Labels

[Windows] Tải về trọn bộ Adobe Creative Suite 2 (CS2) nguyên gốc

Chia sẻ tới bạn đọc trọn bộ cài đặt Adobe Creative Suite 2 nguyên gốc cùng serial key do trang chủ cung cấp

Cấu hình yêu cầu:
 • Mac OS X v.10.2.8–v.10.3.8, PowerPC® G4 or G5 processor
 • Microsoft® Windows® 2000/Windows XP, Intel® Pentium® III or 4 processor
1. Acrobat 3D 1.0 for Windows | SN: 1159-1414-7569-3493-5006-5653
  File: AC3D_1.0_Volume_NACK_WWE.zip
 CRC-32: 6a388677
  MD4: 277f26eb5b88f6b3289aae8bb5bfb3a2
  MD5: a526cd7db16f17883b71199eb224c93a
 SHA-1: 4fb8ab4f6c0201b41a0a216bbbf96c4a4d87145c
SHA-256: f60e5068ffeb4764499d2f616540586d2f1e92ef76c13dab798650901ad8e6a2
Language: English
2. Acrobat Pro 7.0 | SN: 1118-1414-8477-7606-6339-4141
  File: 22020134.exe
 CRC-32: 1eab3370
  MD4: 97ca166c24f86255deb994245e93e13f
  MD5: 8ff53e8e59fb635923ffcbcb3b21a82f
 SHA-1: e9c5580ac5d5c135abb18402a6f3217a975e6514
SHA-256: 547cb7801e70b138074faa84ef16ebca262f60c4b535c814d677b17a52d860a3
Language: English
3. Acrobat Standard 7.0 | SN: 1016-1415-6379-6184-1333-2468
  File: 22001904.exe
 CRC-32: 7844d3b5
  MD4: 5a843eb274cff19d44789fcd6730e421
  MD5: 8ad37b04affbcec812ee2a558ed906f6
 SHA-1: 546fad8451f2863dfb6159c29837c8f78ae95014
SHA-256: 6001599b543183d0ccc004d191b7f151f7d34a522bd2adfe2f1b4299752db1e4
Language: English
4. Adobe Premiere Pro 2.0 | SN: 1132-1280-4900-7476-5108-8019
  File: PPRO_2.0_Ret-NH_UE.zip
 CRC-32: f45e0179
  MD4: 1a15f64c76637c5f4cc4a92702836b4c
  MD5: 03a7ca38a20528ff14f3777433906aa1
 SHA-1: 24dc9b897b83f7a4e75f7bb5921a6e2a5ba94d36
SHA-256: c0a4c423eb551dc5a958a58115abc928fa18e65bdac711837c950af8a1f4049d
Language: English
5. After Effects | SN: 1063-1417-2474-8268-4115-9194
File: clamchop-x244-install-oem.zip
Language: English
Size: 2834313072 bytes
MD5: A08FDFAB25E798CFFEC1D8B6DE95A0B0
SHA1: 672D9AD9DE9F2B70E76FE4206E01ECB5C159E7CB
CRC32: 5A332984
6. Audition 3.0 | SN: 1137-1004-8571-6848-7845-8029
  File: ADBEAudition_ESD1_WWEFGJIS.exe
 CRC-32: 5d37a203
  MD4: 1276a806c38ff309f3912e149197876f
  MD5: ce05b328b9443bd5fab8c45ae6d1aaf7
 SHA-1: 165c4e0f2684690dad19e1e38852aa9be6195161
SHA-256: df3c0010dda588f1e5e81d35f8b1939f31c3b3acf7392e006c79177591b6d6ef
Language: English

  File: ADBEAudition_loopolgy.exe
 CRC-32: 3807d1e8
  MD4: 876090cbcf51b530d61fea51fd58ebf2
  MD5: 3885ddd4fcaca783873268f8652f5903
 SHA-1: 95b7044950a3f5fb52aa372f7a76107682161c66
SHA-256: fdddbe54bf08dfa3c9861b55799f04183383dbb8a2e7f26b33b540d712cbf2d3
Language: English
7. GoLive CS2 | SN: 1033-1418-1610-5696-5209-0095
  File: GL_CS2_UE_NonRet.exe
 CRC-32: e4d6bd95
  MD4: ad4c00d1268f278501abe79623b49cb2
  MD5: 8436b46d53df6c2d053dd62150ee2948
 SHA-1: 73fdac9cb1300bdf97bc484cf0f0e963ff3e4f2b
SHA-256: 78572d955e2225b7aa4bd7aea92a4fd62461ed22800498bb6cf0e4d5e0dcc640
Language: English
8. Illustrator CS2 | SN: 1034-1415-6230-2341-2884-9398
  File: AI_CS2_IE_NonRet.exe
 CRC-32: 04533f29
  MD4: 3e1a2df1d32296a18d6326595dc0146e
  MD5: be05180f4d45d91ac2d53b3dc91c1525
 SHA-1: 7865956f4c3733415d5e85450c780a78e5160237
SHA-256: 2d412fd19c3395e7ed58a7bf7c5177cb362d73d77a11d5518b5faf78abf36191
Language: English
9. InCopy CS2 | SN: 1036-1419-3531-6378-2148-9313
  File: IC_CS2_UE_NonRet.exe
 CRC-32: edb4e495
  MD4: 65d3f29f6ca8c6f621b7d73d21dfe1ae
  MD5: 6e791c97b841226c3bc98013684a0572
 SHA-1: 5e49879c173375f5ebb7871c2dcf2c006c331de2
SHA-256: d3fda07e3e6e2380b2da9eb8ccd07027a93c6838c225bd7a81b333b5e14469ef
Language: English
10. InDesign CS2 | SN: 1037-1412-5094-8316-6812-7982
  File: ID_CS2_UE_NonRet.exe
 CRC-32: 2a20b23d
  MD4: 0e12881b8212b23325c4e1c91641bce9
  MD5: 77f5ad35be0d820504553e736e5918cd
 SHA-1: 6d4c5a6b4fd4f3dc4d1370e271c02fb4edce4ad9
SHA-256: 947e082624a491d0a66f314850297337618a0fcc45ae4b8be7117d04a071ad69
Language: English
11. Photoshop CS2 | SN: 1045-1412-5685-1654-6343-1431
  File: PhSp_CS2_English.exe
 CRC-32: 71557fbc
  MD4: 033851c73391eb8b1467eca91120045e
  MD5: c24f1c53297ca179650031094571dce0
 SHA-1: 1edfd80947f4a89a0d80c94ab7caf3c2be7224c5
SHA-256: 97472d344667fc986025be0db8aa4b302df892705e96c8c67bac965f054f9288
Language: English
12. Creative Suite 2 | SN: 1130-0412-8377-1896-9751-5759
Lưu ý: Download đủ file và đọc file CS2_install_Win.pdf để xem hướng dẫn cài đặt

1538166046e59db6098f75c3196e84ad9310dea1 *CreativeSuiteCS2Disc1.exe
d06911267603474b43f3f39e4b00029787173962 *CreativeSuiteCS2Disc2.exe
54ba48723d657e4a86903ed2c876381488c8f945 *CreativeSuiteCS2Disc3.exe
1c6cc05d49244ed1417b3e2c3136d4fd0b7f57e0 *CS_2.0_WWE_Extras_1.exe
0a3f25ad622f21c664403bb5bf8c39e076daa4e6 *CS2_install_Win.pdf
ecedf63053cc0b059b805c296e9047e08e7e81eb *VCS2.zip
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • 1