Labels

Thêm Select Menu vào menu chuột phải trên Windows 10

Trong quá trình thao tác với dữ liệu trên ổ cứng ta thường xuyên sử dụng chức năng bôi đen tất cả bằng thao tác kéo thả chuột hoặc tổ hợp phím Ctrl A, và để thêm nhiều lựa chọn hơn bài viết này sẽ đề cập đến việt tích hợp chức năng select vào menu chuột phải. Để thực hiện được ta tiến hành can thiệp vào Registry

B1: Bạn mở RUN vào vào notepad
B2: Copy nội dung
+ Để tích hợp
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.invertselection]
"CanonicalName"="{DCE2BBAD-735B-4343-BFDB-A31D594737F6}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37381"
"Icon"="imageres.dll,-5310"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37380"
"NeverDefault"=""
"Position"="Bottom"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.invertselection\command]
"DelegateExecute"="{0070746C-9A38-4236-822A-72CC4E5C8087}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.selectall]
"CanonicalName"="{b33bf5af-76d5-4d10-93e7-d8e22e93798f}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-31277"
"Icon"="imageres.dll,-5308"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31276"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.selectall\command]
"DelegateExecute"="{aa28fbc7-59f1-4c42-9fd8-ba2be27ea319}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.selectnone]
"CanonicalName"="{A3E5349F-8943-4cec-BF26-03096D7B2244}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37379"
"Icon"="imageres.dll,-5309"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37378"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.selectnone\command]
"DelegateExecute"="{4705A6B4-E4CB-4ed1-AF8D-851C644A0459}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.invertselection]
"CanonicalName"="{DCE2BBAD-735B-4343-BFDB-A31D594737F6}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37381"
"Icon"="imageres.dll,-5310"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37380"
"NeverDefault"=""
"Position"="Bottom"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.invertselection\command]
"DelegateExecute"="{0070746C-9A38-4236-822A-72CC4E5C8087}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.selectall]
"CanonicalName"="{b33bf5af-76d5-4d10-93e7-d8e22e93798f}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-31277"
"Icon"="imageres.dll,-5308"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31276"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.selectall\command]
"DelegateExecute"="{aa28fbc7-59f1-4c42-9fd8-ba2be27ea319}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.selectnone]
"CanonicalName"="{A3E5349F-8943-4cec-BF26-03096D7B2244}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37379"
"Icon"="imageres.dll,-5309"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37378"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.selectnone\command]
"DelegateExecute"="{4705A6B4-E4CB-4ed1-AF8D-851C644A0459}"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.invertselection]
"CanonicalName"="{DCE2BBAD-735B-4343-BFDB-A31D594737F6}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37381"
"Icon"="imageres.dll,-5310"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37380"
"NeverDefault"=""
"Position"="Bottom"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.invertselection\command]
"DelegateExecute"="{0070746C-9A38-4236-822A-72CC4E5C8087}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.selectall]
"CanonicalName"="{b33bf5af-76d5-4d10-93e7-d8e22e93798f}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-31277"
"Icon"="imageres.dll,-5308"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31276"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.selectall\command]
"DelegateExecute"="{aa28fbc7-59f1-4c42-9fd8-ba2be27ea319}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.selectnone]
"CanonicalName"="{A3E5349F-8943-4cec-BF26-03096D7B2244}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37379"
"Icon"="imageres.dll,-5309"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37378"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.selectnone\command]
"DelegateExecute"="{4705A6B4-E4CB-4ed1-AF8D-851C644A0459}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.invertselection]
"CanonicalName"="{DCE2BBAD-735B-4343-BFDB-A31D594737F6}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37381"
"Icon"="imageres.dll,-5310"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37380"
"NeverDefault"=""
"Position"="Bottom"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.invertselection\command]
"DelegateExecute"="{0070746C-9A38-4236-822A-72CC4E5C8087}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.selectall]
"CanonicalName"="{b33bf5af-76d5-4d10-93e7-d8e22e93798f}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-31277"
"Icon"="imageres.dll,-5308"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31276"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.selectall\command]
"DelegateExecute"="{aa28fbc7-59f1-4c42-9fd8-ba2be27ea319}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.selectnone]
"CanonicalName"="{A3E5349F-8943-4cec-BF26-03096D7B2244}"
"CommandStateHandler"="{3756e7f5-e514-4776-a32b-eb24bc1efe7a}"
"CommandStateSync"=""
"Description"="@shell32.dll,-37379"
"Icon"="imageres.dll,-5309"
"ImpliedSelectionModel"=dword:00000020
"MUIVerb"="@shell32.dll,-37378"
"Position"="Bottom"
"NeverDefault"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.selectnone\command]
"DelegateExecute"="{4705A6B4-E4CB-4ed1-AF8D-851C644A0459}"

+ Để gỡ bỏ
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.invertselection]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.selectall]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.selectnone]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.invertselection]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.selectall]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.selectnone]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.invertselection]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.selectall]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.selectnone]

B3: Bạn lưu lại với tên bất kì không dấu .reg và chạy để tận hưởng thành quả

Chúc các bạn thành công !
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • 1