Labels

[MAC OS] Tải về trọn bộ Adobe Creative Suite 4 (CS4) nguyên gốc


Chia sẻ tới bạn đọc trọn bộ cài đặt Adobe CS4 nguyên gốc cho các thiết bị chạy MAC OS

Liên kết tải về1. Adobe Premiere Pro CS4
  File: ADBEPPROCS4_LS7.dmg
 CRC-32: 995d0ace
  MD4: 10207477e24704dede325c74b77176fa
  MD5: 47a8be9757cd19b3a1ad10e6dc43ced3
 SHA-1: 1367126e6f4a4950e69cf943878c17a616d824c2
SHA-256: 0675eb3e922688b7ed745103fca2e75e10404f577ac9e4a71552a05c75284556
Languages: English-International, English-Universal, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
2. After Effects CS4
  File: ADBEAFETCS4_LS7.dmg
 CRC-32: 3f2efed4
  MD4: d768a94838d4dad52e8b25347e78e0a6
  MD5: 5e71a6a51e5fbcefc96073b57d86ed37
 SHA-1: 984a081545357d6afbe9c711c1fe0d6c2e57e7d5
SHA-256: e825b0e2bf0c00e99664f880e3f639d5cfefc4cb1e0cba78a120833650ca09ee
Languages: English-International, English-Universal, Dutch, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Portuguese-Brazil, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America, Danish, Norwegian
3. Dreamweaver CS4
  File: ADBEDRWVCS4_LS1.dmg
 CRC-32: a8d7d8cd
  MD4: 85e070cac433ac6ad62410bf8c47b5f2
  MD5: 2ae3f92771dbbaaa84affd1b99919391
 SHA-1: 19ecfba39f2c3a88cb11a2b4579366f38b183ce0
SHA-256: 700cd248c54e8b4bb493b2e915f1f663559fd60f59a6ca7dcf65173c497c71d1
Languages: English-International, English-Universal
4. Fireworks CS4
  File: ADBEFWKSCS4_LS1.dmg
 CRC-32: 40f1d007
  MD4: b4973f0d0002a2aa99681702ef54ffda
  MD5: d2547ef3823bd59e14f6c69e30f0c877
 SHA-1: 540fc957e370a3431e68da29011e9205990cf385
SHA-256: 2942b9a588f695043da35a5acf667344f903f075f4d69e79c187468e55ed5662
Languages: English-International, English-Universal
5. Flash Professional CS4
  File: ADBEFLPRCS4_LS1.dmg
 CRC-32: 982089ef
  MD4: 2641d5253ec2802b73c4ac1b5e407ca7
  MD5: aff7d4d63eda38a625d062cec6ea248e
 SHA-1: 8f925510f5af4c2c1128311f6aa32ae88c292bf5
SHA-256: d5cfaf30c5de5801f10e2e12ecd5ca21ff4d3ebbdec50075c7cebae1d54f06e4
Languages: English-International, English-Universal
6. Illustrator CS4
  File: ADBEILSTCS4_LS1.dmg
 CRC-32: 4ce62e51
  MD4: 65a479da83f718e51a846a621023f3d2
  MD5: 4b65fde2de31f0d1a54bdbdf1746a934
 SHA-1: 81a4df00900ae7333c520d681acb180994b65be6
SHA-256: f483aa75477c0b9da0bb355011b7e5e0e8776bde4830319c2277bc6bbb6b5dff
Languages: English-International, English-Universal
7. InCopy CS4
  File: ADBEAICYCS4_LS1.dmg
 CRC-32: 5c5a3b52
  MD4: 16743804cf826a608c76f0707514600f
  MD5: c0273a46f28d9f4f0d2f145d7ce1cf4f
 SHA-1: d32d33b9187c8ca0c0ffa29570adb407bd07f270
SHA-256: e5f5fc9efc6dd3148651770bdc6d0b2dfc97836e5716a35319a66ec6b02d7ee9
Languages: English-International, English-Universal
8. InDesign CS4
  File: ADBEIDSNCS4_LS1.dmg
 CRC-32: 2a90fb23
  MD4: e380ae4de7a14a9da042924c8ad40a70
  MD5: 917e3a68b114bfbe67b7b1f96a9032bc
 SHA-1: 5ab7c45175e0c459608c396bc0116bb8f232358b
SHA-256: f99756cfd8436d4bf820cb7b8798be50803c2add5cb1158c654f7e20829e7693
Languages: English-International, English-Universal
9. Photoshop CS4
  File: ADBEPHSPCS4_LS1.dmg
 CRC-32: e83734a1
  MD4: 2945fb091e0cd2e3e2fc46a050da285b
  MD5: 89e761064d4b64b1dd2d34a63cd75202
 SHA-1: 93ce17a577a57b504ed88f6f084a7c7c169a000d
SHA-256: 9726fd495571e05d0565261d54021d985b43c0ca844d5f94bdb27312f91ccc69
Languages: English-International, English-Universal
10. Soundbooth CS4
  File: ADBESBTHCS4_LS7.dmg
 CRC-32: 1326b506
  MD4: 61d61f6d37f918735d0f452cfef45f44
  MD5: 8978e77e9de197a96045475f94f25099
 SHA-1: eb8c9c1318cd8a4eb93b591a3576e8a608f50430
SHA-256: 13fd0bf08b69ebd4f8e0cf18ad97098f9805bb1e2fc422bd4b4521f6bc9768f4
Languages: English-International, English-Universal, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • 1