This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 21 May 2017

[BatchScript] Hướng dẫn gỡ bỏ vĩnh viễn Contact Support trên Windows 10


Contact Support là ứng dụng được tích hợp vào giúp bạn có thể liên hệ tới đội ngũ hỗ trợ của Microsoft để giúp bạn giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình sử dụng Windows. Đây không phải ứng dụng metro nên để xóa nó trực tiếp trên máy tính bạn cũng làm tương tự như các systemapps khác.

Cách 1: Làm thủ công

Tên gói của nó là Microsoft-Windows-ContactSupport... bạn tham khảo bài viết [BATCHSCRIPT] HƯỚNG DẪN GỠ BỎ MICROSOFT EDGE TRÊN WINDOWS 10

Cách 2: Sử dụng BatchScript

Trước tiên để sử dụng phương pháp này bạn cần chiếm được quyền điều khiển của khóa sau
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\InboxApplications

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages

Cách cấp quyền như sau: chuột phải vào khóa và chọn Permissions...→ Advanced → Change → Tại ô text bạn điền tên user của mình vào sau đó chọn Check Name, nếu như đúng hệ thống sẽ tự thiết lập đúng cho tên user → OK


Thay thế quyền sở hữu


Và cuối cùng là cấp full control cho các tài khoản user và admin


Tạo 1 file .bat. Tham khảo bài viết THÊM "NEW SCRIPT FILE" VÀO CONTEXT MENU CHUỘT PHẢI.

Tiếp theo bạn copy toàn bộ nội dung sau và dán vào sau đó lưu lại

:: Made by Hoang Hung
@echo off
 
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
 echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
 echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
 "%temp%\getadmin.vbs" & exit 
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
 
Title Remove Contact Support
 
for /f "tokens=2*" %%e in ('reg query "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5FDD51E2-A9D0-44CE-8C8D-162BA0C591A0}" /v "Version"') do set vers=%%f
 
if %PROCESSOR_ARCHITECTURE% EQU AMD64 (set arc=amd64) else (set arc=x86)
 
echo.
echo Deleting key in "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\InboxApplications"
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx\AppxAllUserStore\InboxApplications\windows.contactsupport_%vers%_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy " /f
 
set pack=(Microsoft-Windows-ContactSupport-Package~31bf3856ad364e35~%arc%~~%vers%)
 
for /d %%b in %pack% do (
echo ========================================================================
echo Deleting key in "Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\%%b\Owners"
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\%%b\Owners" /f
echo.
echo ========================================================================
echo Removing package %%b...
dism /online /remove-package /packagename:%%b /NoRestart
)
echo ========================================================================
pause

Chức năng của file này sẽ xóa đi các khóa cần thiết liên quan tới Contact Support  sau đó sẽ gỡ các gói bằng tùy chọn /remove-package.

LƯU Ý: Nếu trong quá trình chạy bạn thấy xuất hiện thông báo tương tự như này

thì đừng lo nhé, nó báo gói package đó không có trong phiên bản windows bạn sử dụng thôi !

Sau khi script chạy xong bạn tiến hành khởi động lại máy tính để tận hưởng thành quả

Good Luck !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js