This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 18 September 2017

[Blogger] Thẻ điều kiện b:if đầy đủ cho blogspot


Đối với một template blogger thì thẻ điều kiện b:if và b:else là cực kì quan trọng. Nắm vững được nguyên lý hoạt động của nó giúp bạn chủ động trong việc điều hướng hiển thị cũng như tối ưu code cho website của mình

Bài viết này sẽ tổng hợp những thẻ if phổ biến được dùng trong template blogger. Nội dung nằm trong thẻ if sẽ chỉ hiển thị trong thành phần được chỉ định

I, Các thẻ phổ biến

1. Thẻ điều kiện cho trang chủ

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

2. Thẻ điều kiện cho trang chủ, trang search label, trang archive

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

3. Thẻ điều kiện cho bài viết (item)

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

4. Thẻ điều kiện cho trang tĩnh (page)

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

5. Thẻ điều kiện cho trang tìm kiếm

<b:if cond='data:blog.searchQuery'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

6. Thẻ điều kiện trang Search Label

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

7. Thẻ điều kiện cho trang Search Label nhất định

<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Tên nhãn&quot;'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

8. Thẻ điều kiện cho URL nhất định

<b:if cond='data:blog.url == "URL nhất định"'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

9. Thẻ điều kiện cho bài đăng và trang tĩnh

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

10. Thẻ điều kiện cho bài viết đầu tiên

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

11. Thẻ điều kiện cho trang lỗi 404

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

12. Hiển thị nội dung trên trang có số comments bằng một giá trị nào đó

<b:if cond='data:post.numComments == number'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

13. Hiển thị nội dung trong tất cả các trang khi chức năng comment được kích hoạt

<b:if cond='data:post.allowComments'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

14. Hiển thị nội dung cho kết quả tìm kiếm (ví dụ: /search?q=blogger)

<b:if cond='data:blog.searchQuery == &quot;blogger&quot;'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

15. Hiển thị nội dung cho Tác giả bài viết

<b:if cond='data:displayname == "author-name"'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

16. Hiển thị một nội dung khi có Backlink

<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

17. Thẻ điều kiện cho trang lưu trữ blog

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
Nội dung muốn thực thi
</b:if>

II, Thẻ nâng cao

1. Thẻ điều kiện khi bài viết có nhãn nào đó

<b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "TÊN NHÃN")'>
Nội dung
</b:if>

2. Thẻ điều kiện IN

<b:if cond='data:blog.pageType in {"static_page","item"}'>
Nội dung chỉ hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết
</b:if>

3. Thẻ điều kiện NOT IN

<b:if cond='data:blog.pageType not in {"static_page","item"}'> 
Nội dung không hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết 
</b:if>

4. Thẻ điều kiện AND

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" and data:blog.pageType == "item"'> 
Nội dung hiển thị Trang Tĩnh và Trang Bài Viết 
</b:if>

5. Thẻ điều kiện OR

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" or data:blog.pageType == "item"'> 
Nội dung hiển thị hoặc Trang Tĩnh hoặc Trang Bài Viết 
</b:if>

Như vậy với bộ thẻ if đầy đủ này bạn có thể hoàn toàn làm chủ template của mình rồi. Việc còn lại là ở bạn điều binh khiển tướng thế nào cho code hoạt động 1 cách hiệu quả nhất !

Good Luck !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js