305F5AE8C6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/#FileId=70657
 
Team Foundation Server Express 2017 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2017_x64_web_installer_9579567.exe
Languages: English
SHA1: 59B4FF4AC66A86943BF7CC876D38FE4B9EF83260
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/#FileId=70669
1.2, Release 8/3/2017
Team Foundation Server Office Integration 2017 (x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_dvd_10048463.iso 
Languages: English 
SHA1: 513C5AA602278111BB57031A5A2740F6B9169EEB

Team Foundation Server Office Integration 2017 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_office_integration_2017_x64_web_installer_10048450.exe
Languages: English 
SHA1: 513C5AA602278111BB57031A5A2740F6B9169EEB
2. Update 1

2.1, Release 7/3/2017
Team Foundation Server Express 2017 Update 1 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10055656.exe
Languages: English
SHA1: 072294CE65415C65A370CE2A595161337F188700

Team Foundation Server Express 2017 Update 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10055672.iso
Languages: English
SHA1: 0E9794AE7369EAC957B87034F8F04685B2F8997E

Team Foundation Server 2017 Update 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10055626.iso
Languages: English
SHA1: C447E166B2A607AC4ABCAF1962C9573638E91BD5

Team Foundation Server 2017 Update 1 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10055645.exe
Languages: English
SHA1: 17CC9D25A3D08BCC4E84417D650E06D2DA3BF29A
2.2, Release 10/3/2017
Team Foundation Server Express 2017 Update 1 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_web_installer_10095696.exe
Languages: English
SHA1: 74684F28091ED31C5D436713B612B2E69EAF6084
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71551

Team Foundation Server 2017 Update 1 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_2017_update_1_x64_web_installer_10095685.exe
Languages: English
SHA1: 45BF2E894F9B07E4DF7D77D65E9B200755CC185A
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71581

Team Foundation Server Express 2017 Update 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2017_update_1_x64_dvd_10095733.iso
Languages: English
SHA1: 492353CBE904DC7E395126ADC17DDF9656F2B426
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71580

Team Foundation Server 2017 Update 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_2017_update_1_x64_dvd_10095676.iso
Languages: English
SHA1: 16351C810CE4726170B8D75BD11FC77902D70EDD
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=71511
3. Update 2
Team Foundation Server 2017 Update 2 (x64) - Web Installer (English)
File name: en_team_foundation_server_2017_update_2_x64_web_installer_10949628.exe
Language: English
SHA1: 41AC2A5BBCCDD8B2A1D516B1CBA34DC3CA616FEE

Team Foundation Server 2017 Update 2 (x64) - DVD (English)
File name: en_team_foundation_server_2017_update_2_x64_dvd_10949682.iso
Language: English
SHA1: D65C4970D907ED72CEAAD46B6E25AB6842374CDF

Team Foundation Server Express 2017 Update 2 (x64) - Web Installer (English)
File name: en_team_foundation_server_express_2017_update_2_x64_web_installer_10949638.exe
Language: English
SHA1: 2EDF4ABAB8AE2484893D0F4FCAF24BFC0F9D0828

Team Foundation Server Express 2017 Update 2 (x64) - DVD (English)
File name: en_team_foundation_server_express_2017_update_2_x64_dvd_10949670.iso
Language: English
SHA1: A7A397EE913128668C57DEAFC74A88D5BFD44635
4. Version 15.2
Team Foundation Server Office Integration 2017 (version 15.2) (x64) - (English)
File Name: en_team_foundation_server_office_integration_2017_version_15.2_x64_10438638.exe
Languages: English
SHA1: 05717203418321E5CE816EFAE7F319CCD994BB0A
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=72262

Team Foundation Server Office Integration 2017 (version 15.2) (x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_office_integration_2017_version_15.2_x64_dvd_10438650.iso
Languages: English
SHA1: 6BF4050E20D25CCBC51C01795436C0AF4CAA61E5
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=72230
5. Version 15.3
Team Foundation Server Office Integration 2017 (version 15.3) (x64) - Web Installer (English)
File name: en_team_foundation_server_office_integration_2017_version_15.3_x64_11030857.exe
Language: English
SHA1: FCF8FBD2B98815034A463312A58F19ED4793FFDE

Team Foundation Server Office Integration 2017 (version 15.3) (x64) - DVD (English)
File name: en_team_foundation_server_office_integration_2017_version_15.3_x64_dvd_11030867.iso
Language: English
SHA1: 276B9929F61444461BA607101D2B389369440523
VI, Team Foundation Server 2015

1. RTM
Feedback Client for Visual Studio Team Foundation Server 2015 (x86) - Web Installer (English)
File Name: en_feedback_client_for_visual_studio_team_foundation_server_2015__x86_web_installer_7025699.exe
Langugage: English
SHA1: ABA013CF83968ED1ECF688A954B147607709E36B

Release Management Server for Team Foundation Server 2015 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_release_management_server_for_team_foundation_server_2015_x86_x64_web_installer_6846144.exe
Langugage: English
SHA1: E0F898006B2543A6D5D98336DB77D958E3ED34C9

Visual Studio Team Foundation Server 2015 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2015_x86_x64_dvd_6909713.iso
Langugage: English
SHA1: 64F56689155A9A63A423F483CEE3845141A45369

Visual Studio Team Foundation Server 2015 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2015_x86_x64_web_installer_6909735.exe
Langugage: English
SHA1: 7C00C9DD61C05E95127B6E89F5BFD39E99F738DF

Visual Studio Team Foundation Server Express 2015 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2015_x86_x64_dvd_6909822.iso
Langugage: English
SHA1: 03F08C5F7AB856632A92178C116AF717EC2084BA

Visual Studio Team Foundation Server Express 2015 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2015_x86_x64_web_installer_6909825.exe
Langugage: English
SHA1: 7AA80E8FBF4F75D8F4B783FDB21C9360FCAFBABF

Visual Studio Team Foundation Server Extensions for Project Server 2015 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_extensions_for_project_server_2015_x86_x64_dvd_6909829.iso
Langugage: English
SHA1: 0DF4469B883388F551DAA122B56DB7711CF8B90D
2. Update 1
Release Management Server for Team Foundation Server 2015 with Update 1 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_release_management_server_for_team_foundation_server_2015_with_update_1_x86_x64_web_installer_7288145.exe
Langugage: English
SHA1: A43593565ED73C7495AE08951E38CA3DC9DE52E4

Visual Studio Team Foundation Server 2015 with Update 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2015_with_update_1_x86_x64_dvd_7288694.iso
Langugage: English
SHA1: 9FD39A5E26C0FFA846F315E8DBEEED020AB2B38A

Visual Studio Team Foundation Server 2015 with Update 1 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2015_with_update_1_x86_x64_web_installer_7288705.exe
Langugage: English
SHA1: 1BF502AD69C02CB18216E20B63C7233E5AA3D6EE

Visual Studio Team Foundation Server Express 2015 with Update 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2015_with_update_1_x86_x64_dvd_7288779.iso
Langugage: English
SHA1: F800F442F8ACC802DE0BF029D012C397A856F809

Visual Studio Team Foundation Server Express 2015 with Update 1 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2015_with_update_1_x86_x64_web_installer_7288827.exe
Langugage: English
SHA1: 9D6B0FDDDA0A3C02D5E27C7BBB7B1969DF54FD95

Visual Studio Team Foundation Server Extensions for Project Server 2015 with Update 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_extensions_for_project_server_2015_with_update_1_x86_x64_dvd_7288865.iso
Langugage: English
SHA1: 55E9D3A586FB2CCA9104B5D52FD896F49291489D

Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2015 with Update 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_office_integration_2015_with_update_1_x86_x64_dvd_7288876.iso
Langugage: English
SHA1: A2EE5E9097C98FF13E212308DBC4967E6206B092

Visual Studio Team Foundation Server Office Integration 2015 with Update 1 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_office_integration_2015_with_update_1_x86_x64_web_installer_7288886.exe
Langugage: English
SHA1: 56095C5971D0697BACF32F133BD9A08B12C291B3
3. Update 2
Release Management Server for Team Foundation Server 2015 Update 2 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_release_management_server_for_team_foundation_server_2015_update_2_x86_x64_web_installer_8487028.exe
Langugage: English
SHA1: 83357432BD1E2805D3BE888B16F6DA602E16AEC6

Team Foundation Server 2015 Update 2.1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_2015_update_2dot1_x86_x64_dvd_8697422.iso
Langugage: English
SHA1: 46C2EB9D26ECC314EA39E632CCA4EAF785E7CD1F

Team Foundation Server 2015 Update 2.1 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_2015_update_2dot1_x86_x64_web_installer_8697802.exe
Langugage: English
SHA1: 5137C80D482582517116E6C09BBE9D23584FD12D

Team Foundation Server Express 2015 Update 2.1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2015_update_2dot1_x86_x64_dvd_8697825.iso
Langugage: English
SHA1: C9057C919A1A7355CAC1D8892A1D1245C53C9121

Team Foundation Server Express 2015 Update 2.1 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2015_update_2dot1_x86_x64_web_installer_8697815.exe
Langugage: English
SHA1: 5538BDE02B7A877076E95A1E74F4BF5FE98DA34E

Team Foundation Server Office Integration 2015 Update 2 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_office_integration_2015_update_2_x86_x64_dvd_8486478.iso
Langugage: English
SHA1: 5CC3717E23E377F10F1AD03956896443495E1A8C

Team Foundation Server Office Integration 2015 Update 2 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_office_integration_2015_update_2_x86_x64_web_installer_8486422.exe
Langugage: English
SHA1: 8D2C787B4EE9B6561B07F9C6198E1168BACB8D4C

Team Foundation Server Project Server Extensions 2015 Update 2 (x86 and x64) - DVD (English) 
File Name: en_team_foundation_server_project_server_extensions_2015_update_2_x86_x64_dvd_8486514.iso
Langugage: English
SHA1: A5065033708E1A4271D78B7241832F2DB64E9956

Team Foundation Server Project Server Extensions 2015 Update 2 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_project_server_extensions_2015_update_2_x86_x64_web_installer_8486524.exe
Langugage: English
SHA1: A0523077EE89352633D8071867E926933F32DC86
4. Update 3
Release Management Server for Team Foundation Server 2015 Update 3 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_release_management_server_for_team_foundation_server_2015_update_3_x86_x64_web_installer_8923101.exe
Langugage: English
SHA1: F3F0913AF8DD5B5FEC7F26921DA73B5B50B99050

Team Foundation Server 2015 Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_2015_update_3_x86_x64_dvd_8945842.iso
Langugage: English
SHA1: 4D0F1B456C55F371A0A54269494DD4345914ECE0

Team Foundation Server 2015 Update 3 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_2015_update_3_x86_x64_web_installer_8945844.exe
Langugage: English
SHA1: 6F35F57A60C43CD31E6DB5D8D223AA3EFF0070FD

Team Foundation Server Express 2015 Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2015_update_3_x86_x64_dvd_8945919.iso
Langugage: English
SHA1: 732A37FEB650A2A710C4119D853872994FA95040

Team Foundation Server Express 2015 Update 3 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2015_update_3_x86_x64_web_installer_8945847.exe
Langugage: English
SHA1: CB496F742B43C103BA4992360A41E276B8CFDF5C

Team Foundation Server Office Integration 2015 Update 3.1 (x86 and x64) - DVD (English) 
File Name: en_team_foundation_server_office_integration_2015_update_3dot1_x86_x64_dvd_9052318.iso
Langugage: English
SHA1: 719E9521E8EBE0606DB9F3E58540EEED5A004DBE

Team Foundation Server Office Integration 2015 Update 3.1 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_office_integration_2015_update_3dot1_x86_x64_web_installer_9052307.exe
Langugage: English
SHA1: E3DD2E2D12EB302005B6A8B0B61005D5A156E2EA

Team Foundation Server Project Server Extensions 2015 Update 3 (x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_project_server_extensions_2015_update_3_x64_dvd_8945879.iso
Langugage: English
SHA1: 96018E4E18A1554FAAAE451379C2F81E781A51F0

Team Foundation Server Project Server Extensions 2015 Update 3 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_project_server_extensions_2015_update_3_x64_web_installer_8945895.exe
Langugage: English
SHA1: 241B00A67C67BA44F39AA1795A3881E8002296F4
5. Update 4
Team Foundation Server 2015 Update 4 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_2015_update_4_x86_x64_dvd_10284962.iso
Langugage: English
SHA1: D4ED591B8CA63CCA12841518925E2687670DE0B4

Team Foundation Server Express 2015 Update 4 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2015_update_4_x86_x64_web_installer_10284984.exe
Langugage: English
SHA1: 7319448F661FA3822AC6CD0BCF08559C843B7D90
V, Team Foundation Server 2013

1. RTM
Feedback Client for Visual Studio Team Foundation Server 2013 Language Pack (x86) - (English)
File Name: en_feedback_client_for_visual_studio_team_foundation_server_2013_langpack_x86_3009343.exe
Langugage: English
SHA1: 8C9DB57270BDA79E5B67D889141AAA80ACC37340

Feedback Client for Visual Studio Team Foundation Server 2013 (x86) - Web Installer (English)
File Name: en_feedback_client_for_visual_studio_team_foundation_server_2013_x86_web_installer_3009321.exe
Langugage: English
SHA1: 80342C59016D534D51A6999BECF8709A2F6F3414

Release Management Server for Team Foundation Server 2013 (x64) - (English)
File Name: en_release_management_server_for_team_foundation_server_2013_x64_3165245.exe
Langugage: English
SHA1: 5F5F8FC8A499A4138C6BD1811DC04A4C139A8FE9

Visual Studio Team Foundation Server 2013 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2013_x86_x64_dvd_3187971.iso
Langugage: English
SHA1: DF278CA008C8037D2CB81A310D5BDF8CD0836393

Visual Studio Team Foundation Server 2013 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2013_x86_x64_web_installer_3182482.exe
Langugage: English
SHA1: 986330B9A19C705D0C547EE68B6C23D7566C3A70

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2013_x86_x64_dvd_3175501
Langugage: English
SHA1: AAC270FDD1B0018F5183F012D8F32A06D8E30C65

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2013_x86_x64_web_installer_3175511
Langugage: English
SHA1: E00ECEF171450DC051B8BE68D81A4F3735A36B20
2. Update 1
Release Management Server for Team Foundation Server 2013 with Update 1 (x64) - (English)
File Name: en_release_management_server_for_team_foundation_server_2013_with_update_1_x64_3578536.exe
Langugage: English
SHA1: C4D2B4EA807790239FBE1F5B1AB4412662C58BBF
3. Update 2
Release Management Server for Team Foundation Server 2013 with Update 2 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_release_management_server_for_team_foundation_server_2013_with_update_2_x64_web_installer_4238344.exe
Langugage: English
SHA1: D743E71015B99746AF39BDDA22A7C7D92239DBF2

Visual Studio Team Foundation Server 2013 with Update 2 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2013_with_update_2_x86_x64_dvd_4092433.iso
Langugage: English
SHA1: 0F3856582A479FA969A5D0E179074A56109E3AE3

Visual Studio Team Foundation Server 2013 with Update 2 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2013_with_update_2_x86_x64_web_installer_4078589.exe
Langugage: English
SHA1: EC53577A1A61FEA4EECB9B3CEFFAC4EDA802CC00

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013 with Update 2 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2013_with_update_2_x86_x64_dvd_4080395.iso
Langugage: English
SHA1: F9BCAC29C752D8BC4C28B8392DB29E3967D84533

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013 with Update 2 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2013_with_update_2_x86_x64_web_installer_4080399.exe
Langugage: English
SHA1: E8236C1A651E6DA837B19CFE68B2D966841A0AC3
4. Update 3
Release Management Server for Team Foundation Server 2013 with Update 3 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_release_management_server_for_team_foundation_server_2013_with_update_3_x64_web_installer_4901753.exe
Langugage: English
SHA1: 730A2E8193CA33CC4221BE7C2BEAA4E31FFFE71D

Visual Studio Team Foundation Server 2013 with Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2013_with_update_3_x86_x64_dvd_4900391.iso
Langugage: English
SHA1: AEF0161B7ACF4DE735D5A31C3510EFD1DD1F923E

Visual Studio Team Foundation Server 2013 with Update 3 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2013_with_update_3_x86_x64_web_installer_4900363.exe
Langugage: English
SHA1: FBCFFED149C8BAB4527C67EF3EC279861B3E6FE9

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013 with Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2013_with_update_3_x86_x64_dvd_4837759.iso
Langugage: English
SHA1: FB0E520C186AF67B410BFC06DB13000E96C0F52F

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013 with Update 3 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2013_with_update_3_x86_x64_web_installer_4837853.exe
Langugage: English
SHA1: CA75F5502342B6C05FC5FF3E9F2ADC9B7B4ED02D
5. Update 4
Release Management Server for Team Foundation Server 2013 with Update 4 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_release_management_server_for_team_foundation_server_2013_with_update_4_x64_web_installer_5920525.exe
Langugage: English
SHA1: E3EA9CB360BC248C076C37020065B32240902333

Visual Studio Team Foundation Server 2013 with Update 4 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2013_with_update_4_x86_x64_dvd_5921289.iso
Langugage: English
SHA1: 402E7D8685D8C19A555E0745E547E6B488FA0DE3

Visual Studio Team Foundation Server 2013 with Update 4 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2013_with_update_4_x86_x64_web_installer_5921298.exe
Langugage: English
SHA1: 2F8291627833EACCD7AFB7EB149DD78111D75C72

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013 with Update 4 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2013_with_update_4_x86_x64_dvd_5921229.iso
Langugage: English
SHA1: 2D487B66B4A450419BB00BDB95CC92FA1767576B

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013 with Update 4 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2013_with_update_4_x86_x64_web_installer_5921275.exe
Langugage: English
SHA1: 68344ECF2F2435013543E165CBC7679CA1485268
6. Update 5
Visual Studio Team Foundation Server 2013 with Update 5 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2013_with_update_5_x86_x64_dvd_6815779.iso
Langugage: English
SHA1: 588C46D880B7EAFC7FE1CAA7B9BB421015BAF64A

Visual Studio Team Foundation Server 2013 with Update 5 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2013_with_update_5_x86_x64_web_installer_6815803.exe
Langugage: English
SHA1: B3F7B381BAF38F44E820A20FFB0DFD9971AEC97E

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013 with Update 5 (x86, x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2013_with_update_5_x86_x64_dvd_6815873.iso
Langugage: English
SHA1: E56C140C888562D92722C480AF282F47643CB023

Visual Studio Team Foundation Server Express 2013 with Update 5 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2013_with_update_5_x86_x64_web_installer_6815885.exe
Langugage: English
SHA1: DB4C36E0981BE3E37A9124D3E69008F471D27955
IV, Team Foundation Server 2012

1. RTM
Feedback Client for Visual Studio Team Foundation Server 2012 Language Pack (x86) - (English)
File Name: en_feedback_client_for_tfs_language_pack_x86_920720.exe
Langugage: English
SHA1: FB9C0E2D1911B218ADE60A30CF5956E290CD13D6

Feedback Client for Visual Studio Team Foundation Server 2012 (x86) - Web Installer (English)
File Name: en_feedback_client_for_tfs_x86_web_installer_920692.exe
Langugage: English
SHA1: 3D750C5DA8E86C20CAD05E8D07E2B65C48A8EC09

Team Explorer Everywhere for Team Foundation Server 2012 (x86, x64, and ia64) - DVD (English)
File Name: en_team_explorer_everywhere_for_tfs_x86_x64_and_ia64_dvd_920967.iso
Langugage: English
SHA1: 53446979556684DBBA52D6474DFD8ED7D094BB5F

Visual Studio Team Foundation Server 2012 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_x86_x64_dvd_920880.iso
Langugage: English
SHA1: 8BA1B3558A6468434CEB878C09D301DC946D8D80

Visual Studio Team Foundation Server 2012 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_x86_x64_web_installer_920877.exe
Langugage: English
SHA1: E30A1D134642CE029143D9C1F169B91F8D8908AA

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_x86_x64_dvd_920897.iso
Langugage: English
SHA1: 9E774EF1C6FEF1E88824BBF8AACFE4055D495C94

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_x86_x64_web_installer_920898.exe
Langugage: English
SHA1: 278B4BF875E40868BC92D3560BE9F5A388725080
2. Update 1
Team Explorer Everywhere for Team Foundation Server with Update 1 (x86, x64, and ia64) - DVD (English)
File Name: en_team_explorer_everywhere_for_tfs_with_update_1_x86_x64_ia64_dvd_1266672.iso
Langugage: English
SHA1: EF912A268BE9F8D88F2E7F5FD2DCF1CB8FF3B5E4

Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_with_update_1_x86_x64_dvd_1361243.iso
Langugage: English
SHA1: B733761B7C8B918556CBFFBED7DA3936B77F1F79 

Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 1 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_with_update_1_x86_x64_web_installer_1230501.exe
Langugage: English
SHA1: 4A4A838BBFFA0ED62CF94883953FBA3679FC6A32 

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 1 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_with_update_1_x86_x64_dvd_1361341.iso
Langugage: English
SHA1: 220A6E45FC5549489FD19326D833167D49D33292

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 1 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_with_update_1_x86_x64_web_installer_1230555.exe
Langugage: English
SHA1: F099698251DDD294CE4D6EC5DBED4E68DFBBE650
3. Update 2
Team Explorer Everywhere for Team Foundation Server 2012 with Update 2 (x86, x64, and ia64) - (English)
File Name: en_team_explorer_everywhere_for_team_foundation_server_2012_with_update_2_x86_x64_ia64_dvd_1989655.iso
Langugage: English
SHA1: 685AA4B832A806A33C369920716E1CD49F31E68C

Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 2 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_with_update_2_x86_x64_dvd_1879274.iso
Langugage: English
SHA1: 15F47F752591E1F1819118EB251153029B1A74D1 

Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 2 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_with_update_2_x86_x64_web_installer_1879289.exe
Langugage: English
SHA1: 1294F5B03B2D21B4D8B10E07F910010BAF875F94

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 2 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_with_update_2_x86_x64_dvd_1879298.iso
Langugage: English
SHA1: 602631873515B8BF09386F62C8F06DC159F963FE

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 2 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_with_update_2_x86_x64_web_installer_1879308.exe
Langugage: English
SHA1: FECFFD93E186169FDF25025B26B6BBD56F630AC3
4. Update 3
Team Explorer Everywhere for Team Foundation Server 2012 with Update 3 (x86, x64, and ia64) - (English)
File Name: en_team_explorer_everywhere_for_team_foundation_server_2012_with_update_3_x86_x64_ia64_dvd_2369050.iso
Langugage: English
SHA1: AEEEB45F3611017D2C0F7377A62C9A5EB66A4C4B

Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_with_update_3_x86_x64_dvd_2339178.iso
Langugage: English
SHA1: 3F7C19FB30D24DFF39A1D22DC5DC1DEE97F2B068 

Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 3 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_with_update_3_x86_x64_web_installer_2339244.exe
Langugage: English
SHA1: 03461CC9B9878000CB69D6E8BFDEC89C697BCBBD

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 3 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_with_update_3_x86_x64_dvd_2339286.iso
Langugage: English
SHA1: 8270BCDB382D559D2E47F03B020536800DAB6078

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 3 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_with_update_3_x86_x64_web_installer_2339333.exe
Langugage: English
SHA1: 632A35EEF87C7B9C17E707EF0D83194C96890A2A
5. Update 4
Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 4 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_with_update_4_x86_x64_dvd_3161912.iso
Langugage: English
SHA1: 93EC0C425101CEC485162ED255460329D366A9A0

Visual Studio Team Foundation Server 2012 with Update 4 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2012_with_update_4_x86_x64_web_installer_3161936.exe
Langugage: English
SHA1: AF59A99D610E8DC712F20064A70273D6C12870EF

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 4 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_with_update_4_x86_x64_dvd_3161938.iso
Langugage: English
SHA1: 01E4427EA7EC6856DED3E7C394FD3EAC7ABF91A3

Visual Studio Team Foundation Server Express 2012 with Update 4 (x86 and x64) - Web Installer (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_express_2012_with_update_4_x86_x64_web_installer_3161736.exe
Langugage: English
SHA1: 7E01E40955BEC9FDC32DFB18AF43CA68F7378CBE
III, Team Foundation Server 2010
Team Foundation Server 2010 and Project Server Integration Feature Pack (x64) - (English)
File Name: en_team_foundation_server_2010_and_project_server_integration_fp_x64_652367.exe
Langugage: English
SHA1: 8DC75ECD30C05C6A065F169B6B7E478FDC421698

Team Foundation Server 2010 and Project Server Integration Feature Pack (x86) - (English)
File Name: en_team_foundation_server_2010_and_project_server_integration_fp_x86_652367.exe
Langugage: English
SHA1: BD8D979C81199382FC327CCD02DF993A87253C99

Visual Studio Team Foundation Server 2010 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_foundation_server_2010_x86_x64_dvd_559671.iso
Langugage: English
SHA1: 47893ECA0D21D17A6AD0271EEE9AC23639D07CB0

Team Foundation Server 2010 Service Pack 1 ( x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_team_foundation_server_2010_sp1_x86_x64_651711.exe
Langugage: Multi
SHA1: 6132F7D2F0511632EF53ED9F0E96A614D8E2D095 
II, Team Foundation Server 2008
Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server Service Pack 1 (x86, x64 WoW) - EXE (English)
File Name: en_visual_studio_team_system_2008_team_foundation_server_service_pack_1_x86_x64wow.exe
Langugage: English
SHA1: BFF524EEB07B907412F66D3FEF8EB56C7C6F57ED

Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server Standard Edition (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_system_2008_team_foundation_server_standard_x86_dvd_x14-26513.iso
Langugage: English
SHA1: E27A8F0607350105366EB4403F0EA3CBD92A8F76

Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server Trial (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_system_2008_team_foundation_server_trial_x86_dvd_x14-29244.iso
Langugage: English
SHA1: 07C11CC1A5CC07A7FBC0751CE4B5B30E5F812DBE

Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server Workgroup Edition (x86) - DVD (English)
File Name: en_visual_studio_team_system_2008_team_foundation_server_workgroup_x86_dvd_x14-29253.iso
Langugage: English
SHA1: 8AB94EA051880C13EC698EBFCDDA5E3E479114DC
I, Team Foundation Server 2005
Visual Studio 2005 Team Foundation Server Trial Edition (English)
File Name: en_vs_2005_tfs_trial.iso
Langugage: English
SHA1: 6F04A24F454DD955F3130BA3D3CAB1A317757139

Visual Studio 2005 Team Foundation Server Workgroup Edition (English)
File Name: en_vs_2005_tfs_wgp.iso
Langugage: English
SHA1: 0D4B59B347529F8EA2E10662BE4E9E47B622031E
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js