This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 3 August 2017

[Tips] Khắc phục lỗi mất item ở Context Menu trên Windows 10


Trong quá trình sử dụng windows không ít lần ta gặp phải những lỗi vặt mặc dù rõ ràng là "hôm trước không sao hôm nay mở lên tự yên bị". Mặc kệ, lỗi thì phải khắc phục thôi 😊.

Mất item ở menu New chuột phải khiến cho nhiều người bực bội khi muốn tạo 1 file nhanh (ví dụ như .doc, .txt....). Tệ hơn 1 số người còn mất luôn item New mà chẳng hiểu mình đã làm gì sai... Ok hãy giải quyết vấn đề trên bằng bài viết này.

I. Lỗi nghiêm trọng nhất là mất luôn item New

Mất item New

Để khắc phục bạn mở RUN (phím tắt Windows + R) gõ vào Notepad và dán nội dung sau vào
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New]
""="{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}"
Bạn lưu lại với tên bất kì không dấu.reg sau đó chạy để phục hồi menu new
Phục hồi item New

II. Lỗi mất 1 item nào đó trong menu new

Lỗi này ít nghiêm trọng hơn tuy nhiên việc thiếu 1 item nào mà mình đang cần thì có vẻ sai sai. Cách tạo file .reg hoàn toàn như phần trên ở đây tôi sẽ liệt kê ra 1 số item có thể phục hồi cho bạn tham khảo. Cần phục hồi item nào thì tạo file reg của item đó

1. Library
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.library-ms\ShellNew]
"Handler"="{c7ca6167-2f46-4c4c-98b2-c92591368971}"
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
 74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,\
 00,6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
 2d,00,31,00,30,00,30,00,31,00,00,00
"NullFile"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.library-ms\ShellNew\Config]
"IsFolder"=""
"IsOptIn"=""
"NoEmptyFile"=""
2. Folder
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew]
"Directory"=""
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
 74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
 00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,\
 00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30396"
"MenuText"="@shell32.dll,-30317"
"NonLFNFileSpec"="@shell32.dll,-30319"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew\Config]
"AllDrives"=""
"IsFolder"=""
"NoExtension"=""
3. Shortcut
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]
"Handler"="{ceefea1b-3e29-4ef1-b34c-fec79c4f70af}"
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
 74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
 00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,\
 31,00,36,00,37,00,36,00,39,00,00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30397"
"MenuText"="@shell32.dll,-30318"
"NullFile"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew\Config]
"DontRename"=""
4. Bitmap image
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,6d,00,73,00,70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
 2d,00,35,00,39,00,34,00,31,00,34,00,00,00
"NullFile"=""
5. Contact
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.contact\ShellNew]
"command"=hex(2):22,00,25,00,70,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
 69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
 00,20,00,4d,00,61,00,69,00,6c,00,5c,00,57,00,61,00,62,00,2e,00,65,00,78,00,\
 65,00,22,00,20,00,2f,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,43,00,6f,00,6e,\
 00,74,00,61,00,63,00,74,00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,00,00
"iconpath"=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,\
 6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,\
 00,4d,00,61,00,69,00,6c,00,5c,00,77,00,61,00,62,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,\
 2c,00,31,00,00,00
"MenuText"=hex(2):40,00,25,00,43,00,6f,00,6d,00,6d,00,6f,00,6e,00,50,00,72,00,\
 6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,73,\
 00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,5c,00,77,00,61,00,62,00,33,00,32,00,72,00,\
 65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,32,00,30,00,33,\
 00,00,00
6. Journal Document
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jnt\jntfile\ShellNew]
"Command"=hex(2):22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
 69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
 00,20,00,4a,00,6f,00,75,00,72,00,6e,00,61,00,6c,00,5c,00,4a,00,6f,00,75,00,\
 72,00,6e,00,61,00,6c,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,00,2f,00,6e,00,20,\
 00,30,00,00,00
"FileName"="journal.jnt"
"ItemName"=hex(2):40,00,22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,\
 46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,\
 00,73,00,20,00,4a,00,6f,00,75,00,72,00,6e,00,61,00,6c,00,5c,00,4a,00,6f,00,\
 75,00,72,00,6e,00,61,00,6c,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,2c,00,2d,00,33,\
 00,30,00,37,00,39,00,00,00
7. Rich Text Document
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellNew]
"Data"="{\\rtf1}"
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
 69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
 00,20,00,4e,00,54,00,5c,00,41,00,63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,6f,00,72,00,\
 69,00,65,00,73,00,5c,00,57,00,4f,00,52,00,44,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,\
 00,58,00,45,00,2c,00,2d,00,32,00,31,00,33,00,00,00
8. Text Document
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,6e,00,6f,00,74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
 2d,00,34,00,37,00,30,00,00,00
"NullFile"=""
9. Compressed (zipped) Folder
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder\ShellNew]
"Data"=hex:50,4b,05,06,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,7a,00,69,00,70,00,66,00,6c,00,64,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
 2d,00,31,00,30,00,31,00,39,00,34,00,00,00
10. Tổng hợp tất cả item của phần II
Windows Registry Editor Version 5.00

; Library
[HKEY_CLASSES_ROOT\.library-ms\ShellNew]
"Handler"="{c7ca6167-2f46-4c4c-98b2-c92591368971}"
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
 74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,\
 00,6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
 2d,00,31,00,30,00,30,00,31,00,00,00
"NullFile"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.library-ms\ShellNew\Config]
"IsFolder"=""
"IsOptIn"=""
"NoEmptyFile"=""

; Folder
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew]
"Directory"=""
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
 74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
 00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,\
 00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30396"
"MenuText"="@shell32.dll,-30317"
"NonLFNFileSpec"="@shell32.dll,-30319"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew\Config]
"AllDrives"=""
"IsFolder"=""
"NoExtension"=""

; Shortcut
[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew]
"Handler"="{ceefea1b-3e29-4ef1-b34c-fec79c4f70af}"
"IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
 74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
 00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,\
 31,00,36,00,37,00,36,00,39,00,00,00
"ItemName"="@shell32.dll,-30397"
"MenuText"="@shell32.dll,-30318"
"NullFile"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\.lnk\ShellNew\Config]
"DontRename"=""

; Bitmap image
[HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,6d,00,73,00,70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
 2d,00,35,00,39,00,34,00,31,00,34,00,00,00
"NullFile"=""

; Contact
[HKEY_CLASSES_ROOT\.contact\ShellNew]
"command"=hex(2):22,00,25,00,70,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
 69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
 00,20,00,4d,00,61,00,69,00,6c,00,5c,00,57,00,61,00,62,00,2e,00,65,00,78,00,\
 65,00,22,00,20,00,2f,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,43,00,6f,00,6e,\
 00,74,00,61,00,63,00,74,00,20,00,22,00,25,00,31,00,22,00,00,00
"iconpath"=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,\
 6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,\
 00,4d,00,61,00,69,00,6c,00,5c,00,77,00,61,00,62,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,\
 2c,00,31,00,00,00
"MenuText"=hex(2):40,00,25,00,43,00,6f,00,6d,00,6d,00,6f,00,6e,00,50,00,72,00,\
 6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,73,\
 00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,5c,00,77,00,61,00,62,00,33,00,32,00,72,00,\
 65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,32,00,30,00,33,\
 00,00,00

; Journal Document
[HKEY_CLASSES_ROOT\.jnt\jntfile\ShellNew]
"Command"=hex(2):22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
 69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
 00,20,00,4a,00,6f,00,75,00,72,00,6e,00,61,00,6c,00,5c,00,4a,00,6f,00,75,00,\
 72,00,6e,00,61,00,6c,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,20,00,2f,00,6e,00,20,\
 00,30,00,00,00
"FileName"="journal.jnt"
"ItemName"=hex(2):40,00,22,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,\
 46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,\
 00,73,00,20,00,4a,00,6f,00,75,00,72,00,6e,00,61,00,6c,00,5c,00,4a,00,6f,00,\
 75,00,72,00,6e,00,61,00,6c,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,22,00,2c,00,2d,00,33,\
 00,30,00,37,00,39,00,00,00

; Rich Text Document
[HKEY_CLASSES_ROOT\.rtf\ShellNew]
"Data"="{\\rtf1}"
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,\
 69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,\
 00,20,00,4e,00,54,00,5c,00,41,00,63,00,63,00,65,00,73,00,73,00,6f,00,72,00,\
 69,00,65,00,73,00,5c,00,57,00,4f,00,52,00,44,00,50,00,41,00,44,00,2e,00,45,\
 00,58,00,45,00,2c,00,2d,00,32,00,31,00,33,00,00,00

; Text Document
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew]
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,6e,00,6f,00,74,00,65,00,70,00,61,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,2c,00,\
 2d,00,34,00,37,00,30,00,00,00
"NullFile"=""

; Compressed (zipped) Folder
[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder\ShellNew]
"Data"=hex:50,4b,05,06,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
 6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
 00,7a,00,69,00,70,00,66,00,6c,00,64,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
 2d,00,31,00,30,00,31,00,39,00,34,00,00,00

Chúc các bạn thành công !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js