HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Wednesday, 18 January 2017

Thay đổi thông tin OEM Information bằng file batch


Xét về mặt hiệu suất thì chẳng cải thiện chút nào cả, có chăng chỉ là đẹp về mặt thẩm mỹ thôi nếu như bạn cài win cho người khác và muốn để lại chút gì đó trên tùy chọn Properties của họ khi click chuột phải vào biểu tượng Computer


Bạn có thể thay đổi tên nhà sản xuất, tên model, giờ support, link support và logo

Để làm được điều đó bạn tạo 1 file .bat có nội dung như sau
@echo off
Title OEM Information
color 0f
mode con:cols=87 lines=30
:OEM
cls
echo.
echo **************************************************************************************
echo *   __ ____ _ _  __ __ _ ____ __ ____ _ _  __ ____ __ __  __ _   *
echo *  / \( __)( \/ ) ( )( ( \( __)/ \( _ \( \/ ) / _\(_ _)( )/ \ ( ( \  *
echo *  ( O )) _) / \/ \  )( /  / ) _)( O ))  // \/ \/  \ )(  )(( O )/  /  *
echo *  \__/(____)\_)(_/ (__)\_)__)(__) \__/(__\_)\_)(_/\_/\_/(__) (__)\__/ \_)__)  *
echo *                                          *
echo **************************************************************************************
echo.
echo              [1] Add Manufacturer
echo.
echo              [2] Add Model
echo.
echo              [3] Add Support Hours
echo.
echo              [4] Add Support Phone
echo.
echo              [5] Add Support Url
echo. 
echo              [6] Add Your Own Logo
echo.
echo              [X] Exit
echo.
CHOICE /C 123456X /N /M "Enter your Choice: "
IF ERRORLEVEL 7 EXIT
IF ERRORLEVEL 6 goto LOGO
IF ERRORLEVEL 5 goto URL
IF ERRORLEVEL 4 goto PHONE
IF ERRORLEVEL 3 goto HOURS
IF ERRORLEVEL 2 goto MODEL
IF ERRORLEVEL 1 goto MANUFACTURER

:MANUFACTURER
echo.
set /p name=ENTER NAME OF ANY MANUFACTURER: 
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v Manufacturer /f /t REG_SZ /d %name%
Call :functsuccess
GOTO OEM

:MODEL
echo.
set /p model=ENTER MODEL THAT YOU WANT: 
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v Model /f /t REG_SZ /d %model%
Call :functsuccess
GOTO OEM

:HOURS
echo.
set /p hours=ENTER HOURS THAT YOU WANT: 
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v SupportHours /f /t REG_SZ /d %hours%
Call :functsuccess
GOTO OEM

:PHONE
echo.
set /p phone=ENTER YOUR PHONE: 
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v SupportPhone /f /t REG_SZ /d %phone%
Call :functsuccess
GOTO OEM

:URL
echo.
set /p url=ENTER URL THAT YOU WANT: 
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v SupportURL /f /t REG_SZ /d %url%
Call :functsuccess
GOTO OEM

:LOGO
echo.
echo Example: D:\oemlogo.bmp
echo.
set /p source=ENTER SOURCE OF YOUR LOGO: 
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation" /v logo /f /t REG_SZ /d %source%
Call :functsuccess
GOTO OEM

:functsuccess
cls
echo CreateObject("WScript.Shell").Popup "Operation Completed successfully.", 1.5, "Notifications"> msgbox.vbs
cscript msgbox.vbs >nul 2>&1
Del msgbox.vbs
GOTO OEM

Sau đó nhớ chạy file bat bằng quyền admin nhé, mình để cho các bạn 6 lựa chọn để tùy hứng viết gì vào đó thì viết

Riêng tùy chọn số 6 thay logo, bạn cần chuẩn bị 1 tấm ảnh kích thước không quá 150 x 150 có phần mở rộng là .bmp và bạn cần tham chiếu tuyệt đối tới đường dẫn của nó trong ổ, ví dụ D:\oemlogo.bmp sau đó dán cả đường dẫn đó vào.

Sau khi thêm thắt theo ý thích thì chuột phải vào This computer chọn Properties xem thay đổi nhé. Cũng có cách dùng file reg nhưng theo mình dùng file bat như này sẽ linh động hơn trong việc nhập

Chúc các bạn thành công !!
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js