This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 4 April 2017

[Tips] Tạo file ISO cài đặt Windows 10 đa ngôn ngữ ( Multilingual Windows Image Creation )


Tích hợp ngôn ngữ vào bộ cài đặt ISO offline là 1 kỹ thuật rất khó, ở đó bạn phải tích hợp gói ngôn ngữ vào 3 tập tin, tập tin install.wim, boot.wim và winre.wim (phục vụ nhu cầu Recorery). Việc tích hợp nhiều gói ngôn ngữ vào bộ cài giúp giảm được công đoạn lưu trữ nhiều file iso vì thường mỗi file iso chỉ có một gói ngôn ngữ.

Lưu ý quan trọng 
 • Không phải tất cả ngôn ngữ đều tích hợp vào được
 • Luôn thêm ngôn ngữ trước khi thêm các gói update, hotfix

Trong bài viết này tôi sẽ chia làm 2 trường hợp để các bạn tiện thao tác. Tôi sẽ tích hợp thêm gói tiếng nga vào bộ cài Windows 10 Pro tiếng anh

Thống nhất là bạn hãy tạo các thư mục như tôi thì bạn có thể copy lệnh mà không cần chỉnh sửa nhiều nhé

Tạo các thư mục cần thiết, mở cmd lên và dán vào đồng thời
Mkdir C:\mount\windows
Mkdir C:\mount\winre 
Mkdir C:\mount\boot
Mkdir C:\LanguagePack
Mkdir C:\my_Distribution

Trường hợp 1: bạn không có file ISO MUI


Chuẩn bị 

Trong trường hợp không có file ISO chứa các gói ngôn ngữ bạn cần cài đặt Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) theo liên kết https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit . Khi cài đặt bạn tích vào như hìnhBước 1: tích hợp gói ngôn ngữ vào file install.wim


1.1 Bạn cần tải về gói ngôn ngữ phù hợp với phiên bản bạn muốn tích hợp từ trang chủ  và bỏ nó vào thư mục C:\LanguagePack


1.2 Tiếp theo copy toàn bộ nội dung có trong file iso vào thư mục C:\my_Distribution


1.3 Khởi chạy Deployment tool bằng quyền quản trị


1.4 Lấy thông tin file wim bằng lệnh
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:C:\my_distribution\sources\install.wim

1.5 Xóa đi 1 index (nếu cần)
Dism /Delete-Image /ImageFile:C:\my_Distribution\sources\install.wim /Index:2

1.6 Mount file wim (chú ý giá trị index)
Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\my_distribution\sources\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\mount\windows

1.7 Mount file winre.wim (trong C:\mount\windows\Windows\System32\recovery\winre.wim )
Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\mount\windows\Windows\System32\recovery\winre.wim /Index:1 /MountDir:C:\mount\winre

1.8 Tích hợp các gói ngôn ngữ có trong thư mục C:\LanguagePack
Dism /Add-Package /image:C:/mount/windows /PackagePath:C:\LanguagePack


1.9 Thêm gói ngôn ngữ vào winre.wim ( ở đây tôi chọn tiếng nga ru-ru bản x64 nên lệnh có dạng)
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\lp.cab"

Tương tự với các ngôn ngữ khác

1.10  Thêm các thành phần tùy chọn bổ sung và các gói ngôn ngữ vào winre.wim

Các gói đề nghị

 • WinPE-WinReCfg
 • WinPE-Rejuv
 • WinPE-EnhancedStorage
 • WinPE-Scripting
 • WinPE-SecureStartup
 • WinPE-SRT
 • WinPE-WDS-Tools
 • WinPE-WMI
 • WinPE-HTA

Một lần nữa các bạn hãy chú ý đường dẫn và phiên bản
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-WinReCfg.cab"

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-WinReCfg_ru-ru.cab" 

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-Rejuv_ru-ru.cab" 

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-EnhancedStorage_ru-ru.cab" 

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-Scripting_ru-ru.cab" 

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-SecureStartup_ru-ru.cab"

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-SRT_ru-ru.cab" 

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-WDS-Tools_ru-ru.cab" 

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-WMI_ru-ru.cab" 

Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-HTA_ru-ru.cab" 

LƯU Ý: Tiếng Nhật (JA-JP), tiếng Hàn Quốc (KO-KR), Trung Quốc (ZH-CN), Đài Loan (ZH-TW), Hồng Kông (ZH-HK) cần thêm gói font support nếu không có sẽ không hiển thị được
Ví dụ cho tiếng Nhật
Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-FontSupport-JA-JP.cab" 

Kết quả
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-WinReCfg.cab"

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.15063.0

Image Version: 10.0.15063.0

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-WinReCfg-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.15063.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-WinReCfg_ru-ru.cab"

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.15063.0

Image Version: 10.0.15063.0

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-WinReCfg-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.15063.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-Rejuv_ru-ru.cab"

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.15063.0

Image Version: 10.0.15063.0

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-Rejuv-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.15063.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-EnhancedStorage_ru-ru.cab"

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.15063.0

Image Version: 10.0.15063.0

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-EnhancedStorage-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.15063.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-Scripting_ru-ru.cab"

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.15063.0

Image Version: 10.0.15063.0

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-Scripting-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.15063.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-SecureStartup_ru-ru.cab"

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.15063.0

Image Version: 10.0.15063.0

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-SecureStartup-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.15063.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-SRT_ru-ru.cab"

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.15063.0

Image Version: 10.0.15063.0

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-SRT-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.15063.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-WDS-Tools_ru-ru.cab"

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.15063.0

Image Version: 10.0.15063.0

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-WDS-Tools-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.15063.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-WMI_ru-ru.cab"

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.15063.0

Image Version: 10.0.15063.0

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-WMI-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.15063.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>Dism /image:C:/mount/winre /Add-Package /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-HTA_ru-ru.cab"

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.15063.0

Image Version: 10.0.15063.0

Processing 1 of 1 - Adding package WinPE-HTA-Package~31bf3856ad364e35~amd64~ru-RU~10.0.15063.0
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Deployment Tools>

1,11 Mặc định ngôn ngữ hiển thị trong file install.wim ( nếu không muốn thay đổi bỏ qua bước này)
Dism /image:C:\mount\windows /set-allIntl:ru-ru

1,12 Mặc định ngôn ngữ hiển thị trong file winre.wim ( nếu không muốn thay đổi bỏ qua bước này)
Dism /image:C:\mount\winre /set-allIntl:ru-ru

1.13 Tạo lại file lang.ini
Dism /image:C:\mount\windows /gen-langini /distribution:C:\my_distribution

1.14 Kiểm tra ngôn ngữ đã được cài đặt
Dism /image:C:\mount\windows /get-intl /distribution:C:\my_distribution 
Dism /image:C:\mount\winre /get-intl

File install.wim

File winre.wim

1.15 Unmount và lưu thay đổi (lưu ý phải làm file winre.wim trước )
DISM /unmount-image /mountdir:C:\mount\winre /commit
DISM /unmount-image /mountdir:C:\mount\windows /commit

Bước 2: Tích hợp vào Windows Setup (boot.wim)

2.1 Mount file boot.wim (không cần thay đổi index)
Dism /Mount-Image /ImageFile:C:\my_distribution\sources\boot.wim /Index:2 /MountDir:C:\mount\boot

2.2 Thêm gói ngôn ngữ
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /packagepath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\lp.cab" 


2.3 Thêm các thành phần tùy chọn Thiết lập Windows PE (2 gói)
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-Setup.cab" 

DISM /add-package /image:C:\mount\boot /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-Setup-client.cab"

2.4 Thêm các thành phần tùy chọn cụ thể của ngôn ngữ Windows PE (mỗi ngôn ngữ 2 gói )
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-Setup_ru-ru.cab"

DISM /add-package /image:C:\mount\boot /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\ru-ru\WinPE-Setup-client_ru-ru.cab"

Thêm gói font-support cho tiếng Nhật (JA-JP), tiếng Hàn Quốc (KO-KR), Trung Quốc (ZH-CN), Đài Loan (ZH-TW), Hồng Kông (ZH-HK)
Ví dụ cho tiếng Nhật
DISM /add-package /image:C:\mount\boot /PackagePath:"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Windows Preinstallation Environment\amd64\WinPE_OCs\WinPE-FontSupport-JA-JP.cab"
2.6 Copy thư mục ngôn ngữ mới tích hợp C:\mount\boot\sources vào C:\my_Distribution\sources

sau đó đổi 2 kí tự cuối thành chữ thường

2.5 Lặp lại bước 1.6 mount lại file install.wim
2.6 Lặp lại bước 1.14 kiểm tra các gói ngôn ngữ đã cài
2.7 Thiết lập ngôn ngữ mặc định cho boot.wim (có thể bỏ qua)
Dism /image:C:\mount\boot /set-allIntl:en-us

2.8 Tạo lại file lang.ini. File này luôn phải tạo lại nếu như bạn thêm hay gỡ bỏ 1 gói ngôn ngữ
Dism /image:C:\mount\windows /Gen-Langini /distribution:C:\my_distribution

2.9 Sao chép file lang.ini sang boot.wim
Xcopy C:\my_distribution\sources\lang.ini C:\mount\boot\sources\lang.ini

2.10 Unmount để lưu lại các thay đổi
Dism /Unmount-image /MountDir:C:\mount\boot /Commit
DISM /unmount-image /mountdir:C:\mount\windows /commit


Bước 3: Tạo file ISO mới từ thư mục C:\my_distribution


Với bản Mutiple này do tôi xóa đi 1 index nên phải tạo lại file EI.CFG để cài vào bản Pro ( Còn các file ISO chỉ có 1 index thì không cần )
Bạn tham kháo bài viết này

[Batch] Export configuration file (EI.CFG & PID.txt)

Về phần tạo file ISO từ thư mục thì tôi đã có hẳn 1 bài sử dụng batch file để tạo rồi, bạn tham khảo nhé

[Batch] Hướng dẫn tạo file ISO bootable với công cụ Oscdimg của Microsoft

 Trường hợp 2: bạn có file ISO MUI tải từ kênh MSDN


File MUI này đã bao gồm gói pack ngôn ngữ cho file install.wim , pack cho winpe, winre vì thế bạn bỏ qua được 1 mục khi cài ADK

Trong file ISO có các thứ sau

Như vậy nói chung trước sau gì cũng phải tải và cài, trường hợp này bạn phải thay đổi đường dẫn ở các dòng lệnh để khớp cho nên hãy làm theo TH1 nhé

Cuối cùng chúc các bạn thành công và có được bản iso ưng ý
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js