Labels

[Windows] Tải về trọn bộ Adobe Creative Suite 4 (CS4) nguyên gốc


Trọn bộ cài đặt Adobe Creative Suite 4 nguyên gốc được cập nhật tại đây.

XEM THÊM: Hướng dẫn sử dụng Universal Adobe Patcher bẻ khóa sản phẩm Adobe

1. Soundbooth CS4
File: ADBESBTHCS4_LS7.exe
Languages: English-International, English-Universal, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
Size: 1228240 bytes
File Version: 1.0.1.2
MD5: 2FB33C80044585092505A518C52EFC80
SHA1: F115FCA10ABCE8677CA55D8D0CE1EFC6F56E5761
CRC32: BE784237

File: ADBESBTHCS4_LS7.7z
Languages: English-International, English-Universal, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
Size: 528529781 bytes
MD5: 75FBD6B979F20F7B60B61BFEEFD24C50
SHA1: 15DF8053B50F8D5CB92497F554F264C41E1A863A
CRC32: ABBDB7F6
2. Adobe Premiere Pro CS4
File: ADBEPPROCS4_LS7.exe
Languages: English-International, English-Universal, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
Size: 1228240 bytes
File Version: 1.0.1.2
MD5: 86A0884CD9597463F7B5AD68948720E9
SHA1: 2D0D5DA2EC79C1410A9D88BE3E48D6D127256274
CRC32: A886F410

File: ADBEPPROCS4_LS7.7z
Languages: English-International, English-Universal, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
Size: 1299033847 bytes
MD5: 00BBC9546D0FD8E3668E586168E23C63
SHA1: A861FB29A39E753402F81D0E0A5D19F342569035
CRC32: A1677EBA
3. Photoshop CS4
File: ADBEPHSPCS4_LS1.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 1228240 bytes
File Version: 1.0.1.2
MD5: AAB2B40405B2499D1C1A53DF6B1781E5
SHA1: 8AFA4B630860BE97A2ADC3122429AAB23888CD10
CRC32: 6FC9E37E

File: ADBEPHSPCS4_LS1.7z
Languages: English-International, English-Universal
Size: 853860607 bytes
MD5: 774CECEC438A59B02675F7E929B6079C
SHA1: 69B745D8EE25DD9A9579417E417273C329A1CAAC
CRC32: 56CB84BE
4. InDesign CS4
File: ADBEIDSNCS4_LS1.7z
Languages: English-International, English-Universal
Size: 569775885 bytes
MD5: B7AFE4576B5F74334FAE37B91072C1BE
SHA1: 82EDBF2759E69D4FDFA699D0E21B64077238A6D6
CRC32: ED1E5026

File: ADBEIDSNCS4_LS1.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 1228288 bytes
File Version: 1.0.1.2
MD5: 45A293D082465A4E0357D687C17EEB05
SHA1: 0A533BAC72E3D8A7C3D2A19A93F362A3BDA8FE11
CRC32: 6EFD8A98
5. InCopy CS4
File: ADBEAICYCS4_LS1.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 1228288 bytes
File Version: 1.0.1.2
MD5: 8BD2AFBB3141C611596757349B13605A
SHA1: F216412A7615FF91E22304BCC2537DD03A96BAF4
CRC32: 697B702A

File: ADBEAICYCS4_LS1.7z
Languages: English-International, English-Universal
Size: 487506749 bytes
MD5: C41457751BF8BE3D3149B503B494B156
SHA1: 2B12D2DD76861EDC8E62D63EEB97B2469C85A4AB
CRC32: B5C65405
6. Illustrator CS4
File: ADBEILSTCS4_LS1.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 1228288 bytes
File Version: 1.0.1.2
MD5: 19A4FB104B01B8A4B00FB6D9EAEC912B
SHA1: AE2E43DB8C42A917B9BABCD3F649D974911815DC
CRC32: 2F1934AF

File: ADBEILSTCS4_LS1.7z
Languages: English-International, English-Universal
Size: 1063216096 bytes
MD5: 5C33C749E7F45E67EB960CD055EACC27
SHA1: 356CCBE2CC84127388AE527C2C1139EFDA67CB37
CRC32: 78FC121F
7. Flash Professional CS4
File: ADBEFLPRCS4Win_LS1.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 1228304 bytes
File Version: 1.0.1.2
MD5: EE837ADF9385925BFC4683FC87B71403
SHA1: BA75B0C5A090285908055C88D0AD728B6FA64955
CRC32: 70A59A6C

File: ADBEFLPRCS4Win_LS1.7z
Languages: English-International, English-Universal
Size: 930847816 bytes
MD5: EA3D11809BA019C22CAE2E285D2E06A2
SHA1: 6EEFEDA8D5ED616E1A41790DC61F152FFA018B44
CRC32: 6069FE51
8. Fireworks CS4
File: ADBEFWKSCS4_LS1.7z
Languages: English-International, English-Universal
Size: 464908115 bytes
MD5: CC03D4061EDA4A172C08B3E54A9C06FF
SHA1: F037C86242D47653BAA43C117D52293F45AA7715
CRC32: 335F4CF1

File: ADBEFWKSCS4_LS1.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 1228304 bytes
File Version: 1.0.1.2
MD5: CCA4E0ED79BD0A01F22C05403D2B2861
SHA1: 1EA0E49314A950F7CB32837C24C0A8D62098440B
CRC32: AE517A23
9. Dreamweaver CS4
File: ADBEDRWVCS4_LS1.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 1228304 bytes
File Version: 1.0.1.2
MD5: 66BFA819B2BF13DF7B9EA283C9C464F4
SHA1: 4CCC057640D8B8CF6BC4707372B9EA7DD4F191C7
CRC32: D9F925EB

File: ADBEDRWVCS4_LS1.7z
Languages: English-International, English-Universal
Size: 360578904 bytes
MD5: F15E68D9B55BC6383258181D4A7E8C6D
SHA1: CEA3315CB318A0EBE64F71F16F9F267490E62CA4
CRC32: BE0C730C
10. After Effects CS4
File: ADBEAFETCS4_LS7.exe
Languages: English-International, English-Universal, Dutch, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Portuguese-Brazil, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America, Danish, Norwegian
Size: 1228240 bytes
File Version: 1.0.1.2
MD5: B44A2562E56E8939D8E21E2C385F6CAE
SHA1: EB4AEE4A30EE8FAD47DF6A80E19146200AF866EC
CRC32: B5DE4A79

File: ADBEAFETCS4_LS7.7z
Languages: English-International, English-Universal, Dutch, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Portuguese-Brazil, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America, Danish, Norwegian
Size: 887452172 bytes
MD5: 753CB006F1410AEDFB71F1CDCC5821F4
SHA1: 6A26C8E268E9EC4D7D74CD387AAC1C8FF13ABA9B
CRC32: E104C576
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • 1