This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 2 April 2017

[Batch] Export download link và cài đặt Office 2013 Click To Run


Chào các bạn, chắc hẳn nhiều bạn vẫn chưa biết, ngoài bộ cài dạng MSI thì Office 2013 Retail còn có 1 bộ cài khác dạng click to run, cái mà ở đó người dùng chỉ cần 1 click là bộ office tự động cài vào máy. Lợi thế của nó là đơn giản dễ cài cùng với chức năng update trực tiếp trong các app giúp cho người dùng tiện update các bản vá của bộ office hơn

Bài viết này chúng ta hãy cùng tạo bộ cài 1 cách đơn giản nhất nhé

Phần quan trọng nhất của công nghệ cài đặt này là file config, mọi tùy chỉnh của bạn trong file này sẽ điều khiển các ứng dụng, product key, kênh update... cho bộ office. Nếu bạn có hứng thú hãy tham khảo nó ở địa chỉ: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219426.aspx

Cũng như bộ office 2016 mình đã soạn thảo ra file bat có chức năng tạo thư mục cần thiết, xuất ra link download để import vào IDM

Bạn tao file .bat có nội dung như sau

:: Made by Hung
@echo off
color 0f
Title Export download link Office 2013 C2R
mode con cols=86 lines=25
echo.
choice /c YN /m "Do you want to download Office 2013 Deployment Tool ?"
if %errorlevel% == 1 start https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36778

:prepare
md OFFICE >nul 2>&1
cd /d %~dp0\OFFICE
md office >nul
(
echo ^@echo off
echo mode con cols=40 lines=10
echo setup.exe /configure configuration.xml
echo exit) >setup.cmd
cd /d %~dp0\OFFICE\office
md data >nul
goto:main

:main
cls
call:myname
@echo                 [1] : 32-Bit
@echo                 [2] : 64-Bit
@echo                 [X] : EXIT
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
choice /c 12X /m "Enter your Architecture: "
if %errorlevel% == 1 (set arc=32&set arc2=86)
if %errorlevel% == 2 (set arc=64&set arc2=64)
if %errorlevel% == 3 goto:eof
start https://pastebin.com/raw/Lp709FtV
echo:
set /p ver=Enter Your Version: 
call:export "http://officecdn.microsoft.com/pr/39168D7E-077B-48E7-872C-B232C3E72675/Office/Data" "%arc%" "%arc2%"

:export
cd /d %~dp0\OFFICE
del /f "link.txt" >nul 2>&1
del /f "configuration.xml" >nul 2>&1
cd /d %~dp0\OFFICE\office\data
md %ver% >nul & cd /d %~dp0\OFFICE
(
echo %~1/c2rfireflydata.xml
echo %~1/v%~2_%ver%.cab
echo %~1/v%~2.cab
echo %~1/%ver%/fre.cab
echo %~1/%ver%/i%~21033.cab
echo %~1/%ver%/s%~20.cab
echo %~1/%ver%/s%~21033.cab
echo %~1/%ver%/stream.x%~3.en-us.dat
echo %~1/%ver%/stream.x%~3.x-none.dat
echo %~1/%ver%/stream.x%~3.x-none.dat.cobra
)>link.txt
(
echo ^<Configuration^>
echo   ^<Add OfficeClientEdition="%~2"^>
echo     ^<Product ID="ProPlusRetail"^>
echo       ^<Language ID="en-us"/^>
echo       ^<ExcludeApp ID="Outlook"/^>
echo       ^<ExcludeApp ID="OneNote"/^>
echo       ^<ExcludeApp ID="Groove"/^>
echo       ^<ExcludeApp ID="Lync"/^>
echo       ^<ExcludeApp ID="Access"/^>
echo       ^<ExcludeApp ID="InfoPath"/^>
echo       ^<ExcludeApp ID="Publisher"/^>
echo       ^<ExcludeApp ID="SharePointDesigner"/^>
echo     ^</Product^>
echo     ^<Product ID="ProjectProRetail"^>
echo       ^<Language ID="en-us"/^>
echo     ^</Product^>
echo     ^<Product ID="VisioProRetail"^>
echo       ^<Language ID="en-us"/^>
echo     ^</Product^>
echo   ^</Add^>
echo   ^<Updates Enabled="TRUE"/^>
echo   ^<Display Level="Full" AcceptEULA="TRUE"/^>
echo   ^<Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1"/^>
echo   ^<Property Name="FORCEAPPSHUTDOWN" Value="TRUE"/^>
echo   ^<Property Name="SharedComputerLicensing" Value="0"/^>
echo   ^<Property Name="PinIconsToTaskbar" Value="TRUE"/^>
echo ^</Configuration^>
)>configuration.xml
echo:
echo DONE !
timeout 3
exit

:myname
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
@echo                  Made by Hoang Hung
@echo               https://hung1001nd.blogspot.com
@echo °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
goto:eof

Lưu ý: Không đặt file bat cùng thư mục với thư mục có tên OFFICE tránh xung đột. vì script sẽ tạo ra 1 thư mục có tên là OFFICE
Sau khi tạo xong và chạy nó sẽ hỏi bạn có muốn tải công cụ Deployment tool không, chọn có nếu bạn chưa tải và ngược lại, đồng thời 1 thư mục OFFICE được tạo ra

Tiếp theo nhập số bit


Script sẽ mở tới trang update build mới nhất do mình cập nhật, bạn copy và dán vào


Đơn giản vậy thôi, giờ bạn truy cập vào thư mục office xem có gì nhé


⏩ File configuration.xml mình đã cấu hình sẵn cài vào bộ 3 Pro Plus, Visio Pro, Project Pro trong đó bản Pro Plus chỉ cài 3 ứng dụng văn phòng cơ bản, bạn muốn cài thêm ứng dụng nào thì xóa dòng <ExcludeApp ID=""/> 

Không muốn cài Project xóa 3 dòng
        <Product ID="ProjectProRetail">
            <Language ID="en-us"/>
        </Product>

Tương tự với Visio sau đó Ctrl S để lưu lại thay đổi

⏩File link.txt chính là link tải, bạn import cả file vào IDM để tải⏩ Dùng 7-zip giải nén Deployment Tool


Chỉ lấy file setup.exe và bỏ vào thư mục Office

⏩ Các file tải về bạn sắp xếp đúng theo trật tự sauHoàn thành, quay trở ra chạy file setup.cmd là xong ! Good Luck

Nếu không làm được hãy inbox qua live chat mình sẽ hỗ trợ
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js