This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 20 April 2017

[Download] Microsoft R Server 9.1.0 Original - Release Date: 4/19/2017


Làm việc với Microsoft R Server

R Open được Microsoft cung cấp miễn phí có thể giúp đội ngũ phân tích của bạn có thể khởi động với R trước khi đầu tư vào bất kỳ sản phẩm máy chủ nào. Nó cũng là một công cụ hữu ích cho việc thử các thuật toán phân tích mới một cách nhanh chóng và trả lời những câu hỏi bạn cần thông qua việc sử dụng dữ liệu sẵn có.

Cách tiếp cận này hoạt động hiệu quả với vai trò là một phần của một quy trình phân tích tổng thể, bắt đầu từ việc chuẩn bị dữ liệu sang phát triển mô hình và cuối cùng là chuyển các mô hình thành công cụ có thể sử dụng để xây dựng thành các ứng dụng doanh nghiệp của bạn.

R là một ngôn ngữ hết sức linh hoạt, nó được thiết kế để làm việc với các mẫu rời rạc của dữ liệu. Điều đó mang lại cho nó khả năng mở rộng cao và trở nên lý tưởng cho các bài toán dữ liệu song song. Các mô hình R tương tự có thể chạy trên nhiều máy chủ, do đó có khả năng  nhanh chóng xử lý một lượng lớn dữ liệu một cách dễ dàng. Tất cả những gì bạn cần làm là sắp xếp dữ liệu một cách thích hợp, sau đó cung cấp chúng đến các trường hợp R server khác nhau. Tương tự như vậy, cùng 1 mã có thể ứng dụng ở các phần khác nhau, do đó một mô hình được xây dựng và thử nghiệm với các nguồn dữ liệu địa phương có thể được triển khai bên trong một cơ sở dữ liệu SQL Server và chạy với một kho dữ liệu Hadoop.

R Server 9.1.0 - Release Date: 4/19/2017

Microsoft R Server 9.1.0 for Teradata (x64) - (English)
File Name: en_microsoft_r_server_910_for_teradata_x64_10324043.tar.gz
Languages: English
SHA1: F5A77A59EB474891DA690F1E24A451F033BF002A
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=72206

Microsoft R Server 9.1.0 for Windows (x64) - (English)
File Name: en_microsoft_r_server_910_for_windows_x64_10324119.zip
Languages: English
SHA1: C24C06E7953753180425EDD36E413F4E5C21CB3E
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=72200

Microsoft R Server 9.1.0 for Hadoop (x64) - (English)
File Name: en_microsoft_r_server_910_for_hadoop_x64_10323951.tar.gz
Languages: English
SHA1: F6A03F858BB6733C8B074458CF18C102B64DD3A8
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=72198

Microsoft R Server 9.1.0 for Linux (x64) - (English)
File Name: en_microsoft_r_server_910_for_linux_x64_10323878.tar.gz
Languages: English
SHA1: 8F49AF80872875E2E31B4E9672315503F1C1E88B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=72196

Full Checksum
Spoiler: 
 File: en_microsoft_r_server_910_for_hadoop_x64_10323951.tar.gz
CRC-32: 8faa82fa
  MD4: 5b90f1a542f509d1222d1f8e6df6274e
  MD5: 5d04f6a5bebd8425135707071a983785
 SHA-1: f6a03f858bb6733c8b074458cf18c102b64dd3a8

 File: en_microsoft_r_server_910_for_linux_x64_10323878.tar.gz
CRC-32: 181b6163
  MD4: 4843aace630d363aa8d87b46a840089b
  MD5: 860a854295321f00288eb6c0963ebf6d
 SHA-1: 8f49af80872875e2e31b4e9672315503f1c1e88b

 File: en_microsoft_r_server_910_for_teradata_x64_10324043.tar.gz
CRC-32: 4c8f535a
  MD4: 9635c06c7e5f719d4b9e2415e73f5936
  MD5: 8ae174c28ca6eab7c338485aca6e5f9c
 SHA-1: f5a77a59eb474891da690f1e24a451f033bf002a

 File: en_microsoft_r_server_910_for_windows_x64_10324119.zip
CRC-32: 30163c11
  MD4: 6fe7aa17ee179d2e973ce48baa1f1c96
  MD5: 54d78ea4967fc242d253209f02450123
 SHA-1: c24c06e7953753180425edd36e413f4e5c21cb3e
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js