HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 20 February 2017

[Windows] Tải về trọn bộ Adobe Creative Suite 2 (CS2) nguyên gốc

Chia sẻ tới bạn đọc trọn bộ cài đặt Adobe Creative Suite 2 nguyên gốc cùng serial key do trang chủ cung cấp

Cấu hình yêu cầu:
 • Mac OS X v.10.2.8–v.10.3.8, PowerPC® G4 or G5 processor
 • Microsoft® Windows® 2000/Windows XP, Intel® Pentium® III or 4 processor
1. Acrobat 3D 1.0 for Windows | SN: 1159-1414-7569-3493-5006-5653
  File: AC3D_1.0_Volume_NACK_WWE.zip
 CRC-32: 6a388677
  MD4: 277f26eb5b88f6b3289aae8bb5bfb3a2
  MD5: a526cd7db16f17883b71199eb224c93a
 SHA-1: 4fb8ab4f6c0201b41a0a216bbbf96c4a4d87145c
SHA-256: f60e5068ffeb4764499d2f616540586d2f1e92ef76c13dab798650901ad8e6a2
Language: English
2. Acrobat Pro 7.0 | SN: 1118-1414-8477-7606-6339-4141
  File: 22020134.exe
 CRC-32: 1eab3370
  MD4: 97ca166c24f86255deb994245e93e13f
  MD5: 8ff53e8e59fb635923ffcbcb3b21a82f
 SHA-1: e9c5580ac5d5c135abb18402a6f3217a975e6514
SHA-256: 547cb7801e70b138074faa84ef16ebca262f60c4b535c814d677b17a52d860a3
Language: English
3. Acrobat Standard 7.0 | SN: 1016-1415-6379-6184-1333-2468
  File: 22001904.exe
 CRC-32: 7844d3b5
  MD4: 5a843eb274cff19d44789fcd6730e421
  MD5: 8ad37b04affbcec812ee2a558ed906f6
 SHA-1: 546fad8451f2863dfb6159c29837c8f78ae95014
SHA-256: 6001599b543183d0ccc004d191b7f151f7d34a522bd2adfe2f1b4299752db1e4
Language: English
4. Adobe Premiere Pro 2.0 | SN: 1132-1280-4900-7476-5108-8019
  File: PPRO_2.0_Ret-NH_UE.zip
 CRC-32: f45e0179
  MD4: 1a15f64c76637c5f4cc4a92702836b4c
  MD5: 03a7ca38a20528ff14f3777433906aa1
 SHA-1: 24dc9b897b83f7a4e75f7bb5921a6e2a5ba94d36
SHA-256: c0a4c423eb551dc5a958a58115abc928fa18e65bdac711837c950af8a1f4049d
Language: English
5. After Effects | SN: 1063-1417-2474-8268-4115-9194
File: clamchop-x244-install-oem.zip
Language: English
Size: 2834313072 bytes
MD5: A08FDFAB25E798CFFEC1D8B6DE95A0B0
SHA1: 672D9AD9DE9F2B70E76FE4206E01ECB5C159E7CB
CRC32: 5A332984
6. Audition 3.0 | SN: 1137-1004-8571-6848-7845-8029
  File: ADBEAudition_ESD1_WWEFGJIS.exe
 CRC-32: 5d37a203
  MD4: 1276a806c38ff309f3912e149197876f
  MD5: ce05b328b9443bd5fab8c45ae6d1aaf7
 SHA-1: 165c4e0f2684690dad19e1e38852aa9be6195161
SHA-256: df3c0010dda588f1e5e81d35f8b1939f31c3b3acf7392e006c79177591b6d6ef
Language: English

  File: ADBEAudition_loopolgy.exe
 CRC-32: 3807d1e8
  MD4: 876090cbcf51b530d61fea51fd58ebf2
  MD5: 3885ddd4fcaca783873268f8652f5903
 SHA-1: 95b7044950a3f5fb52aa372f7a76107682161c66
SHA-256: fdddbe54bf08dfa3c9861b55799f04183383dbb8a2e7f26b33b540d712cbf2d3
Language: English
7. GoLive CS2 | SN: 1033-1418-1610-5696-5209-0095
  File: GL_CS2_UE_NonRet.exe
 CRC-32: e4d6bd95
  MD4: ad4c00d1268f278501abe79623b49cb2
  MD5: 8436b46d53df6c2d053dd62150ee2948
 SHA-1: 73fdac9cb1300bdf97bc484cf0f0e963ff3e4f2b
SHA-256: 78572d955e2225b7aa4bd7aea92a4fd62461ed22800498bb6cf0e4d5e0dcc640
Language: English
8. Illustrator CS2 | SN: 1034-1415-6230-2341-2884-9398
  File: AI_CS2_IE_NonRet.exe
 CRC-32: 04533f29
  MD4: 3e1a2df1d32296a18d6326595dc0146e
  MD5: be05180f4d45d91ac2d53b3dc91c1525
 SHA-1: 7865956f4c3733415d5e85450c780a78e5160237
SHA-256: 2d412fd19c3395e7ed58a7bf7c5177cb362d73d77a11d5518b5faf78abf36191
Language: English
9. InCopy CS2 | SN: 1036-1419-3531-6378-2148-9313
  File: IC_CS2_UE_NonRet.exe
 CRC-32: edb4e495
  MD4: 65d3f29f6ca8c6f621b7d73d21dfe1ae
  MD5: 6e791c97b841226c3bc98013684a0572
 SHA-1: 5e49879c173375f5ebb7871c2dcf2c006c331de2
SHA-256: d3fda07e3e6e2380b2da9eb8ccd07027a93c6838c225bd7a81b333b5e14469ef
Language: English
10. InDesign CS2 | SN: 1037-1412-5094-8316-6812-7982
  File: ID_CS2_UE_NonRet.exe
 CRC-32: 2a20b23d
  MD4: 0e12881b8212b23325c4e1c91641bce9
  MD5: 77f5ad35be0d820504553e736e5918cd
 SHA-1: 6d4c5a6b4fd4f3dc4d1370e271c02fb4edce4ad9
SHA-256: 947e082624a491d0a66f314850297337618a0fcc45ae4b8be7117d04a071ad69
Language: English
11. Photoshop CS2 | SN: 1045-1412-5685-1654-6343-1431
  File: PhSp_CS2_English.exe
 CRC-32: 71557fbc
  MD4: 033851c73391eb8b1467eca91120045e
  MD5: c24f1c53297ca179650031094571dce0
 SHA-1: 1edfd80947f4a89a0d80c94ab7caf3c2be7224c5
SHA-256: 97472d344667fc986025be0db8aa4b302df892705e96c8c67bac965f054f9288
Language: English
12. Creative Suite 2 | SN: 1130-0412-8377-1896-9751-5759
Lưu ý: Download đủ file và đọc file CS2_install_Win.pdf để xem hướng dẫn cài đặt

1538166046e59db6098f75c3196e84ad9310dea1 *CreativeSuiteCS2Disc1.exe
d06911267603474b43f3f39e4b00029787173962 *CreativeSuiteCS2Disc2.exe
54ba48723d657e4a86903ed2c876381488c8f945 *CreativeSuiteCS2Disc3.exe
1c6cc05d49244ed1417b3e2c3136d4fd0b7f57e0 *CS_2.0_WWE_Extras_1.exe
0a3f25ad622f21c664403bb5bf8c39e076daa4e6 *CS2_install_Win.pdf
ecedf63053cc0b059b805c296e9047e08e7e81eb *VCS2.zip
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js