HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 9 February 2017

Kỹ thuật sử dụng DISM /Online vô hiệu hóa tính năng Programs Feature


Trong Programs Feature ta thường quan tâm chủ yếu tới NetFramework, IE và MediaPlayer. Các chức năng còn lại ít dùng tới hoặc dùng trong Server tuy nhiên vẫn được bật lên. Và nếu như có nhu cầu ta có thể tắt chúng đi để giảm tải cho PC của bạn. Cách đơn giản nhất đó là mở trực tiếp nó ra, muốn tắt cái nào thì bỏ tích cái đó...

Bài viết này đề cập đến phương án tắt sử dụng dism /online và tiến tới vô hiệu hóa hàng loạt qua file batch để tăng tính chuyên nghiệp hơn

Trước tiên bạn hãy mở CMD bằng quyền admin dán lệnh sau để lấy danh sách toàn bộ các tính năng hiện có trong Programs Feature
DISM.exe /Online /Get-Features | clip
Sau khi bạn dán lệnh trên thì 1 danh sách dài dằng dặc tự lưu vào clipboard, bạn chỉ cần mở notepad ra vào dán vào thôi. Nội dung sẽ gồm 2 hàng

+ Feature Name : tức tên của chức năng
+ State : Trạng thái của nó

Và nếu muốn biết rõ hơn nó làm cái gì thì dán lệnh sau
DISM.exe /Online /Get-FeatureInfo /FeatureName:<Feature_Name>
Ví dụ
DISM.exe /Online /Get-FeatureInfo /FeatureName:SearchEngine-Client-Package
Tiếp theo để vô hiệu hóa chúng ta dán lệnh
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:<Feature_Name> /norestart
Và để bật lại dán lệnh
DISM.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:<Feature_Name> /All

Đương nhiên là ngồi dán từng lệnh vô hiệu hóa sẽ rất lâu đúng không, vậy hãy tự tạo cho mình 1 file bat làm thay ta tất cả trong 1 lần

Dưới đây là file bat mình hay dùng và sau khi chạy nó thì sẽ vô hiệu hóa tất cả chỉ giữ lại NET 3.5 và 4+ các bạn có thể tự tạo cho mình nhé. Lưu ý file batch mang tính tổng quát, về thực tế  bạn chỉ cần liệt kê các chức năng đang enabled thôi thì sẽ rút ngắn thời gian thực thi
@echo off
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
 echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
 echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
 "%temp%\getadmin.vbs" & exit 
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
Title Disable Programes and Future
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:LegacyComponents /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:DirectPlay /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:SimpleTCP /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:SNMP /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WMISnmpProvider /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MicrosoftWindowsPowerShellV2Root /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MicrosoftWindowsPowerShellV2 /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Windows-Identity-Foundation /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Internet-Explorer-Optional-amd64 /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-WebServerRole /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-WebServer /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-CommonHttpFeatures /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-HttpErrors /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-HttpRedirect /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ApplicationDevelopment /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-NetFxExtensibility /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-NetFxExtensibility45 /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-HealthAndDiagnostics /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-HttpLogging /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-LoggingLibraries /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-RequestMonitor /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-HttpTracing /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-Security /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-URLAuthorization /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-IPSecurity /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-Performance /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-HttpCompressionDynamic /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-WebServerManagementTools /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ManagementScriptingTools /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-IIS6ManagementCompatibility /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-Metabase /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WAS-WindowsActivationService /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WAS-ProcessModel /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WAS-NetFxEnvironment /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WAS-ConfigurationAPI /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-HostableWebCore /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WCF-HTTP-Activation /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WCF-NonHTTP-Activation /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WCF-Services45 /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WCF-HTTP-Activation45 /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WCF-TCP-Activation45 /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WCF-Pipe-Activation45 /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WCF-MSMQ-Activation45 /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WCF-TCP-PortSharing45 /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-CertProvider /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-WindowsAuthentication /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-DigestAuthentication /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ClientCertificateMappingAuthentication /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-IISCertificateMappingAuthentication /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ODBCLogging /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-StaticContent /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-DefaultDocument /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-DirectoryBrowsing /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-WebDAV /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-WebSockets /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ApplicationInit /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ASPNET45 /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ASP /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-CGI /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ISAPIExtensions /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ISAPIFilter /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ServerSideIncludes /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-CustomLogging /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-BasicAuthentication /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-HttpCompressionStatic /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ManagementConsole /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-ManagementService /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-WMICompatibility /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-LegacyScripts /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-LegacySnapIn /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-FTPServer /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-FTPSvc /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:IIS-FTPExtensibility /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MSMQ-Container /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MSMQ-Server /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MSMQ-Triggers /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MSMQ-ADIntegration /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MSMQ-HTTP /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MSMQ-Multicast /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MSMQ-DCOMProxy /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:NetFx4Extended-ASPNET45 /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MediaPlayback /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WindowsMediaPlayer /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Printing-PrintToPDFServices-Features /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Printing-XPSServices-Features /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:RasRip /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MSRDC-Infrastructure /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:SearchEngine-Client-Package /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:TelnetClient /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:TFTP /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Xps-Foundation-Xps-Viewer /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:WorkFolders-Client /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:SMB1Protocol /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Microsoft-Hyper-V-All /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Microsoft-Hyper-V-Tools-All /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Microsoft-Hyper-V-Management-Clients /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Microsoft-Hyper-V-Management-PowerShell /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Microsoft-Hyper-V /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Microsoft-Hyper-V-Hypervisor /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Microsoft-Hyper-V-Services /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Printing-Foundation-Features /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Printing-Foundation-LPRPortMonitor /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Printing-Foundation-LPDPrintService /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Printing-Foundation-InternetPrinting-Client /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:FaxServicesClientPackage /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:ScanManagementConsole /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:DirectoryServices-ADAM-Client /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:ServicesForNFS-ClientOnly /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:ClientForNFS-Infrastructure /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:NFS-Administration /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:RasCMAK /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:TIFFIFilter /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:SmbDirect /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Containers /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Client-DeviceLockdown /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Client-EmbeddedShellLauncher /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Client-EmbeddedBootExp /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Client-EmbeddedLogon /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Client-KeyboardFilter /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:Client-UnifiedWriteFilter /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MultiPoint-Connector /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MultiPoint-Connector-Services /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:MultiPoint-Tools /norestart
DISM.exe /Online /Disable-Feature /FeatureName:DataCenterBridging /norestart
timeout 5>nul
exit
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js