HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 20 December 2016

[Blogger] Thêm code hiển thị ngày giờ vào trang web


Hiển thị ngày giờ trong blog cũng là 1 tiện ích khá hay mà bạn cần biết tới.

Xem demo
 DEMO

Để làm được điều đó
  • Truy cập vào blog vào phần chỉnh sửa HTML
  • Đặt đoạn code sau vào trong cặp thẻ <head> ... </head>

<script language="javascript">
var myVar=setInterval(function(){Clock()},1000);
function Clock() {
a=new Date();
w=Array("Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday");
var a=w[a.getDay()],
w=new Date,
d=w.getDate();
m=w.getMonth()+1;
y=w.getFullYear();
h=w.getHours();
mi=w.getMinutes();
se=w.getSeconds();
if(10>d){d="0"+d}
if(10>m){m="0"+m}
if(10>h){h="0"+h}
if(10>mi){mi="0"+mi}
if(10>se){se="0"+se}
document.getElementById("clockDiv").innerHTML="Now is: "+a+", "+d+" / "+m+" / "+y+" - "+h+":"+mi+":"+se+"";
}
</script>

Bạn lưu mẫu lại
  • Tiếp theo vào phần bố cục và tìm 1 vị trí thắng cảnh muốn đặt tiện ích và dán đoạn này vào phần nội dung

<div id="clockDiv"></div>

OK lưu lại bố cục và xem kết quả thôi. Bạn có thể thay đổi tên các thứ thành tiếng việt cũng được
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js