HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 29 March 2017

[Batch] Script auto activate Microsoft Office 2016


Chào các bạn, không cần giới thiệu nhiều về bộ Office 2016 này nữa nhỉ, hiện nay đa phần người dùng đều ưa chuộng dùng nó. Việc kích hoạt thì không phải lúc nào cũng suôn sẻ do giá 1 key của nó ngang ngửa mua 1 cái laptop cấu hình kha khá. Và để khắc phục được điều này mình đã soạn thảo ra sẵn các file batch có chức năng tự dò phiên bản và cài đặt key KMS đồng thời kích hoạt hạn sử dụng 6 tháng cho các bạn. Điều này rất hữu ích trong trường hợp key public không có, hoặc bạn là 1 thợ cài win dạo lâu năm :).

Và bạn lưu ý cách kích hoạt này sử dụng máy chủ trung gian (kms server) được MS cấp phép nên nó an toàn nhé. Các tool crack cũng sử dụng phương thức này nhưng nó hay bị chèn thêm các phụ gia vào nên ảnh hưởng xấu tới máy của bạn.

Để có thể kết nối tới máy chủ trước khi chạy file bat bạn cần có kết nối internet

Trước tiên nói đi nói lại cách tạo file bat nhé

  • Mở RUN gõ notepad
  • Copy nội dung chia sẻ
  • Lưu với tên file .bat và tên file không có dấu

1. Office 2016 VLSC

Script hỗ trợ kích hoạt 6 phiên bản ProPlus, Standard, Project Pro, Project Std, Visio Pro, Visio Std. Bạn cài 1 nó kích 1 , cài 6 nó kích 6

Nội dung file batch ở bước 2

:: Made by Hoang Hung
@echo off
color 0f
title Auto activate Office 2016 VL
if exist "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" set folder="C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
if exist "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" set folder="C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16
cscript //nologo %folder%\ospp.vbs" /sethst:kms.lotro.cc
for /f "tokens=5 delims=,_ " %%b in ('cscript //nologo %folder%\ospp.vbs" /dstatus ^| find "NAME"') do (set version=%%b&call:check)
cscript //nologo %folder%\ospp.vbs" /act & cls & cscript //nologo %folder%\ospp.vbs" /dstatus
pause & exit
:check
if "%version%" EQU "Office16ProPlusVL" cscript //nologo %folder%\ospp.vbs" /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
if "%version%" EQU "Office16ProjectProVL" cscript //nologo %folder%\ospp.vbs" /inpkey:YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
if "%version%" EQU "Office16VisioProVL" cscript //nologo %folder%\ospp.vbs" /inpkey:PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
if "%version%" EQU "Office16StandardVL" cscript //nologo %folder%\ospp.vbs" /inpkey:JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM
if "%version%" EQU "Office16ProjectStdVL" cscript //nologo %folder%\ospp.vbs" /inpkey:GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC
if "%version%" EQU "Office16VisioStdVL" cscript //nologo %folder%\ospp.vbs" /inpkey:7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4
goto:eof

2. Office 2016 Retail-C2R

Bản này chỉ phổ biến 3 phiên bản ProPlus, ProjectPro và VisioPro nên mình làm 3 thôi

@echo off
color 0f
title Auto activate Office 2016 Retail
echo.&echo Processing...&echo.
for /f "tokens=2*" %%a in ('"reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun" /v InstallPath" 2^>nul') do (set "path=%%b\Office16\OSPP.VBS"&set "lic=%%b\root\Licenses16")
cscript //nologo "%path%" /sethst:kms.lotro.cc >nul 2>&1
if not exist "%lic%\*.xrm-ms" (echo Please re-install Offfice 2016 Retail&pause&exit)
cscript //nologo "%path%" /inpkey:BN346-KPVRG-HHQG3-6YDPV-8HV7H >nul 2>&1
cscript //nologo "%path%" /inpkey:NBMXG-XG8XX-J9PR6-WRHGH-JQKY7 >nul 2>&1
cscript //nologo "%path%" /inpkey:NQ38H-GKVJH-FXKYG-3GRQX-66PQD >nul 2>&1
for /f "tokens=5 delims=,_ " %%c in ('cscript //nologo "%path%" /dstatus ^| find "NAME"') do (set version=%%c&call:check)
cls&cscript //nologo "%path%" /act
cls&cscript //nologo "%path%" /dstatus
pause
:check
if "%version%" EQU "Office16ProjectProR" (
for /f %%x in ('dir /b "%lic%\ProjectProVL_KMS*.xrm-ms"') do cscript //nologo "%path%" /inslic:"%lic%\%%x"
cscript //nologo "%path%" /inpkey:YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT
cscript //nologo "%path%" /unpkey:66PQD >nul 2>&1
)
if "%version%" EQU "Office16VisioProR" (
for /f %%x in ('dir /b "%lic%\VisioProVL_KMS*.xrm-ms"') do cscript //nologo "%path%" /inslic:"%lic%\%%x"
cscript //nologo "%path%" /inpkey:PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK
cscript //nologo "%path%" /unpkey:JQKY7 >nul 2>&1
)
if "%version%" EQU "Office16ProPlusR" (
for /f %%x in ('dir /b "%lic%\ProPlusVL_KMS*.xrm-ms"') do cscript //nologo "%path%" /inslic:"%lic%\%%x"
cscript //nologo "%path%" /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript //nologo "%path%" /unpkey:8HV7H >nul 2>&1
)
goto:eof

Vậy thôi bạn chỉ cần tạo được file bat và chạy nó bằng quyền admin công việc còn lại là ngồi ngắm màn hình và chờ kết quả cuối cùng

Good Luck !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js