HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 27 February 2017

Hướng dẫn gỡ bỏ hoàn toàn OneDrive trên Windows 10


OneDrive tên cũ là Sky Drive là dịch vụ lưu trữ đám mây của gã khổng lồ Microsoft. Đây là 1 host lưu trữ khá lý tưởng với 1 số người nhưng gần đây dung lượng lưu trữ miễn phí đã bị giảm từ 15GB xuống còn 5GB. Và để nhiều người biết đến đứa "con cưng" của mình, kể từ phiên bản Windows 8, OneDrive đã được tích hợp vào và trở thành 1 phần của hệ điều hành. Nó xuất hiện trong thanh panel của Explorer cho phép người dùng sử dụng thao tác kéo thả file để đồng bộ hóa file lên OneDrive. Tuy nhiên với 1 số người thì đó lại là bất tiện...Và để loại bỏ nó hãy tham khảo bài viết này.

Công việc khá đơn giản. Bạn hãy tạo file bat theo trình tự như sau

1. Mở RUN bằng tổ hợp phím Windows + R và gõ vào notepad
2. Chép nội dung

@echo off
 
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
 echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
 echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
 "%temp%\getadmin.vbs" & exit 
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
 
Title Uninstall OneDrive
 
set x86="%SYSTEMROOT%\System32\OneDriveSetup.exe"
set x64="%SYSTEMROOT%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe"
 
echo Closing OneDrive process...
echo.
taskkill /f /im OneDrive.exe > NUL 2>&1
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
 
echo Uninstalling OneDrive...
echo.
if exist %x64% (
%x64% /uninstall
) else (
%x86% /uninstall
)
ping 127.0.0.1 -n 5 > NUL 2>&1
 
echo Removing OneDrive leftovers...
echo.
rd "%USERPROFILE%\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "C:\OneDriveTemp" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%LOCALAPPDATA%\Microsoft\OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1
rd "%PROGRAMDATA%\Microsoft OneDrive" /Q /S > NUL 2>&1 
 
echo Removeing OneDrive from the Explorer Side Panel...
echo.
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
REG DELETE "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}" /f > NUL 2>&1
 
echo Completed !
timeout 5 >nul
taskkill /IM explorer.exe /F & explorer.exe 
exit

3. Lưu lại với tên bất kì không dấu.bat sau đó chạy để tiến hành gỡ bỏ OneDrive

Chúc các bạn thành công !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Sơn Vũ Văn 10/01/2017 08:11:00 PM
    em muốn cài lại onedrive thì sao vậy bác
    Please wait while i am loading Facebook SDK js