HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 3 December 2016

[Download] Microsoft® SQL Server® 2016 with SP1


Tương tự như các phiên bản SQL khác, MS liên tục đầu tư và ra mắt các bản Service Pack để cập nhật vá lỗi và đây là phiên bản mới nhất của bộ SQL này vừa ra mắt ngày 1/12/2016 tích hợp SP1
https://blogs.msdn.microsoft.com/sqlreleaseservices/sql-server-2016-service-pack-1-sp1-released/
New! As an option to downloading the compressed media above, you can execute the new SQL installer for SQL Server 2016 Express with Service Pack 1. The installer provides a quick and easy 'Basic' install experience, downloading and installing the SQL Server Engine in just 3 clicks. The installer will also provide the options to perform a full 'Custom' installation, or to 'Download Media' only as the download button above provides.


I, MSDN ISO

SQL Server 2016 Express with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2016_express_with_service_pack_1_x64_9540756.exe 
Languages: English
SHA1: 1FDD945052F4A4B0CC9C8F1CC12385F85EB80D96
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70634 
File Name: en_sql_server_2016_express_with_advanced_services_with_service_pack_1_x64_9540756.exe Languages: English 
SHA1: 9B7DA538355FF26C4F2A143E5BF5BC558D7D9220
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70565 
File Name: en_sql_server_2016_localdb_with_service_pack_1_x64_9540756.msi
Languages: English SHA1: DA40B3FA86B670811949F0DCE679BE2E2A695C43
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70536 
File Name: en_sql_server_2016_enterprise_core_with_service_pack_1_x64_dvd_9542231.iso
Languages: English 
SHA1: 8AF536335CF25C0621751487A7408245CAF0CB3F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70551 
File Name: en_sql_server_2016_enterprise_with_service_pack_1_x64_dvd_9542382.iso 
Languages: English 
SHA1: 5B75DB396BCFF7A02F9720FECAF93B61981DDE32
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70552 
File Name: en_sql_server_2016_web_with_service_pack_1_x64_dvd_9539467.iso 
Languages: English 
SHA1: D8AA705AFDCF7873DA1A9829E90BE96E83A8BB6B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70629 
File Name: en_sql_server_2016_standard_with_service_pack_1_x64_dvd_9540929.iso 
Languages: English 
SHA1: FC14AD328A86F962D5B0EE40FCDA08BD7C6D15FA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70602 
File Name: en_sql_server_2016_developer_with_service_pack_1_x64_dvd_9548071.iso 
Languages: English 
SHA1: B12AF2CC5112F22A784A14F8D32B49EE56D296B3
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70609

II, Technet ISO
https://download.microsoft.com/download/1/C/1/1C15CE72-D23E-46E1-9430-31D2672598FE/CHT/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-CHT-DEV.iso

https://download.microsoft.com/download/1/C/1/1C15CE72-D23E-46E1-9430-31D2672598FE/CHT/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-CHT.iso

https://download.microsoft.com/download/3/4/B/34B6C993-DFB7-4081-BF5C-CE27F28616A0/KOR/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-KOR-DEV.iso

https://download.microsoft.com/download/3/4/B/34B6C993-DFB7-4081-BF5C-CE27F28616A0/KOR/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-KOR.iso

https://download.microsoft.com/download/3/5/0/3508ECF5-30E3-4F99-9E5A-342713A85C31/ESN/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-ESN-DEV.iso

https://download.microsoft.com/download/3/5/0/3508ECF5-30E3-4F99-9E5A-342713A85C31/ESN/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-ESN.iso

https://download.microsoft.com/download/6/C/7/6C794848-6203-49BA-B4A8-C1F6D39E14B9/FRA/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-FRA-DEV.iso

https://download.microsoft.com/download/6/C/7/6C794848-6203-49BA-B4A8-C1F6D39E14B9/FRA/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-FRA.iso

https://download.microsoft.com/download/9/0/7/907AD35F-9F9C-43A5-9789-52470555DB90/ENU/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-ENU-DEV.iso

https://download.microsoft.com/download/9/0/7/907AD35F-9F9C-43A5-9789-52470555DB90/ENU/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-ENU.iso

https://download.microsoft.com/download/9/6/F/96FF0FA8-784C-47F5-831B-2393476F4AE4/ITA/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-ITA-DEV.iso

https://download.microsoft.com/download/9/6/F/96FF0FA8-784C-47F5-831B-2393476F4AE4/ITA/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-ITA.iso

https://download.microsoft.com/download/9/C/8/9C85A257-882F-4DBB-855E-EB4DCF97CDAD/DEU/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-DEU-DEV.iso

https://download.microsoft.com/download/9/C/8/9C85A257-882F-4DBB-855E-EB4DCF97CDAD/DEU/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-DEU.iso

https://download.microsoft.com/download/B/1/E/B1E90BEA-4A28-4225-8DD2-B4A409A3B372/RUS/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-RUS-DEV.iso

https://download.microsoft.com/download/B/1/E/B1E90BEA-4A28-4225-8DD2-B4A409A3B372/RUS/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-RUS.iso

https://download.microsoft.com/download/B/E/C/BEC1171C-EAC9-4E31-A976-3D45548827D7/CHS/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-CHS-DEV.iso

https://download.microsoft.com/download/B/E/C/BEC1171C-EAC9-4E31-A976-3D45548827D7/CHS/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-CHS.iso

https://download.microsoft.com/download/C/0/A/C0ACC3F3-B5A2-4A4A-9F78-358B78784134/JPN/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-JPN-DEV.iso

https://download.microsoft.com/download/C/0/A/C0ACC3F3-B5A2-4A4A-9F78-358B78784134/JPN/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-JPN.iso

https://download.microsoft.com/download/D/9/E/D9EBB07F-26ED-448B-84E1-7C50E8B244BA/PTB/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-PTB-DEV.iso

https://download.microsoft.com/download/D/9/E/D9EBB07F-26ED-448B-84E1-7C50E8B244BA/PTB/SQLServer2016SP1-FullSlipstream-x64-PTB.iso
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js