This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 8 April 2017

[Download] Tải về bộ cài đặt Assessment and Deployment Kit (ADK) offline


Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) chứa nhóm các công cụ có thể được sử dụng bởi Chuyên gia CNTT để triển khai Windows, kiểm tra số lượng và hiệu suất của hệ thống, các thành phần được thêm vào và các ứng dụng đang chạy trên hệ thống..

Với các công cụ trong ADK bạn có thể làm được rất nhiều thứ

Create a Windows image using command-line tools

DISM is used to mount and service Windows images.

 • Mount an offline image
 • Add drivers to an offline image
 • Enable or disable Windows features
 • Add or remove packages
 • Add language packs
 • Add Universal Windows apps
 • Upgrade the Windows edition

Sysprep prepares a Windows installation for imaging and allows you to capture a customized installation.

 • Generalize a Windows installation
 • Customize the default user profile
 • Use answer files

Windows PE (WinPE) is a small operating system used to boot a computer that does not have an operating system. You can boot to Windows PE and then install a new operating system, recover data, or repair an existing operating system.

 • Create a bootable USB drive
 • Create a Boot CD, DVD, ISO, or VHD

Windows Recovery Environment (Windows RE) is a recovery environment that can repair common operating system problems.

 • Customize Windows RE
 • Push-button reset

Windows System Image Manager (Windows SIM) helps you create answer files that change Windows settings and run scripts during installation.

 • Create answer file
 • Add a driver path to an answer file
 • Add a package to an answer file
 • Add a custom command to an answer file

Create a Windows image using Windows ICD

Introduced in Windows 10, Windows Imaging and Configuration Designer (ICD) streamlines the customizing and provisioning of a Windows 10 for desktop editions (Home, Pro, Enterprise, and Education), Windows 10 Mobile, or Windows 10 IoT Core (IoT Core) image.

 • Build and apply a provisioning package
 • Export a provisioning package
 • Build and deploy an image for Windows 10 for desktop editions

IT Pro Windows deployment tools

 • Volume Activation Management Tool (VAMT) Technical Reference
 • User State Migration Tool (USMT) Technical Reference

Dưới đây tôi sẽ cung cấp cho các bạn bộ cài offline được tải bằng công cụ ADK tương ứng để thuận tiện trong quá trình cài đặt thay vì mất thời gian tải nhiều lần với  bộ cài online

Bộ cài online

8, Windows 10, Version 1709

  File: 16299.15.170928-1534.rs3_release_amd64fre_ADK.iso
CRC-32: b9849f3c
   MD4: 7ec96f697ba3f0bcbc778f99b4d9ce95
   MD5: 77b9fa0b1da34cd7f31825fdbd40203c
 SHA-1: 3e93172fab700a086e7856e58610efe826b99622

7. Windows 10, Version 1703

  File: Windows_ADK_en-us_windows_10_verion_1703.iso
CRC-32: aa12ca7c
   MD4: c7c5a796699bef894571e17598606581
   MD5: eb8436d7042dd3b35ed4a6c7ac9eafe7
 SHA-1: 2741c34a9fd080ca2fe04179a92df9450bcb36c7

6. Windows 10, Version 1607

  File: Windows_ADK_en-us_windows_10_verion_1607.iso
CRC-32: ed0ad15e
   MD4: d6e986df5b829eabb28855d99be7af64
   MD5: 6df42e9e395d0f07859a56c29ec3baea
 SHA-1: 445878419b09b50dedf56f82494aca15931d3871

5. Windows 10, Version 1511

  File: Windows_ADK_en-us_windows_10_verion_1511.iso
CRC-32: 3c0857e4
   MD4: e16961d55401c519577f3a99d3e6ab98
   MD5: 7ec8550917458d26e952d574ae2ea76d
 SHA-1: 6b7af80e9a0afd0401c0b9d3bfc074e64a803601

4. Windows 10, Version 1507

  File: Windows_ADK_en-us_windows_10_verion_1507.iso
CRC-32: 8f475b24
   MD4: 1ced22403047b34a7c2abf09f4f0b0f1
   MD5: 644450fe42e73248284d01159cb10311
 SHA-1: 11eeae9b773e05eb58c89d1798977a301d4c0e9d

3. Windows 8.1 with update

  File: Windows_ADK_en-us_windows_8.1_with_update.iso
CRC-32: 32108b7b
   MD4: bda2056a9a992c3032d91f6fd47405b9
   MD5: 53f811baff6cd99dd5f2221a10fe4dbb
 SHA-1: 10a92e78065dc786cc08b2ce873e6cb9b650ff50

2. Windows 8

1. Windows 7 AIK

  File: KB3AIK_EN.iso
CRC-32: 9008bc2a
   MD4: fa29e5277b455f01c3358cb34c6ba4c0
   MD5: 1e73b24a89eceab9d50585b92db5482f
 SHA-1: 793f4cc4741ebad223938be0eeee708eda968daa
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js