This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 19 April 2017

[Tips] Tạo file ISO cài đặt Windows 7 đa ngôn ngữ - Multilingual Windows Image Creation


Chào các bạn, ở bài viết trước tôi đã hướng dẫn cách tích hợp thêm nhiều gói ngôn ngữ vào bộ cài windows 10, cách đó cũng có thể triển khai với bộ cài Windows 8 hoặc 8.1. Còn với Windows 7 thì sao. Nói chung cũng khá giống, Windows 7 cũng sử dụng deployment tools có trong bộ AIK ( Automated Installation Kit ). Windows 7 chia ra 2 bản RTM và SP1

Ở bài viết này tôi không sử dụng Deployment Windows 10 Version 1703 nữa mà sẽ sử dụng bộ AIK của Windows 7 RTM để tích hợp ngôn ngữ vào ISO của bản SP1. Khi sử dụng deployment tools này sẽ có 1 số lệnh thay đổi so với bộ ADK cho Windows 8, 8.1, 10

Tôi sẽ tích hợp thêm tiếng Nhật (ngôn ngữ cần font support) và tiếng Nga (ngôn ngữ không cần font support)

Chuẩn bị

- File ISO RTM hoặc SP1

 Bộ cài AIK

- Gói ngôn ngữ cho install.wim
+ Windows 7 RTM
+ Windows 7 SP1

- Gói ngôn ngữ cho boot.wim và winre.wim
+ Windows 7 RTM
Với bản này hơi phức tạp xíu, 1 phần nằm luôn trong bộ cài AIK

1 phần có trong thư mục sau khi cài đặt (font support cho các gói ngôn ngữ)

+Windows 7 SP1
Bản này thì đơn giản hơn, nó được gom chung vào 1 file iso, tải về tại đây, ta có thể mount nó ra ổ ảo để tích hợp


Tiến hành cài đặt AIK


Khởi chạy deployment tool bằng quyền quản trị và tạo các thư mục cần thiết
Mkdir C:\mount\windows
Mkdir C:\mount\winre 
Mkdir C:\mount\boot
Mkdir C:\LanguagePack
Mkdir C:\my_Distribution

Mount file ISO ra ổ ảo, ở đây tôi làm bản SP1 nên sẽ mount thêm file chứa gói ngôn ngữ WinPE ra, nếu làm bản RTM thì bạn sẽ mount iso của bộ AIK. Nhớ tên ổ để làm các bước sau

Copy nội dung file iso vào thư mục C:\my_Distribution
xcopy g:\ C:\my_Distribution\ /s /e

Copy các gói ngôn ngữ cho install.wim vào thư mục C:\LanguagePack

Kiểm tra thông tin file install.wim để lấy index
Dism /Get-WimInfo /WimFile:C:\my_distribution\sources\install.wim

Tôi chọn bản Ultimate để mount
Dism /Mount-Wim /WimFile:C:\my_distribution\sources\install.wim /Index:5 /MountDir:C:\mount\windows

Tiếp tục mount file winre.wim
Dism /Mount-Wim /WimFile:C:\mount\windows\Windows\System32\recovery\winre.wim /Index:1 /MountDir:C:\mount\winre

Tích hợp ngôn ngữ vào install.wim
Dism /Add-Package /image:C:/mount/windows /PackagePath:C:\LanguagePack\ja-jp
Dism /Add-Package /image:C:/mount/windows /PackagePath:C:\LanguagePack\ru-ru

Tích hợp ngôn ngữ cho winre.wim
- SP1 có dạng
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\LP_JA-JP.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\LP_RU-RU.CAB

- RTM có dạng
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ja-jp\lp.cab
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ru-ru\lp.cab

Thêm các thành phần tùy chọn bổ sung và các gói ngôn ngữ vào winre.wim


 • WinPE-WDS-Tools (base + ngôn ngữ)
 • WinPE-WMI (base + ngôn ngữ)
 • WinPE-HTA (base + ngôn ngữ)
 • WinPE-Scripting (base + ngôn ngữ)
 • WinPE-SRT (ngôn ngữ)
 • WinPE-FontSupport ( Áp dụng cho tiếng Nhật ja-jp, tiếng Hàn ko-kr, tiếng Trung zh-cn, tiếng Đài Loan zh-tw và tiếng Hồng Kông zh-hk )

- Với  bản SP1
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-WDS-TOOLS.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-SCRIPTING.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-HTA.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-WMI.CAB

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-FONTSUPPORT-JA-JP.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\WINPE-HTA_JA-JP.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\WINPE-SCRIPTING_JA-JP.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\WINPE-SRT_JA-JP.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\WINPE-WDS-TOOLS_JA-JP.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\WINPE-WMI_JA-JP.CAB

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\WINPE-HTA_RU-RU.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\WINPE-SCRIPTING_RU-RU.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\WINPE-SRT_RU-RU.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\WINPE-WDS-TOOLS_RU-RU.CAB
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\WINPE-WMI_RU-RU.CAB

Kết quả
C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-WDS-TOOLS.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-WDS-Tools-Package~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-SCRIPTING.CAB                       
Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-Scripting-Package~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]                              
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-HTA.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-HTA-Package~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-WMI.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-WMI-Package~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-FONTSUPPORT-JA-JP.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-FontSupport-JA-JP-Package~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\WINPE-HTA_JA-JP.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-HTA-Package~31bf3856ad364e35~x86~ja-JP~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\WINPE-SCRIPTING_JA-JP.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-Scripting-Package~31bf3856ad364e35~x86~ja-JP~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\WINPE-SRT_JA-JP.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-SRT-Package~31bf3856ad364e35~x86~ja-JP~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\WINPE-WDS-TOOLS_JA-JP.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-WDS-Tools-Package~31bf3856ad364e35~x86~ja-JP~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\WINPE-WMI_JA-JP.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-WMI-Package~31bf3856ad364e35~x86~ja-JP~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\WINPE-HTA_RU-RU.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-HTA-Package~31bf3856ad364e35~x86~ru-RU~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\WINPE-SCRIPTING_RU-RU.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-Scripting-Package~31bf3856ad364e35~x86~ru-RU~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\WINPE-SRT_RU-RU.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-SRT-Package~31bf3856ad364e35~x86~ru-RU~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\WINPE-WDS-TOOLS_RU-RU.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-WDS-Tools-Package~31bf3856ad364e35~x86~ru-RU~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\WINPE-WMI_RU-RU.CAB

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.1.7600.16385

Image Version: 6.1.7601.17514

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-WMI-Package~31bf3856ad364e35~x86~ru-RU~6.1.7601.17514
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools>

- Với bản RTM
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-wmi.cab"
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-wds-tools.cab"
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-scripting.cab"
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-hta.cab"

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-fontsupport-ja-jp.cab"
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ja-jp\winpe-hta_ja-jp.cab
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ja-jp\winpe-scripting_ja-jp.cab
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ja-jp\winpe-srt_ja-jp.cab
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ja-jp\winpe-wds-tools_ja-jp.cab
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ja-jp\winpe-wmi_ja-jp.cab

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ru-ru\winpe-hta_ru-ru.cab
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ru-ru\winpe-scripting_ru-ru.cab
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ru-ru\winpe-srt_ru-ru.cab
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ru-ru\winpe-wds-tools_ru-ru.cab
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ru-ru\winpe-wmi_ru-ru.cab

Mặc định ngôn ngữ hiển thị trong install.wim và winre.wim
Dism /image:C:\mount\windows /set-allIntl:en-us
Dism /image:C:\mount\winre /set-allIntl:en-us

Tạo lai file lang.ini
Dism /image:C:\mount\windows /gen-langini /distribution:C:\my_distribution

Kiểm tra lại các gói đã cài
Dism /image:C:\mount\windows /get-intl /distribution:C:\my_distribution 
Dism /image:C:\mount\winre /get-intl

Lưu lại thay đổi và unmount cho file winre.wim, chưa unmount file install.wim
DISM /unmount-wim /mountdir:C:\mount\winre /commit

Mount file boot.wim
Dism /Mount-Wim /WimFile:C:\my_distribution\sources\boot.wim /Index:2 /MountDir:C:\mount\boot

Thêm gói ngôn ngữ cho boot.wim

- Với SP1
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\LP_JA-JP.CAB
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\LP_RU-RU.CAB

- Với RTM
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ja-jp\lp.cab
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ru-ru\lp.cab

Thêm các thành phần tùy chọn Thiết lập Windows PE (2 gói)

- Với SP1
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-SETUP.CAB
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-SETUP-CLIENT.CAB

- Với RTM
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-setup.cab"
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-setup-client.cab"

Thêm các thành phần tùy chọn cụ thể của ngôn ngữ Windows PE (mỗi ngôn ngữ 2 gói, trừ 5 ngôn ngữ cần font sẽ là 3 gói )

- Với SP1
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:H:\X86\WINPE_FPS\WINPE-FONTSUPPORT-JA-JP.CAB
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\WINPE-SETUP_JA-JP.CAB
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:H:\X86\WINPE_FPS\JA-JP\WINPE-SETUP-CLIENT_JA-JP.CAB
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\WINPE-SETUP_RU-RU.CAB
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:H:\X86\WINPE_FPS\RU-RU\WINPE-SETUP-CLIENT_RU-RU.CAB

- Với RTM
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-fontsupport-ja-jp.cab"
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ja-jp\winpe-setup_ja-jp.cab
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ja-jp\winpe-setup-client_ja-jp.cab
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ru-ru\winpe-setup_ru-ru.cab
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:I:\WinPE_LangPacks\x86\ru-ru\winpe-setup-client_ru-ru.cab

Copy thư mục ngôn ngữ mới tích hợp C:\mount\boot\sources vào C:\my_Distribution\sources  sau đó đổi 2 kí tự cuối thành chữ thường

Tạo lại file lang.ini
Dism /image:C:\mount\windows /Gen-Langini /distribution:C:\my_distribution

Copy file lang.ini vào boot,wim
Xcopy C:\my_distribution\sources\lang.ini C:\mount\boot\sources\lang.ini

Lần lượt unmount để lưu lại thay đổi
Dism /Unmount-wim /MountDir:C:\mount\boot /Commit
DISM /unmount-wim /mountdir:C:\mount\windows /commit

Công việc cuối cùng đó là tạo file iso từ thư mục C:\my_Distribution, các bạn tham khảo bài viết

Good Luck !

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js