This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 23 May 2017

[BatchScript] Hướng dẫn gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender trên Windows 10


Windows Defender - 1 antivirus mặc định luôn được tích hợp trong bộ cài đặt Windows giúp người dùng ngăn chặn các mối nguy hại ảnh hưởng tới dữ liệu người dùng. Tuy nhiên đây 1 trong những nguyên nhân gây ra tình trạng full disk, những máy cấu hình yếu chắc chắn sẽ rất vất vả với anh này

Tôi đã có 1 bài viết hướng dẫn các bạn cách gỡ bỏ nó từ trong file iso cài đặt Windows. Và ở bài viết này sẽ cung cấp tới các bạn Script giúp gỡ bỏ vĩnh viễn nó trực tiếp trên hệ điều hành đang sử dụng chứ không đơn thuần là Disable.

Cách 1: Làm thủ công


Tên gói của nó là Windows-Defender... bạn tham khảo bài viết [BATCHSCRIPT] HƯỚNG DẪN GỠ BỎ MICROSOFT EDGE TRÊN WINDOWS 10 và làm tương tự

Cách 2: Sử dụng BatchScript


Trước tiên để sử dụng phương pháp này bạn cần chiếm được quyền điều khiển của khóa sau
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\InboxApplications

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages

Cách cấp quyền như sau: chuột phải vào khóa và chọn Permissions...→ Advanced → Change → Tại ô text bạn điền tên user của mình vào sau đó chọn Check Name, nếu như đúng hệ thống sẽ tự thiết lập đúng cho tên user → OK


Thay thế quyền sở hữu


Và cuối cùng là cấp full control cho các tài khoản user và admin


Tạo 1 file .bat. Tham khảo bài viết THÊM "NEW SCRIPT FILE" VÀO CONTEXT MENU CHUỘT PHẢI.

Tiếp theo bạn copy toàn bộ nội dung sau và dán vào sau đó lưu lại

:: Made by Hoang Hung
@echo off
 
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
 echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
 echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
 "%temp%\getadmin.vbs" & exit 
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
 
Title Remove Windows Defender
 
for /f "tokens=2*" %%e in ('reg query "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5FDD51E2-A9D0-44CE-8C8D-162BA0C591A0}" /v "Version"') do set vers=%%f
 
if %PROCESSOR_ARCHITECTURE% EQU AMD64 (set arc=amd64) else (set arc=x86)
 
echo.
echo Deleting key in "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\InboxApplications"
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\InboxApplications\Microsoft.Windows.SecHealthUI_%vers%_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy" /f >nul 2>&1
 
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\EPP" /f >nul 2>&1
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\EPP" /f >nul 2>&1
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\EPP" /f >nul 2>&1
 
set pack=(Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-CloudClean-Group-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Core-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Core-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Core-Group-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Management-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Management-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Management-Group-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Management-MDM-Group-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Management-Powershell-Group-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Nis-Group-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%)
 
for /d %%b in %pack% do (
echo ========================================================================
echo Deleting key in "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\%%b\Owners"
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\%%b\Owners" /f >nul 2>&1
)
 
set packremove=(Windows-Defender-AM-Default-Definitions-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-AppLayer-Group-amcore-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-AppLayer-Group-onecore-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-AppLayer-Group-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-ApplicationGuard-Inbox-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Client-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Defender-Group-Policy-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%,Windows-Shield-Provider-Core-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%)
 
for /d %%c in %packremove% do (
echo ========================================================================
echo Removing package %%c...
dism /online /remove-package /packagename:%%c /NoRestart
)
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MRT" /v DontOfferThroughWUAU /t REG_DWORD /d 1 /f >nul 2>&1
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" /v "SettingsPageVisibility" /t REG_SZ /d "hide:windowsdefender" /f >nul 2>&1
echo ========================================================================
pause

Chức năng của file này sẽ xóa đi các khóa cần thiết liên quan tới Windows Defender sau đó sẽ gỡ các gói bằng tùy chọn /remove-package. Script có thể chạy trên mọi version của Windows 10

LƯU Ý: Nếu trong quá trình chạy bạn thấy xuất hiện thông báo tương tự như này


thì đừng lo nhé, nó báo gói package đó không có trong phiên bản windows bạn sử dụng thôi !
Sau khi script chạy xong bạn tiến hành khởi động lại máy tính

Bạn có thể dùng 1 antivirus khác thay thế khác như ESET, 1 phần mềm diệt virus nhẹ và mạnh

Good Luck !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Võ Triệu Vỹ Phong 8/08/2017 11:11:00 AM
    1 like nha :v
    Please wait while i am loading Facebook SDK js