Labels

[Windows] Tải về trọn bộ Adobe Creative Suite 3 (CS3) nguyên gốc

Trọn bộ cài đặt Adobe CS3 (không bao gồm crack) nguyên gốc được cập nhật tại đây


1. Soundbooth CS3
File: ADBESBTHCS3_MLP.exe
Languages: English-International, English-Universal, Dutch, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Portuguese-Brazil, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
Size: 503430456 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: D0118A349ABDA95A3F6DA1B2A7D8D3D2
SHA1: 0317C6D8F158FDA35A7FF9EEFE0673E1D5970B47
CRC32: 1C9C7B0C

File: SBTHCS3_Scores_MLP.exe
Languages: English-International, English-Universal, Dutch, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Portuguese-Brazil, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
Size: 1085768 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: DC5D577026E028EFFFBB4397FE26C9DB
SHA1: 60E5949A6FCD7DAE4A53AF0CEFCEDAE6072EEE86
CRC32: CDC9406B

File: SBTHCS3_Scores_MLP.7z
Languages: English-International, English-Universal, Dutch, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Portuguese-Brazil, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
Size: 2732684950 bytes
MD5: 706173BE483C8A8831774A35124F58C9
SHA1: 184F47E90464D4F48B074515C737B17EB7B19BBF
CRC32: 50AFD7D6
2. Adobe Premiere Pro CS3 OnLocation
File: ADBEONLOCS3_MUL.exe
Languages: English-International, English-Universal, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
Size: 129578120 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: F998FA6F3793AD81C2EC7B877DACA2A3
SHA1: 807D7AAD1A8968CEB8AB4E2359287245DE4DB488
CRC32: C10E24CB
3. Adobe Premiere Pro CS3 Encore
File: ADBEAENCCS3_ALP.exe
Languages: English-International, English-Universal, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
Size: 517861024 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: 531FA1F640D714D659BD36819CBD3DB0
SHA1: F976108776BAF1A2332FFA73B67AF1D33D56E2C3
CRC32: 81C2D312
4. Adobe Premiere Pro CS3
File: ADBEPPROCS3_ALP.exe
Languages: English-International, English-Universal, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
Size: 719174560 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: 1A898F798019ED61CC0ED23C2C791664
SHA1: 1A78B4865C50B7A3820A15BA38D01720267D587F
CRC32: 4D33B0F1
5. Photoshop Extended CS3. Photoshop CS3
File: ADBEPHSPCS3_WWE.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 486108144 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: D301CF92D4B6A1DBC78E62FF91E35327
SHA1: BBCCCF20A2A58CE2FD0755F9D06E48863C031A14
CRC32: C59C295C
6. InCopy CS3
File: ADBEAICYCS3_WWE.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 332481216 bytes
File Version: 1.0.0.6
MD5: 7B3650BDA09543AA8D9C4F3319434214
SHA1: 1FD832741689F8698FD60AAF48399CDB6DA7EBBC
CRC32: 5D164B21
7. Illustrator CS3
File: ADBEILSTCS3_WWE.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 795278976 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: 28F412ED0547128E1EBE2EF29EB922AD
SHA1: 904AAB6FE9CE4D9F19E5B203C1AAB207BFBA2D36
CRC32: D59DABC3
8. Flash Professional CS3
File: ADBEFLPRCS3_WWE.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 423321216 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: 3DF74402849CE3ADA2E5152AEA34666A
SHA1: 5AB5B9E7F0ACDE0E9418A29032A3D297EEC3F17C
CRC32: 9A869FB6
9. Fireworks CS3
File: ADBEFWKSCS3_WWE.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 240292112 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: 30996686303742721893C4EAF86DCB5C
SHA1: 5FA624CC5F5480019513BAFD77782BABE414958F
CRC32: 8582C986
10. InDesign CS3
File: ADBEIDSNCS3_WWE.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 459188632 bytes
File Version: 1.0.0.6
MD5: 27D34A3D4E5C5F08992B74C9747F4280
SHA1: DCF88BB5A9AA764E7295546196213614D80377A8
CRC32: A0AA2758
11. Dreamweaver CS3
File: ADBEDRWVCS3_WWE.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 299294000 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: 80C4E169F188AE817996CA3B1D378EA1
SHA1: 159D4E777488EA26B0FC6EA535CF6B12F4931C64
CRC32: C3E885F9
12. Contribute CS3
File: ADBECNTBCS3_WWE.exe
Languages: English-International, English-Universal
Size: 207954272 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: 3C4D6DB4395537042328F92179907E68
SHA1: A58E57AD3E5079B3E935DF7CF1CAC162C5F94853
CRC32: D4BF1948
13. After Effects CS3
File: ADBEAFETCS3_ALP.exe
Languages: English-International, English-Universal, Dutch, Japanese, French, French-Canada, German, Italian, Portuguese-Brazil, Spanish, Spanish-Latin America, Spanish-North America
Size: 877719320 bytes
File Version: 1.0.0.8
MD5: 1ECCB29C06EF760493C751230069DF63
SHA1: 0F13AB777BAFB0D6D19FFD920171F91E6EE97CEA
CRC32: 8B0BEA73
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • 1