Labels

[Download] Microsoft R Server 9.0.1 Original MSDN


Tìm hiểu về R-Server: https://msdn.microsoft.com/en-us/microsoft-r/

Video giới thiệu: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/r-server

Release Date: 12/7/2016
Microsoft R Server 9.0.1 for Linux (x64) - (English)
File Name: en_r_server_901_for_linux_x64_9648602.gz
Languages: English
SHA1: 30DABE3111B42CB405FBB699616A74ECF8B943F3
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70868

Microsoft R Server 9.0.1 for Hadoop (x64) - (English)
File Name: en_r_server_901_for_hadoop_x64_9648875.gz
Languages: English
SHA1: F07C7F4B439747CFFAE651E761691C40348D92F1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70867

Microsoft R Server 9.0.1 for Windows (x64) - (English)
File Name: en_r_server_901_for_windows_x64_9649035.zip
Languages: English
SHA1: C028340A923C8D6D0100C349071FF149250F0BB4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70866

Microsoft R Server 9.0.1 for Teradata (x64) - (English)
File Name: en_r_server_901_for_teradata_x64_9649029.gz
Languages: English
SHA1: 25557B8095FB3273CBC7FF19238D588A01719341
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=70865


Full checksum
Spoiler: 
 File: en_r_server_901_for_hadoop_x64_9648875.gz
CRC-32: 79bae71c
  MD4: fe466294b5bf51c1c95fc9afd2f42640
  MD5: da1e5e532e35d09172b2c1b211765417
 SHA-1: f07c7f4b439747cffae651e761691c40348d92f1

 File: en_r_server_901_for_linux_x64_9648602.gz
CRC-32: 7e90b0c7
  MD4: 0bb667b64230322501a22578ffb47e3d
  MD5: 916956677579622ece6c7a7dc03d1751
 SHA-1: 30dabe3111b42cb405fbb699616a74ecf8b943f3

 File: en_r_server_901_for_teradata_x64_9649029.gz
CRC-32: d9aeb192
  MD4: ba323c8b9c0d3a0866f6d2d9ce3428b6
  MD5: c164360831c1522c490269949105df66
 SHA-1: 25557b8095fb3273cbc7ff19238d588a01719341

 File: en_r_server_901_for_windows_x64_9649035.zip
CRC-32: 9fa0c3bb
  MD4: cb305cb378e608f833f4d03bfe26a4d4
  MD5: d3430229aaafb86d822f5ac4182d16ed
 SHA-1: c028340a923c8d6d0100c349071ff149250f0bb4
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • 1