This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 10 May 2017

[Download] Visual Studio 2017 (Version 15.2) Release Date: 5-10-2017


Bạn có thể tham khảo cấu hình cài đặt tại địa chỉ https://www.visualstudio.com/en-us/productinfo/vs2017-system-requirements-vs điều đáng lưu ý ở đây là nó không hỗ trợ bản Windows 10 Enterprise LTSB

Toàn tập về VS 2017: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/install/install-visual-studio

Bộ công cụ hỗ trợ Visual Studio

Trọn bộ Visual Studio 2017 (Version 15.2) Release Date: 5-10-2017

Visual Studio for Mac (Mac) - (Multiple Languages)
File Name: mu_visual_studio_for_mac_mac_10468896.dmg
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: B705C141BBFE706801453DB43DE891A204096A31
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=72307
Visual Studio Professional 2017 (version 15.2) (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_visual_studio_professional_2017_version_15.2_x86_x64_10436510.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: 5024DB4CF57B79B66DA6056E40F15921A967FE57
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=72251
Visual Studio Enterprise 2017 (version 15.2) (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_visual_studio_enterprise_2017_version_15.2_x86_x64_10436506.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: 94E14F9A1D6B115BFB6203065EE6C79EECDB8145
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=72241
Visual Studio Community 2017 (version 15.2) (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File name: mu_visual_studio_community_2017_version_15.2_x86_x64_10436538.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: CD38E6BC9FC27A67CDDA65AABF922879D51A095D
Visual Studio Test Professional 2017 (version 15.2) (x86 and x64) - (Multiple Languages)
File Name: mu_visual_studio_test_professional_2017_version_15.2_x86_x64_10436509.exe
Languages: English, Japanese, Korean, Czech, German, Spanish, French, Italian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified
SHA1: ADFE6C37D3D6B72D11775D6CFC73447E743165DA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=72279

KEY
Enterprise: NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF
Professional: KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH

FULL CHECKSUM
Spoiler: 
 File: mu_visual_studio_for_mac_mac_10468896.dmg
CRC-32: 29ef2fc2
  MD4: be45212697cf409bb7a9144a80a801c5
  MD5: 65bc8daa08c6bac28aa5ff2723844e54
 SHA-1: b705c141bbfe706801453db43de891a204096a31

 File: en_performance_tools_for_visual_studio_2017_version_15.2_x64_10438607.exe
CRC-32: 900948a6
  MD4: e3ab9230e9c542bb3e287ba0e1690622
  MD5: 4d8fcf2cdd7dbdf4b86ac1e94f65fdea
 SHA-1: 63a8b3c032b08b519924ec1ba5d4e7d92b9dc03f

 File: en_performance_tools_for_visual_studio_2017_version_15.2_x86_10438590.exe
CRC-32: 129843c0
  MD4: 452ec26b741936a02782c81c207c56c5
  MD5: 7a86a3ee01aa517522d8a79f35978dcc
 SHA-1: cd121fcab88bb0bc5d6cc6128c8bb74d081a7d54

 File: en_remote_tools_for_visual_studio_2017_version_15.2_x64_10438581.exe
CRC-32: ef49330c
  MD4: 359591dceafd2afb42d91469d8f59fe0
  MD5: 87af49abe5ca3f7fb4dc8c32f7b6c3a8
 SHA-1: 97de346f2255e1c0bc5bd3aed3de1ac2bab38a82

 File: en_remote_tools_for_visual_studio_2017_version_15.2_x86_10438567.exe
CRC-32: c6596fb9
  MD4: 1b8b260a3fc4a0204c460ad76119d9a0
  MD5: e6a562e5ad94b5ae169b22bcd32e4435
 SHA-1: 1a742cffb054a7100ca46d8c52046724052e0872

 File: mu_agents_for_visual_studio_2017_version_15.2_x86_x64_test_agent_10436507.exe
CRC-32: 5621f699
  MD4: 141fb3f44c7defd108f186cde0fe2b25
  MD5: e619131591428883517968506500496e
 SHA-1: bd2c5364884725d61519c4d94a6e9e945a490b92

 File: mu_agents_for_visual_studio_2017_version_15.2_x86_x64_test_controller_10436511.exe
CRC-32: 4e5b76cd
  MD4: 0139c685ad5eafbefc2e77a541753cc1
  MD5: 9abbce1f15e49e2db98bf7285fe01b32
 SHA-1: 578d8868256cc9ac7ecb8335339c1cf3e164226e

 File: mu_build_tools_for_visual_studio_2017_version_15.2_x86_x64_10436512.exe
CRC-32: 1e096aa2
  MD4: 17151be5293edd27176c75f4bf89832d
  MD5: 3f8f223f96ec2aba13f6cafff3832a23
 SHA-1: db4dc21a50533893b198a863ceb1a5e5b0995540

 File: mu_feedback_client_for_visual_studio_2017_version_15.2_x86_x64_10436503.exe
CRC-32: 92d9e82f
  MD4: 8253f513874cddc60158e7d1c9482386
  MD5: e7ef143b011e44dfb462cd772459152b
 SHA-1: 78c86bbf7a91976f2c8e314c60962269e69329c4

 File: mu_visual_studio_community_2017_version_15.2_x86_x64_10436538.exe
CRC-32: e3b12026
  MD4: 75fad5a81be516f94374f07f2f9d3ac0
  MD5: 9da89d8c9b02942783e265c6338e9006
 SHA-1: cd38e6bc9fc27a67cdda65aabf922879d51a095d

 File: mu_visual_studio_enterprise_2017_version_15.2_x86_x64_10436506.exe
CRC-32: 3fd605fd
  MD4: 83ec6673114a88884cb645c9da8a83f6
  MD5: 3e3695e042be53635490923162de8307
 SHA-1: 94e14f9a1d6b115bfb6203065ee6c79eecdb8145

 File: mu_visual_studio_professional_2017_version_15.2_x86_x64_10436510.exe
CRC-32: aa1c9e7c
  MD4: 7c380bb9b172ca1e7cf948445e383dc8
  MD5: 946947d37e9e85e6df9506cc1b2d7d8d
 SHA-1: 5024db4cf57b79b66da6056e40f15921a967fe57

 File: mu_visual_studio_team_explorer_2017_version_15.2_x86_x64_10436508.exe
CRC-32: 6150fe7e
  MD4: eb7186fd74dbfd778cd628ef22cacdc3
  MD5: 920aaf87cbfa8e4ecf7d3ca717ca8e14
 SHA-1: 9d60d4442c4df28532dbceac5434efeee2338e53

 File: mu_visual_studio_test_professional_2017_version_15.2_x86_x64_10436509.exe
CRC-32: e8ceea10
  MD4: d15af2972674df38b8cbf1b820187171
  MD5: c703e91a14e896572aa8bc76c472a3aa
 SHA-1: adfe6c37d3d6b72d11775d6cfc73447e743165da
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js