HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 17 January 2017

[AIO] Microsoft Visual C++ Redistributable


Microsoft Visual C++ Redistributable là những ứng dụng tạo ra môi trường IDE tích hợp trên Windows giúp các nhà phát triển phần mềm bên thứ 3 có thể chạy ứng dụng của họ trên những nền tảng chưa hỗ trợ trên Windows.

Microsoft Visual C++ Redistributable được viết bằng ngôn ngữ C, C++ cho phép truy cập vào các thư viện ứng dụng được chia sẻ, kế thừa chúng thay vì tạo lại từ đầu nhằm tiết kiệm thời gian thao tác cho người dùng

Microsoft Visual C++ Redistributable rất cần thiết để tạo nền tảng cho các phần mềm trên máy tính hoạt động ổn định. Người dùng hoàn toàn có thể gỡ bỏ Microsoft Visual C++ Redistributable khỏi máy tính. Tuy nhiên, Microsoft không khuyên người dùng gỡ bỏ chúng, bởi điều này sẽ gây ra những lỗi không thể kiểm soát và khó tìm ra nguyên nhân cho một số ứng dụng cần nền tảng này khi khởi chạy

Microsoft Visual C++ Redistributable được phát hành nhỏ lẻ, tuy nhiên với người dùng muốn cài nhiều phiên bản thì điều này rất tốn thời gian và công sức. Gói cài AIO ra đời để khắc phục vấn đề trên. Chỉ với 1 file setup tất cả phiên bản được cài đặt cùng lúc giúp bạn tiết kiệm được thời gian đáng kể

14. Version 3.3


download

13. Version 3.2


download

12. Version 3.1


download

11. Version 2.9


download

10. Version 2.8


Bao gồm
Spoiler: 
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.13.26020
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.13.26020
Cài đặt silent qua cmd
cd /d c:\VS
"Microsoft Visual C++ Pack v2.8 Repack.exe" /VERYSILENT /NORESTART
Checksum
 
 File: Microsoft Visual C++ Pack v2.8 Repack.exe
CRC-32: f4e11939
  MD4: dcda31866a43fc9f6f537370407d0203
  MD5: d4da2d658ae4bcabf4bc2d0bf0045925
 SHA-1: a754b21394f605ab307b15c421b381d16da83818

9. Version 2.7


Bao gồm
Spoiler: 
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.12.25810
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.12.25810
Cài đặt silent qua cmd
cd /d c:\VS
"Microsoft Visual C++ Pack v2.7 Repack.exe" /VERYSILENT /NORESTART
Checksum
 
 File: Microsoft Visual C++ Pack v2.7 Repack.exe
CRC-32: bf6d73f2
  MD4: 03deef9f49d3c3ead1e926d4d002ec35
  MD5: 2b997caed3eef52d42e279da7f073c4e
 SHA-1: e91b236e4e75e2d48beae213dd67021c87ca861c

8. Version 2.6


Bao gồm
Spoiler: 
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.12.25711
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.12.25711
Cài đặt silent qua cmd
cd /d c:\VS
"Microsoft Visual C++ Pack v2.6 Repack.exe" /VERYSILENT /NORESTART
Checksum
 
 File: Microsoft Visual C++ Pack v2.6 Repack.exe
CRC-32: d932d8d3
  MD4: a6e2daa2a6e27c1d27bf1f22c26eca90
  MD5: cae4682dd0aa8548be9bdd787ded3244
 SHA-1: 5876f1b9cfba86dd81be28338f33e9c4cd40a7f8

7. Version 2.5


Bao gồm
Spoiler: 
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.11.25325
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.11.25325
Cài đặt silent qua cmd
cd /d c:\VS
"Microsoft Visual C++ Pack v2.5 Repack.exe" /VERYSILENT /NORESTART
Checksum
 
 File: Microsoft Visual C++ Pack v2.5 Repack.exe
CRC-32: 22d70937
  MD4: 22b05b300b018bfd1dc72152f3ddbbae
  MD5: 35e4df5d52b46d1d4dd8c9ee0a86c7b8
 SHA-1: 418d2fbb5fd8b3b82c3a8067c5f914755271f3bc

6. Version 2.4


Bao gồm
Spoiler: 
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.11.25325
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.11.25325
Cài đặt silent qua cmd
cd /d c:\VS
"Microsoft Visual C++ Pack v2.4 Repack.exe" /VERYSILENT /NORESTART
Checksum
 File: Microsoft Visual C++ Pack v2.4 Repack.exe
CRC-32: c397ac9e
  MD4: fc4e0ab18473a00695278e9d04dc4094
  MD5: b538c93c031c80c8fc81de648127f591
 SHA-1: 21182e3631a5403b8f170e29d7bd5385d9ff5b77

5. Version 2.3


Bao gồm
Spoiler: 
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40660
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40660
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.11.25325
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.11.25325
Cài đặt silent qua cmd
cd /d c:\VS
"Microsoft Visual C++ Pack v2.3 Repack.exe" /VERYSILENT /NORESTART
Checksum
 File: Microsoft Visual C++ Pack v2.3 Repack.exe
CRC-32: d2f5d4d1
  MD4: 91a9ca800fcfb6827c68bf6ab8282e30
  MD5: 803ca6366025e834a65d322802742711
 SHA-1: 372f6e74e170e255bb4213ad60ba0ff8996b05c5

4. Version 2.2


Bao gồm
Spoiler: 
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40660
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40660
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.11.25301
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.11.25301
Cài đặt silent qua cmd
cd /d c:\VS
"Microsoft Visual C++ Pack v2.2.exe" /VERYSILENT /NORESTART
Checksum
 File: Microsoft Visual C++ Pack v2.2.exe
CRC-32: 116bf0cb
  MD4: 3f02620660a516cf640284b3a2302f26
  MD5: fd59f8b113f1a996c06327a55a15e8a4
 SHA-1: cbeb89663e5db4568c8956f2c0ba1bc7f06057b2

3. Version 2.1


Bao gồm
Spoiler: 
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40660
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40660
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.10.25017
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.10.25017
Cài đặt silent qua cmd
cd /d c:\VS
"Microsoft Visual C++ Pack v2.1 Repack.exe" /VERYSILENT /NORESTART
Checksum
 File: Microsoft Visual C++ Pack v2.1 Repack.exe
CRC-32: 79248d31
  MD4: b114c95c9f16bd7270dfaa983f8175d4
  MD5: d598a037045e92b0ab97e6a8f6c3626f
 SHA-1: c32a75fe8f9ac4524bdf3795f4015792eec4eaff

2. Version 2.0


Bao gồm
Spoiler: 
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40660
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40660
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) v14.10.25017
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) v14.10.25017
Cài đặt silent qua cmd
cd /d c:\VS
"Microsoft Visual C++ Pack v2.0.exe" /VERYSILENT /NORESTART
Checksum
 File: Microsoft Visual C++ Pack v2.0.exe
CRC-32: 9f00d003
  MD4: 6de4e5ad5a2ca1e10e25be05826e02ca
  MD5: 72fdba160d9d1928b5a5a6e5a97eeb27
 SHA-1: 22d7ebde492dddc7a4c93784c4468ecc42ac42cb

1. Version 1.7


Bao gồm
Spoiler: 
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40660
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40660
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) v14.0.24406
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) v14.0.24406
Checksum
 File: Microsoft_Visual_C___Pack_v1.7_Silent.zip
CRC-32: f5d3d450
  MD4: f2792f391f7a27485afce95b3ed50715
  MD5: 7d71e0cd54f5921c8be565743065b39f
 SHA-1: d48589d012faa1d2d9eb12350cb375681b577ea7

 File: Microsoft_Visual_C___Pack_v1.7_Fully_Silent.zip
CRC-32: 31794440
  MD4: 1c7ebc41600ab73790526bc92458ffdf
  MD5: 99d0dda91db629edf075c45a18ffd350
 SHA-1: 2506206e16df1743f646db4d6182a4ff1d46ce1f
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js