HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 27 February 2017

[Repository] Windows 10 Tweaks


Tweaks Windows 10 bản chất là thay đổi các giá trị khóa trong Registry nhằm đáp ứng 1 nhu cầu nhất định nào đó, có thể là thêm cái này tắt/ẩn cái kia. Với những tweak mà mình chia sẻ sau đây hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc quản lý và sử dụng hệ điều hành mà mình đang sử dụng 1 cách hiệu quả nhất

1. Đem Windows Photo Viewer trở lại Windows 10
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.jpg]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.jpeg]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.gif]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.png]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.bmp]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.tiff]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.ico]
@="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open]
"MuiVerb"="@photoviewer.dll,-3043"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\
 6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\
 00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\
 25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\
 00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\
 6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
 00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
 5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\
 00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget]
"Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\
 6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\
 00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\
 25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\
 00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\
 6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
 00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\
 5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\
 00,31,00,00,00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\DropTarget]
"Clsid"="{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"
2. Tích hợp Take Owner Ship vào menu chuột phải
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f "%1" && icacls "%1" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f "%1" && icacls "%1" /grant administrators:F"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f "%1" /r /d y && icacls "%1" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f "%1" /r /d y && icacls "%1" /grant administrators:F /t"
3. Classic Appearance Settings for Desktop Cascade

Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Appearance]
"MUIVerb"="Appearance"
"SubCommands"="Personalize;Wallpaper;Colors;Sounds;Screensaver;Icons"
"icon"="desk.cpl"
"Position"="Bottom"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Screensaver]
@="Screensaver"
"Position"="Bottom"
"Icon"="desk.cpl"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Screensaver\Command]
@="rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,screensaver,@screensaver"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Sounds]
@="Sounds"
"Position"="Bottom"
"Icon"="mmsys.cpl"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Sounds\Command]
@="rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl ,2"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Wallpaper]
@="Desktop Background"
"Icon"="%SystemRoot%\\System32\\desk.cpl"
"Position"="Bottom"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Wallpaper\Command]
@="control.exe /NAME Microsoft.Personalization /PAGE pageWallpaper"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Icons]
@="Desktop Icons"
"Icon"="%SystemRoot%\\System32\\desk.cpl"
"Position"="Bottom"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Icons\Command]
@="rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Colors]
@="Color and Appearance"
"Icon"="%SystemRoot%\\System32\\desk.cpl"
"Position"="Bottom"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Colors\command]
@="control.exe /NAME Microsoft.Personalization /PAGE pageColorization"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Personalize]
@="Personalize"
"Icon"="%SystemRoot%\\System32\\desk.cpl"
"Position"="Top"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Personalize\command]
@="control.exe /NAME Microsoft.Personalization"
Để gỡ
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Appearance]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Screensaver]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Sounds]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Wallpaper]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Icons]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Colors]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\Personalize]
4. Vô hiệu hóa Cortana
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windows Search]
"AllowCortana"=dword:00000000
5. Stop Windows from downloading "Best" Driver Software
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching]
"SearchOrderConfig"=dword:00000000
6. Thêm "Copy to Folder" / "Move to Folder" vào menu chuột phải
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\Copyto]
@="{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\Moveto]
@="{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\Copyto]
@="{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\Moveto]
@="{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}"
7. Chỉnh sửa tên User khi mở hộp thoại winver

Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"RegisteredOwner"="Your Name"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"RegisteredOrganization"="Your Name"
8. Thêm Power menu vào menu chuột phải

Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Power Menu]
"MUIVerb"="Power Menu"
"SubCommands"="lock;logoff;switch;sleep;hibernate;restart;safemode;shutdown;hybridshutdown"
"Icon"="shell32.dll,215"
"Position"="bottom"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\lock]
@="Lock"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\lock\command]
@="Rundll32 User32.dll,LockWorkStation"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\logoff]
@="Log Off"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\logoff\command]
@="Shutdown -l"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\switch]
@="Switch User"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\switch\command]
@="tsdiscon.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\sleep]
@="Sleep"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\sleep\command]
@="rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Sleep"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hibernate]
@="Hibernate"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hibernate\command]
@="Shutdown -h"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\restart]
@="Restart"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\restart\command]
@="Shutdown -r -f -t 00"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\safemode]
@="Restart with Boot Options Menu"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\safemode\command]
@="Shutdown -r -o -f -t 00"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\shutdown]
@="Shut Down"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\shutdown\command]
@="Shutdown -s -f -t 00"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hybridshutdown]
@="Shut Down (Hybrid)"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hybridshutdown\command]
@="Shutdown -s -f -t 00 -hybrid"
Để gỡ
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Power Menu]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\lock]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\logoff]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\switch]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\sleep]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hibernate]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\restart]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\safemode]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\shutdown]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hybridshutdown]

9. Xóa bỏ các folder trong My Computer (Yêu cầu khởi động lại Explorer)

Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{088e3905-0323-4b02-9826-5d99428e115f}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}]
Để phục hồi
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{088e3905-0323-4b02-9826-5d99428e115f}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{1CF1260C-4DD0-4ebb-811F-33C572699FDE}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{24ad3ad4-a569-4530-98e1-ab02f9417aa8}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3ADD1653-EB32-4cb0-BBD7-DFA0ABB5ACCA}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{3dfdf296-dbec-4fb4-81d1-6a3438bcf4de}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A0953C92-50DC-43bf-BE83-3742FED03C9C}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{A8CDFF1C-4878-43be-B5FD-F8091C1C60D0}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{d3162b92-9365-467a-956b-92703aca08af}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{f86fa3ab-70d2-4fc7-9c99-fcbf05467f3a}]
10. Disable UAC
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"EnableLUA"=dword:00000000
11. Unpin OneDrive trong cửa sổ Explorer
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}]
@="OneDrive"
"System.IsPinnedToNameSpaceTree"=dword:00000000
12. Fix lỗi ảnh jpg không hiển thị mặc định
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpe] 
"PerceivedType"="image" 
@="jpegfile" 
"Content Type"="image/jpeg" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpe\OpenWithProgids] 
"jpegfile"=hex(0): 

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpe\PersistentHandler] 
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpeg] 
"PerceivedType"="image" 
@="jpegfile" 
"Content Type"="image/jpeg" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpeg\jpegfile] 

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpeg\jpegfile\ShellNew] 

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpeg\OpenWithProgids] 
"jpegfile"=hex(0): 

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpeg\PersistentHandler] 
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg] 
"PerceivedType"="image" 
@="jpegfile" 
"Content Type"="image/jpeg" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg\jpegfile] 

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg\jpegfile\ShellNew] 

[HKEY_CLASSES_ROOT\.jpg\OpenWithProgids] 
"jpegfile"=hex(0):
13.  Thay đổi tên máy tính trong Sys Properties không cần khởi động lại
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ActiveComputerName]
"ComputerName"="Your name"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName]
"ComputerName"="Your name"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"Hostname"="Your name"
"NV Hostname"="Your name"
14. Disables the download and automatic updates from Windows Update
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU]
"NoAutoUpdate"=dword:00000000
"AUOptions"=dword:00000002
"ScheduledInstallDay"=dword:00000000
"ScheduledInstallTime"=dword:00000003
15. Remove Quick Access from Explorer
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6}\ShellFolder]
"Attributes"=dword:a0600000

[HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6}\ShellFolder]
"Attributes"=dword:a0600000
16. Ẩn Windows Insider Program trong Settings\Update & Security
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Visibility]
"HideInsiderPage"=dword:00000001
17. Thêm Organize Menu vào menu chuột phải
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFileSystemObjects\shell\Windows.organize]
"CanonicalName"="{7ddc1264-7e4d-4f74-bbc0-d191987c8d0f}"
"Description"="@shell32.dll,-31412"
"Icon"="shell32.dll,-16753"
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31411"
"NeverDefault"="" 
"SubCommands"="Windows.cut;Windows.copy;Windows.paste;Windows.undo;Windows.redo;|;Windows.selectall;|;Windows.layout;Windows.folderoptions;|;Windows.delete;Windows.rename;Windows.removeproperties;Windows.properties;|;Windows.closewindow"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.organize]
"CanonicalName"="{7ddc1264-7e4d-4f74-bbc0-d191987c8d0f}"
"Description"="@shell32.dll,-31412"
"Icon"="shell32.dll,-16753"
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31411"
"NeverDefault"="" 
"SubCommands"="Windows.cut;Windows.copy;Windows.paste;Windows.undo;Windows.redo;|;Windows.selectall;|;Windows.layout;Windows.folderoptions;|;Windows.delete;Windows.rename;Windows.removeproperties;Windows.properties;|;Windows.closewindow"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.organize]
"CanonicalName"="{7ddc1264-7e4d-4f74-bbc0-d191987c8d0f}"
"Description"="@shell32.dll,-31412"
"Icon"="shell32.dll,-16753"
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31411"
"NeverDefault"="" 
"SubCommands"="Windows.cut;Windows.copy;Windows.paste;Windows.undo;Windows.redo;|;Windows.selectall;|;Windows.layout;Windows.folderoptions;|;Windows.delete;Windows.rename;Windows.removeproperties;Windows.properties;|;Windows.closewindow"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.organize]
"CanonicalName"="{7ddc1264-7e4d-4f74-bbc0-d191987c8d0f}"
"Description"="@shell32.dll,-31412"
"Icon"="shell32.dll,-16753"
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31411"
"NeverDefault"="" 
"SubCommands"="Windows.cut;Windows.copy;Windows.paste;Windows.undo;Windows.redo;|;Windows.selectall;|;Windows.layout;Windows.folderoptions;|;Windows.delete;Windows.rename;Windows.removeproperties;Windows.properties;|;Windows.closewindow"

[HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\shell\Windows.organize]
"CanonicalName"="{7ddc1264-7e4d-4f74-bbc0-d191987c8d0f}"
"Description"="@shell32.dll,-31412"
"Icon"="shell32.dll,-16753"
"MUIVerb"="@shell32.dll,-31411"
"NeverDefault"="" 
"SubCommands"="Windows.cut;Windows.copy;Windows.paste;Windows.undo;Windows.redo;|;Windows.selectall;|;Windows.layout;Windows.folderoptions;|;Windows.delete;Windows.rename;Windows.removeproperties;Windows.properties;|;Windows.closewindow"
Để gỡ
Spoiler: 
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\Windows.organize]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Windows.organize]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Windows.organize]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\LibraryFolder\shell\Windows.organize]

Mình sẽ tiếp tục cập nhật tại bài viết này, các bạn thường xuyên theo dõi nhé
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js