HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 18 December 2016

[Version 2] Script activate Windows 10 Pro/Pro N with Digital License


Phiên bản 2 này sẽ bao gồm thêm cả bản Pro N, phiên bản Pro N về cơ bản giống như bản Pro nhưng được rút gọn đi không có gói Media Feature Pack. Nếu bạn muốn chơi nhạc thì phải cài thêm trình chơi nhạc như K-lite hoặc KM-Play

Hiện tại có vẻ Microsoft đã fix việc nhập key Windows 7, 8, 8.1 có lượt kích hoạt bằng 0. Điều đó có nghĩa là bạn phải tìm được key Retail activate online hoặc key MAK có số lượt kích hoạt > 0 thì tỉ lệ thành công mới đạt 100%

Key áp dụng đề nhập cho các phiên bản được liệt kê như sau
 • Windows 10 Pro sử dụng được key ONLINE của Win 7 Ultimate Retail/OEM, Win 7 Pro Retail/OEM, Win 7 All Volume Editions Volume MAK, Win 8.1 Pro Retail/OEM, Win 8.1 RTM Professional ProfessionalN Enterprise EnterpriseN Volume MAK, Win 8 RTM Professional ProfessionalN Enterprise EnterpriseN Volume MAK, Win 8 Pro Retail/OEM

 • Windows 10 Pro N sử dụng được key ONLINE của Win 7 Ultimate N Retail/OEM, Win 7 Pro N Retail/OEM, Win 7 All Volume Editions Volume MAK, Win 8.1 Pro N Retail/OEM, Win 8.1 RTM Professional ProfessionalN Enterprise EnterpriseN Volume MAK, Win 8 RTM Professional ProfessionalN Enterprise EnterpriseN Volume MAK, Win 8 Pro N Retail/OEM
Script version 2 này các bạn sẽ không cần thao tác gì nhiều. Chỉ cần thay key và script sẽ tự động chạy cho tới khi hoàn thành và tự tắt

Tạo 1 file .bat. Tham khảo bài viết THÊM "NEW SCRIPT FILE" VÀO CONTEXT MENU CHUỘT PHẢI.

Tiếp theo bạn copy toàn bộ nội dung sau và dán vào sau đó lưu lại

@echo off
mode con: cols=100 lines=40
color 0f
 
:: Paste key online Windows 7 or 8
set keyonlinePRO=DDTRW-HNDHV-KP2J7-BJRGG-RRFX3
set keyonlinePRON=DDTRW-HNDHV-KP2J7-BJRGG-RRFX3
 
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
 echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
 echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
 "%temp%\getadmin.vbs" & exit 
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
 
TITLE Activate Windows 10 Pro or Pro N with Digital Entitlement
 
:: Check Build Number
for /f "tokens=3*" %%a in ('"reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v CurrentBuildNumber" 2^>nul') do set build=%%a
if "%build%" == "10240" (goto:10240) else (goto:check)
 
:: Function for Windows 10 Threshold 1
:10240
echo You are running Version 1507 (OS Build 10240) !
echo.&echo Please upgrade to version 1511 or 1607 or 1703 to continue
echo.&echo Press any key to go to website download ISO
pause >NUL
START http://textuploader.com/d6r1c/raw
EXIT
 
:check
for /f "tokens=3-6" %%a in ('"reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v ProductName" 2^>nul') do set ProductName=%%a %%b %%c %%d
if "%ProductName%" == "Windows 10 Pro " call:main "FN99G-FJJGW-7RDDM-DBH48-BWRDB","Windows 10 Pro","VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T","%keyonlinePRO%"
if "%ProductName%" == "Windows 10 Pro N" call:main "RWR88-K7NYC-GK8FW-CC3XT-BP2KY","Windows 10 Pro N","2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT","%keyonlinePRON%"
 
:main
cls
call:ADV
@echo ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
@echo             Activate %~2 with Digital Entitlement
@echo ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
sc config wuauserv start= auto >nul 2>&1
net start wuauserv >nul 2>&1
sc config LicenseManager start= auto >nul 2>&1
net start LicenseManager >nul 2>&1
echo.&echo Removing KMS Server...&cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /skms localhost >nul 2>&1
echo Removing key from registry...&cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky
echo Installing key...&cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk %~1
changepk.exe /productkey %~4
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk %~3
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ato
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /dlv >info.txt
start info.txt
timeout 2 >nul
del /f "info.txt"
timeout 1 >nul & EXIT
 
:ADV
echo ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
echo                   CREATED BY HOANG HUNG
echo              https://www.facebook.com/hung.hoangvan.1001
goto:eof

Bạn thay key Online tương ứng với phiên bản vào dòng
 • set keyonlinePRO=DDTRW-HNDHV-KP2J7-BJRGG-RRFX3
 • set keyonlinePRON=DDTRW-HNDHV-KP2J7-BJRGG-RRFX3
như tôi demo. Sau đó lưu lại và chạy
Mẹo:
Windows 7 Ultimate có 1 key mà vẫn được gọi là "key huyền thoại"
RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289
Key này có máy thì kích hoạt được online có máy thì không, nên bạn hãy thử vận may của mình với nó xem nhé
Trong trường hợp bạn không tìm được key online thì có thể liên hệ trực tuyến với tôi để nhận được sự trợ giúp

Good Luck !
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Unknown 4/24/2017 10:09:00 PM
  anh oi key khong duoc
  nguyễn Kuppj 5/05/2017 11:52:00 AM
  activate win 10 sao lại chỉ có key win 8.1 trở lại ạ... e chọn key nhưng k được ạ
  Please wait while i am loading Facebook SDK js