HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 3 December 2016

ISO Windows 7 RTM [N-Editions] (MSDN & VLSC) Original


Trọn bộ Windows 7 RTM các phiên bản N nguyên gốc từ 2 kênh MSDN và VLSC được cập nhật tại đây. Đây là phiên bản chính thức, không bao gồm gói SP1

I, ISO MSDN

1. Enterprise N
Windows 7 Enterprise N (x64) - DVD (English) 
File Name: en_windows_7_enterprise_n_x64_dvd_x16-11943.iso 
Languages: English 
SHA1: 041A07EFDA9B12EB55D557099475D84A22FC51D9 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40370

Windows 7 Enterprise N (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_7_enterprise_n_x86_dvd_x16-11935.iso 
Languages: English 
SHA1: 3D923C8B81928B23EF27BCBF5AA99D8083B922B5 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40366 
2. Home Premium N
Windows 7 Home Premium N (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_7_home_premium_n_x86_dvd_x16-13457.iso 
Languages: English 
SHA1: 31E4D165E51F7BFDD933EB1EDE27E382FDAEE6FC 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40363

Windows 7 Home Premium N (x64) - DVD (English) 
File Name: en_windows_7_home_premium_n_x64_dvd_x16-13459.iso 
Languages: English 
SHA1: EF2B379DF372F345D7F92D870B926E6289208E55 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40369 
3. Professional N
Windows 7 Professional N (x64) - DVD (English) 
File Name: en_windows_7_professional_n_x64_dvd_x16-13550.iso 
Languages: English 
SHA1: 87DA3914FA806A314E5F44FCCC65D827A5D29A8D 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40365

Windows 7 Professional N (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_7_professional_n_x86_dvd_x16-13548.iso 
Languages: English 
SHA1: 7745A38DFB6C3EA0D6FFC5D61154F1610808879C 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40367 
4. Starter N
Windows 7 Starter N (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_7_starter_n_x86_dvd_x16-15928.iso 
Languages: English 
SHA1: 36B7C602DB4596B218B02751D630732AA5E8CB28 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40368 
5. Ultimate N
Windows 7 Ultimate N (x64) - DVD (English) 
File Name: en_windows_7_ultimate_n_x64_dvd_x16-13641.iso 
Languages: English 
SHA1: 045E966D469E6C9ADC0C5318818FBD0F3D20FD91 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40362

Windows 7 Ultimate N (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_7_ultimate_n_x86_dvd_x16-13640.iso 
Languages: English 
SHA1: 5DF8CDCA9A3289D53468836ABA204FE2937E86AB 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=40364 

II, ISO VLSC

1. Enterprise N MSDN = Enterprise N VLSC

2. Professional N
  File: SW_DVD5_Win_Pro_N_7_32BIT_English_-2_Full_wIE_MLF_X16-11530.ISO
CRC-32: ab48bdb9
   MD4: 76797fc48e79c5a2afcdb62358c5f98d
   MD5: 45fc0f24c70a60d465ff30c5484cde6e
 SHA-1: be91e1861d1d3ca07b2031fd0534fc335bc73ebc

  File: SW_DVD5_Win_Pro_N_7_64BIT_English_-2_Full_wIE_MLF_X16-11715.ISO
CRC-32: 37d96dd6
   MD4: 7bbd8e00b5efc4ff4408339aece089cb
   MD5: b72fa84464f0398efc8f8f11564ccd08
 SHA-1: a8afb5027d9553e1c53184d3f967c04c178622a8

III) Bộ công cụ Deployment

1. SDK (Software Development Kit)

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (ia64) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (ia64) - DVD (English)
SHA1: AE454215585A044EBE593E9F71FF1A4BC03D56A8
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_ia64_dvd_400020.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39602

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x64) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x64) - DVD (English)
SHA1: 3393C98B8468CB3505557854922707510F8B65E1
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x64_dvd_400021.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39603

Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86) - DVD (English)
Windows Software Development Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86) - DVD (English)
SHA1: 8695F5E6810D84153181695DA78850988A923F4E
File name: en_windows_software_development_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x86_dvd_400018.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39601

2. WDK (Windows Driver Kit)

Windows Driver Kit Version 7.1.0 (x86, x64, and ia64) - DVD (English)
Windows Driver Kit Version 7.1.0 (x86, x64, and ia64) - DVD (English)
SHA1: DE6ABDB8EB4E08942ADD4AA270C763ED4E3D8242
File name: en_windows_driver_kit_version_7.1.0_x86_x64_ia64_dvd_496758.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=41608

Windows Driver Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86, x64, ia64) - DVD (English)
Windows Driver Kit for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (x86, x64, ia64) - DVD (English)
SHA1: 8CB1F754ACDE465DCAEE17C9B1558681941EB844
File name: en_windows_driver_kit_for_windows_7_and_windows_server_2008_r2_x86_x64_ia64_dvd_400380.iso
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=39600
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js