This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 1 May 2017

[Tips] Tạo file ISO cài đặt cho các phiên bản nâng cấp của Windows 10


Trong file ISO Windows, luôn được tích hợp sẵn tính năng nâng cấp phiên bản cho mỗi giá trị index. Ví dụ như bạn tải phiên bản Windows 10 Pro nhưng một ngày đẹp trời nào đó lại muốn cài bản Enterprise thì có thể chỉnh sửa file iso Windows 10 Pro qua thao tác nâng cấp có trong file ISO, điều đó hạn chế được việc phải tải lại bản Enterprise.

Tận dụng chức năng đó ta có thể tạo được các bộ cài mà chúng chỉ được nâng cấp lên từ phiên bản khác, không có ISO chính thức.

Một trong số đó có thể kể đến như
+ ProfessionalEducation/ProfessionalEducation N có từ phiên bản Windows 10 Redstone 1
+ EnterpriseG/EnterpriseGN có từ phiên bản Windows 10 Redstone 2

File ISO nguyên gốc thường dùng để nâng cấp lên các bản này thường là bản Multiple Editions.
Pro → EnterpriseG và Home → ProfessionalEducation, tương tự với các bản N

Công cụ cần chuẩn bị:
+ File ISO Multiple Editions nguyên gốc
+ Deployment tools có trong bộ ADK

Trong vài viết này tôi sẽ demo cách tạo bộ cài Windows 10 Pro Edu x86 version 1703

Khởi chạy Deployment tools bằng quyền quản trị và tạo các thư mục cần thiết
Mkdir c:\deployment\ISO
Mkdir c:\deployment\Mount

Double click chuột mount file ISO ra ổ ảo và nhớ tên ổ , ví dụ của tôi là G, copy nội dung vào thư mục vừa tạo
xcopy g:\ c:\deployment\ISO\ /s /c

Kiểm tra thông tin có trong file install.wim
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:c:\deployment\ISO\sources\install.wim

Xóa đi 1 index nếu cần
Dism /Delete-Image /ImageFile:c:\deployment\ISO\sources\install.wim /Index:1

Mount file install.wim, chú ý giá trị index
Dism /Mount-Image /ImageFile:c:\deployment\ISO\sources\install.wim /Index:1 /MountDir:c:\deployment\Mount

Kiểm tra phiên bản hiện tại với giá trị index vừa mount
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Get-CurrentEdition

Kiểm tra các phiên bản có thể nâng cấp lên
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Get-TargetEditions

Nâng cấp lên phiên bản mong muốn
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Set-Edition:ProfessionalEducation

Tại đây với mỗi phiên bản bạn nâng cấp lên chương trình sẽ tự gỡ bỏ các gói không cần thiết đồng thời cấu hình lại thiết đặt để phù hợp với phiên bản mới

Sau khi hoàn tất bạn có thể check lại phiên bản hiện tại bằng lệnh
Dism /Image:c:\deployment\Mount /Get-CurrentEdition

Unmount lưu lại toàn bộ thay đổi
Dism /Unmount-Image /MountDir:c:\deployment\Mount /commit

Đến đây thì bạn có thể update lại thông tin của file wim bằng việc thay đổi tên và mô tả bằng lệnh

imagex /info img_file [img_number | img_name] [new_name] [new_desc]
Trong đó:
img_file là đường dẫn tới file install.wim
[img_number | img_name] là index hoặc tên của file wim, thường chọn index cho ngắn
[new_name] tên mới của file wim
+ [new_desc] mô tả mới cho file wim

Như vậy lệnh sẽ là
imagex /info c:\deployment\ISO\sources\install.wim 1 "Windows 10 Pro Edu x86" "Windows 10 Pro Edu"

Có thể dùng lệnh sau để xem lại thông tin
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:c:\deployment\ISO\sources\install.wim

hoặc dùng công cụ WinAIO Maker trỏ tới file install.wim

Tiếp theo ta sẽ thêm file cấu hình EI.CFG và PID.txt vào bộ cài, tham khảo bài viết Export configuration file (EI.CFG & PID.txt) Phần key cài đặt bạn có thể tham khảo


Cuối cùng là tạo file ISO mới từ thư mục c:\deployment\ISO bạn tham khảo bài viết Hướng dẫn tạo file ISO bootable với công cụ Oscdimg của Microsoft

Chúc thành công

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js