HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 16 January 2017

Vô hiệu hóa Windows Defender trên Windows 10


Windows Defender là 1 trình antivirus được tích hợp sẵn trong windows khi bạn tiến hành cài đặt bản gốc từ Microsoft. Tùy vào nhu cầu của từng người có người thích hoặc không thích dùng trình antivirus này, đây cũng là một trong những anh chàng hay gây full disk cho chiếc máy tính của bạn.


Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách vô hiệu hóa windows defender và loại bỏ dòng chữ "Scan with Windows defender" khi rigth click vào một file hay 1 folder nào đó.

Cách làm là ta sẽ dùng file .bat nhé

  • Trước hết vô hiệu hóa Windows Defender

+ Mở RUN gõ vào notepad
+ Copy nội dung sau vào
@echo off
sc config Sense start= disabled > NUL 2>&1
net stop Sense > NUL 2>&1
sc config WdFilter start= disabled > NUL 2>&1
net stop WdFilter > NUL 2>&1
sc config WdNisSvc start= disabled > NUL 2>&1
net stop WdNisSvc Track > NUL 2>&1
sc config WinDefend start= disabled > NUL 2>&1
net stop WinDefend > NUL 2>&1
reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Sense" /v "Start" /t REG_DWORD /d "4" /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WdFilter" /v "Start" /t REG_DWORD /d "4" /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WdNisSvc" /v "Start" /t REG_DWORD /d "4" /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinDefend" /v "Start" /t REG_DWORD /d "4" /f > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cache Maintenance" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cleanup" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Scheduled Scan" /Disable > NUL 2>&1
schtasks /Change /TN "Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Verification" /Disable > NUL 2>&1
reg delete "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender" /f > NUL 2>&1
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender" /v "DisableAntiSpyware" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection" /v "DisableBehaviorMonitoring" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection" /v "DisableOnAccessProtection" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection" /v "DisableRealtimeMonitoring" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Real-Time Protection" /v "DisableScanOnRealtimeEnable" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\Reporting" /v "DisableEnhancedNotifications" /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\SpyNet" /v "SpynetReporting" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\SpyNet" /v "SubmitSamplesConsent" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows Defender\MpEngine" /v "MpEnablePus" /t REG_DWORD /d 0 /f
pause
+ Lưu với tên không dấu .bat chạy nó bằng quyền admin

  • Để loại bỏ dòng "Scan with Windows defender"

+ Mở CMD quyền admin bằng tổ hợp phím Windows X, A
+ Dán toàn bộ nội dung sau vào
net stop wuauserv > NUL 2>&1
sc config wuauserv start= disabled > NUL 2>&1
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\EPP" /f > NUL 2>&1
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\EPP" /f > NUL 2>&1
reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\ContextMenuHandlers\EPP" /f > NUL 2>&1
net start wuauserv > NUL 2>&1
sc config wuauserv start= auto > NUL 2>&1
.
Vậy là xong, chúc thành công
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js