Labels

[Tips] Thêm "New Script File" vào context menu chuột phải


Như bức ảnh trên, việc thêm các script và menu new khi chuột phải giúp ta dễ dàng nhanh chóng soạn thảo các file thay vì phải mở notepad sau đó đổi phần mở rộng. Nếu bạn theo dõi blog của tôi cũng sẽ bắt gặp rất nhiều các trường hợp phải tạo các file .cmd, .bat, .vbs hoặc .reg

Và để làm được điều đó chúng ta chỉ cần 2 dòng lệnh

Bước chung: bạn hãy mở Command Prompt bằng quyền admin

1. Thêm .cmd

Để thêm  bạn dán vào 2 lệnh

Reg.exe add "HKCR\.cmd\ShellNew" /v "NullFile" /t REG_SZ /d "" /f
Reg.exe add "HKCR\.cmd\ShellNew" /v "ItemName" /t REG_SZ /d "@%%SystemRoot%%\System32\acppage.dll,-6002" /f

Để xóa bạn dán lệnh

Reg.exe delete "HKCR\.cmd\ShellNew" /f

2. Thêm .bat

Để thêm  bạn dán vào 2 lệnh

Reg.exe add "HKCR\.bat\ShellNew" /v "NullFile" /t REG_SZ /d "" /f
Reg.exe add "HKCR\.bat\ShellNew" /v "ItemName" /t REG_SZ /d "@%%SystemRoot%%\System32\acppage.dll,-6002" /f

Để xóa bạn dán lệnh

Reg.exe delete "HKCR\.bat\ShellNew" /f

3. Thêm .reg

Để thêm  bạn dán vào 2 lệnh

Reg.exe add "HKCR\.reg\ShellNew" /v "NullFile" /t REG_SZ /d "" /f
Reg.exe add "HKCR\.reg\ShellNew" /v "ItemName" /t REG_SZ /d "@%%SystemRoot%%\System32\acppage.dll,-6002" /f

Để xóa bạn dán lệnh

Reg.exe delete "HKCR\.reg\ShellNew" /f

4. Thêm .vbs

Để thêm  bạn dán vào 2 lệnh

Reg.exe add "HKCR\.vbs\ShellNew" /v "NullFile" /t REG_SZ /d "" /f
Reg.exe add "HKCR\.vbs\ShellNew" /v "ItemName" /t REG_SZ /d "@%%SystemRoot%%\System32\acppage.dll,-6002" /f

Để xóa bạn dán lệnh

Reg.exe delete "HKCR\.vbs\ShellNew" /f

Sau khi chạy xong nếu bạn chưa thấy thay đổi thì hãy "Refresh" lại nhé. Với thủ thuật nhỏ này hi vọng sẽ giúp các bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng máy tính

Chúc thành công