HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 3 December 2016

Tự động xóa tập tin tạm mỗi khi khởi động máy tính (Windows 10)

File tạm (%temp%) trong máy tính là các file rác của một số chương trình sau khi hoạt động xong. Và nếu như bạn không thường xuyên dọn dẹp chúng thì rất có thể chúng sẽ chiếm 1 phần không nhỏ trong chiếc ổ cứng của bạn

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các để tự động xóa các tập tin tạm mỗi khi khởi động máy tính thông qua file bat

1. Mở RUN gõ notepad

2. Bạn copy nội dung này vào

@echo off 
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system" 
if "%errorlevel%" NEQ "0" ( 
 echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs" 
 echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs" 
 "%temp%\getadmin.vbs" & exit  
) 
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs" 
del "%tmp%\*.*" /s /q /f 
FOR /d %%p IN ("%tmp%\*.*") DO rmdir "%%p" /s /q 
exit 

3. Bạn lưu với cái tên bất kì không dấu.bat (ví dụ clear.bat)

4. Bạn tiếp tục mở RUN và gõ vào shell:startup

5. Bạn copy file bat vừa tạo vào đó


Đã xong giờ mỗi khi bạn khởi động file bat sẽ tự động chạy và xóa sạch tập tin tạm trong máy của bạn !

Mở rộng:  để xóa thêm các file rác trong thư mục C:\Windows\Prefetch thêm dòng sau vào trên lệnh exit
DEL /f /s /q "C:\WINDOWS\Prefetch\*.*"

Xóa cache download C:\Windows\SoftwareDistribution\Download tương tự thêm dòng sau
DEL /f /s /q "C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\*.*"

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js