This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 2 June 2017

[Tips] Hướng dẫn cài đặt nhanh tập tin .cab qua menu chuột phải


Các tập tin update offline thường có 2 dạng .msu và .cab. Với tập tin msu người dùng chỉ cần click chuột và cài đặt như phần mềm thông thường nhưng tập tin .cab thì không, tập tin này phải được cài đặt qua dòng lệnh dism /online nhưng bù lại bạn vẫn có thể cài nó khi đã disable services Windows Update

Ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể cài đặt tập tin .cab một cách nhanh nhất thông qua menu ngữ cảnh chuột phải

Trước tiên bạn cần biết tập tin cab lấy từ đâu. mỗi tập tin msu khi giải nén ra sẽ bao gồm 4 file và trong đó sẽ có tập tin cab. Bạn có thể dễ dàng tải về các tập tin msu tại trang catalog chính thức của Microsoft. Để giải nén nhanh tập tin msu tôi có soạn 1 đoạn batch nhỏ giúp bạn dễ dàng hơn khi thao tác
@echo off
title Extract MSU files
mode con cols=120 lines=25
color 0f

pushd %~dp0 & echo.

if not exist "*.msu" (echo File not found. Please copy .msu file into folder !!
echo.&echo Press any key to exit !
pause >nul & exit
)

if not exist "%~dp0CabFiles" md "%~dp0CabFiles"

EXPAND -F:*.cab "%~dp0*.msu" "%~dp0CabFiles"
DEL /f /s /q "%~dp0CabFiles\WSUSSCAN.cab" >nul
echo --------------------------------------
echo Completed !
echo.&echo Press any key to exit !
pause >nul & exit
Bạn chỉ cần di chuyển file batch tới vị trí lưu các tập tin và chạy nó sẽ tự giải nén các file đó ra tập tin có đuôi cab

Tiếp theo soạn thảo file .reg có nội dung như sau và chạy
Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\CABFolder\Shell\RunAs]
@="@MusUpdateHandlers.dll,-103"
"HasLUAShield"=""
 
[HKEY_CLASSES_ROOT\CABFolder\Shell\RunAs\Command]
@="cmd /k dism /online /add-package /packagepath:\"%1\""

Đoạn reg trên chỉ có tác dụng với file cab mặc định chạy bằng Explorer trong khi đó hầu hết khi cài winrar thì nó mặc định là mở file cab bằng winrar vì vậy bạn cần thêm thao tác luôn mở file cab bằng explorer nữa. Để làm được điều đó làm như sau

Vậy là xong bây giờ bạn có thể thỏa thích lựa chọn những gói kb nào muốn cài qua việc chuột phải vào gói kb đó và chọn "Install now"
Good Luck
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js