This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 12 November 2016

[Download] Visual C++ Redistributable Original


Microsoft Visual C++ (còn được gọi là MSVC) là một sản phẩm Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho các ngôn ngữ lập trình C, C++, và C++/CLI của Microsoft. Nó có các công cụ cho phát triển và gỡ lỗi mã nguồn C++, đặc biệt là các mã nguồn viết cho Microsoft Windows API, DirectX API, và Microsoft.NET Framework.

Các chức năng của Visual C++ như tô sáng cú pháp, IntelliSense (chức năng về tự động hoàn thành việc viết mã) và các chức năng gỡ lỗi tiên tiến.

Ví dụ, nó cho phép gỡ lỗi từ xa sử dụng một máy tính khác và cho phép gỡ lỗi bằng cách duyệt qua từng dòng lệnh tại một thời điểm. Chức năng "biên tập và tiếp tục" cho phép thay đổi mã nguồn và dịch lại chương trình trong quá trình gỡ lỗi, mà không cần phải khởi động lại chương trình đang được gỡ lỗi.

Đặc trưng biên dịch và xây dựng hệ thống, tính năng tiền biên dịch các tập tin đầu đề (header files) và liên kết tịnh tiến (incremental link) - chỉ liên kết những phần bị thay đổi trong quá trình xây dựng phần mềm mà không làm lại từ đầu: Những đặc trưng về tính năng này thuyên giảm tổng thời gian biên tập, biên dịch và liên kết chương trình phần mềm, đặc biệt đối với những đề án phần mềm lớn.

Ở bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn link tải các phiên bản theo thứ tự tăng dần và sẽ còn cập nhật thêm vào folder khi MS cập nhật

7. Visual C++ 2017

1.1, Version 15.0
Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017 (x64) - (English)
Product Family: Visual Studio 2017 (version 15.0)
FileId: 71392
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x64_10051449.exe
SHA1: 007064d974a55940838f19cd0b0e3aaf27ca06a7
File Size (MB): 15261400 bytes (14 MB)
Date release: 2017-03-07
Note:
This package installs run-time components of Visual C++ libraries and can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2017 installed.

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017 (x86) - (English)
Product Family: Visual Studio 2017 (version 15.0)
FileId: 71368
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_x86_10050228.exe
SHA1: ba1f7e7cace62f7c55ab948cd3b29acc4e8e2329
File Size (MB): 14401656 bytes (13 MB)
Date release: 2017-03-07
Note:
This package installs run-time components of Visual C++ libraries and can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2017 installed.
1.2, Version 15.3
Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017 (version 15.3) (x64) - (Multiple Languages)
Product Family: Visual Studio 2017 (version 15.4)
FileId: 73091
File Type: EXE
Language: Russian (RU)
Architecture: x64
File: mu_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_version_15.3_x64_11100230.exe
SHA1: bdb645ebaf3c91eceb1a143be6793ca57e6435c3
File Size (MB): 15222904 bytes (14 MB)
Date release: 2017-10-11
Note:
This package installs run-time components of Visual C++ libraries and can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2017 installed.

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2017 (version 15.3) (x86) - (Multiple Languages)
Product Family: Visual Studio 2017 (version 15.4)
FileId: 73098
File Type: EXE
Language: Czech (CS)
Architecture: x86
File: mu_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2017_version_15.3_x86_11100229.exe
SHA1: 370583c380c26064885289037380af7d8d5f4e81
File Size (MB): 14426128 bytes (13 MB)
Date release: 2017-10-11
Note:
This package installs run-time components of Visual C++ libraries and can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2017 installed.
6. Visual C++ 2015

1.1, RTM
Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 (x64) - (Multiple Languages)
Product Family: Visual Studio 2015
FileId: 64389
File Type: EXE
Language: Turkish (TR)
Architecture: x64
File: mu_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2015_x64_6837978.exe
SHA1: 3155cb0f146b927fcc30647c1a904cd162548c8c
File Size (MB): 14572000 bytes (13 MB)
Date release: 2015-07-20
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install run-time components of Visual C++ libraries. These components are required to run C++ applications that are developed using Visual Studio 2015 and link dynamically to Visual C++ libraries. These package can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2015 installed. These packages install run-time components of these libraries: C Runtime (CRT), Standard C++, MFC, C++ AMP, and OpenMP. 

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 (x86) - (Multiple Languages)
Product Family: Visual Studio 2015
FileId: 64371
File Type: EXE
Language: Russian (RU)
Architecture: x86
File: mu_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2015_x86_6837977.exe
SHA1: bfb74e498c44d3a103ca3aa2831763fb417134d1
File Size (MB): 13767776 bytes (13 MB)
Date release: 2015-07-20
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install run-time components of Visual C++ libraries. These components are required to run C++ applications that are developed using Visual Studio 2015 and link dynamically to Visual C++ libraries. These package can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2015 installed. These packages install run-time components of these libraries: C Runtime (CRT), Standard C++, MFC, C++ AMP, and OpenMP. 

Product (Full Name): Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - (English)
Product Family: Visual Studio 2015 Update 2
FileId: 67852
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_visual_cpp_2015_redistributable_x64_8487203.exe
SHA1: bb64084762abd4a06b2fddd16f0092860bc3043f
File Size (MB): 14749120 bytes (14 MB)
Date release: 2016-03-30
Note:
This update is the latest in a cumulative series of feature additions and bug fixes for Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable. 
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable installs run-time components of Visual C++ libraries. These components are required to run C++ applications that are developed using Visual Studio 2015 Update 2 and link dynamically to Visual C++ libraries. The packages can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2015 installed. These packages also install run-time components of C Runtime (CRT), Standard C++, MFC, C++ AMP, and OpenMP libraries. Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable includes bug fixes to the runtime DLLs and also the latest versions for KB 2999226. 

Product (Full Name): Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - (English)
Product Family: Visual Studio 2015 Update 2
FileId: 67897
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_cpp_2015_redistributable_x86_8487157.exe
SHA1: 7a672ae60fb7e029597c6a183cb7936eaff31a98
File Size (MB): 13969576 bytes (13 MB)
Date release: 2016-03-30
Note:
This update is the latest in a cumulative series of feature additions and bug fixes for Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable. 
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable installs run-time components of Visual C++ libraries. These components are required to run C++ applications that are developed using Visual Studio 2015 Update 2 and link dynamically to Visual C++ libraries. The packages can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2015 installed. These packages also install run-time components of C Runtime (CRT), Standard C++, MFC, C++ AMP, and OpenMP libraries. Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable includes bug fixes to the runtime DLLs and also the latest versions for KB 2999226. 
1.2, Update 1
Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 Update 1 (x64) - (Multiple Languages)
Product Family: Visual Studio 2015 Update 1
FileId: 66427
File Type: EXE
Language: Czech (CS)
Architecture: x64
File: mu_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2015_update_1_x64_7277229.exe
SHA1: 9a19a51d1f40cd5cd5ecb6e4e4f978f18da8212a
File Size (MB): 14773216 bytes (14 MB)
Date release: 2015-11-30
Note:
These cumulative updates to Visual Studio 2015 include a variety of bug fixes and capability improvements. 
The Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2015 Update 1 install run-time components of Visual C++ libraries. These components are required to run C++ applications that are developed using Visual Studio 2015 Update 1 and link dynamically to Visual C++ libraries. The packages can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2015 installed. These packages also install run-time components of C Runtime (CRT), Standard C++, MFC, C++ AMP, and OpenMP libraries. 
The Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 Update 1 includes bug fixes to the runtime DLLs and also updated versions for KB 2999226. 

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 Update 1 (x86) - (Multiple Languages)
Product Family: Visual Studio 2015 Update 1
FileId: 66546
File Type: EXE
Language: Spanish (ES)
Architecture: x86
File: mu_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2015_update_1_x86_7277230.exe
SHA1: 17b381d3adb22f00e4ab47cbd91ce0a5b1ccbc70
File Size (MB): 13977352 bytes (13 MB)
Date release: 2015-11-30
Note:
These cumulative updates to Visual Studio 2015 include a variety of bug fixes and capability improvements. 
The Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2015 Update 1 install run-time components of Visual C++ libraries. These components are required to run C++ applications that are developed using Visual Studio 2015 Update 1 and link dynamically to Visual C++ libraries. The packages can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2015 installed. These packages also install run-time components of C Runtime (CRT), Standard C++, MFC, C++ AMP, and OpenMP libraries. 
The Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 Update 1 includes bug fixes to the runtime DLLs and also updated versions for KB 2999226. 
1.3, Update 3
Product (Full Name): Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 (x64) - (Multiple Languages)
Product Family: Visual Studio 2015 Update 3
FileId: 69596
File Type: EXE
Language: French (FR)
Architecture: x64
File: mu_visual_cpp_2015_redistributable_update_3_x64_9052538.exe
SHA1: cd2fce1bf61637b2536b66ee52a9662473bbdc82
File Size (MB): 15302984 bytes (14 MB)
Date release: 2016-07-21
Note:
This update is the latest in a cumulative series of feature additions and bug fixes for Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable. 
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable installs run-time components of Visual C++ libraries. These components are required to run C++ applications that are developed using Visual Studio 2015 Update 3 and link dynamically to Visual C++ libraries. The packages can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2015 installed. These packages also install run-time components of C Runtime (CRT), Standard C++, MFC, C++ AMP, and OpenMP libraries. Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable includes bug fixes to the runtime DLLs and also the latest versions for KB 2999226. Please note, the pre-requisites for KB 2999226 also apply to these packages on Windows Vista through Windows 8.1. 

Product (Full Name): Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 (x86) - (Multiple Languages)
Product Family: Visual Studio 2015 Update 3
FileId: 69595
File Type: EXE
Language: Japanese (JA)
Architecture: x86
File: mu_visual_cpp_2015_redistributable_update_3_x86_9052536.exe
SHA1: 89f20df555625e1796a60bba0fbd2f6bbc627370
File Size (MB): 14458272 bytes (13 MB)
Date release: 2016-07-21
Note:
This update is the latest in a cumulative series of feature additions and bug fixes for Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable. 
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable installs run-time components of Visual C++ libraries. These components are required to run C++ applications that are developed using Visual Studio 2015 Update 3 and link dynamically to Visual C++ libraries. The packages can be used to run such applications on a computer even if it does not have Visual Studio 2015 installed. These packages also install run-time components of C Runtime (CRT), Standard C++, MFC, C++ AMP, and OpenMP libraries. Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable includes bug fixes to the runtime DLLs and also the latest versions for KB 2999226. Please note, the pre-requisites for KB 2999226 also apply to these packages on Windows Vista through Windows 8.1. 
5. Visual C++ 2013


Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013 (ARM) - (English)
Product Family: Visual Studio 2013
FileId: 55921
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: ARM
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2013_arm_3009087.exe
SHA1: 91aa7310e590d7c69f013fb06fbcf4f913159a2e
File Size (MB): 1415888 bytes (1 MB)
Date release: 2013-10-17
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install run-time components that are required to run C++ applications that are built by using Visual Studio 2013. 

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013 (x64) - (English)
Product Family: Visual Studio 2013
FileId: 55928
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2013_x64_3009077.exe
SHA1: bef7e7cc1dcc45c0c11682d59c64843727557179
File Size (MB): 7188536 bytes (6 MB)
Date release: 2013-10-17
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install run-time components that are required to run C++ applications that are built by using Visual Studio 2013. 

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2013 (x86) - (English)
Product Family: Visual Studio 2013
FileId: 55938
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2013_x86_3009067.exe
SHA1: 18f81495bc5e6b293c69c28b0ac088a96debbab2
File Size (MB): 6498200 bytes (6 MB)
Date release: 2013-10-17
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install run-time components that are required to run C++ applications that are built by using Visual Studio 2013. 

 File: vcredist_arm.exe
CRC-32: 292831f3
  MD4: eb0eeb5d7325a0c971ade676244d212b
  MD5: 3a4e983f3fe423e7b66458cd06d8f2e2
 SHA-1: 25786706a58490884623842b0bbc886ac86e2cad

 File: vcredist_x64.exe
CRC-32: bca80667
  MD4: 7dfffe313d8103b4b02080e9dbf292bb
  MD5: 96b61b8e069832e6b809f24ea74567ba
 SHA-1: 8bf41ba9eef02d30635a10433817dbb6886da5a2

 File: vcredist_x86.exe
CRC-32: 4d7e1f0d
  MD4: c76dbeb0ce31b7fa264aeddf74f7b6b3
  MD5: 0fc525b6b7b96a87523daa7a0013c69d
 SHA-1: df7f0a73bfa077e483e51bfb97f5e2eceedfb6a3
4. Visual C++ 2012

1.1, RTM
Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 (ARM) - (English)
Product Family: Visual Studio 2012
FileId: 49783
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: ARM
File: en_visual_c_pp_redistributable_for_visual_studio_2012_for_visual_studio_2012_arm_921201.exe
SHA1: 2b9b6a1c89cae79ae2d0806c256ec0624d993e6f
File Size (MB): 1445232 bytes (1 MB)
Date release: 2012-08-15
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install runtime components that are required to run C++ applications built with Visual Studio 2012

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 (x64) - (English)
Product Family: Visual Studio 2012
FileId: 49802
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_visual_c_pp_redistributable_for_visual_studio_2012_for_visual_studio_2012_x64_921199.exe
SHA1: 60727ca083e3625a76c3edbba22b40d8a35ffd6b
File Size (MB): 7157496 bytes (6 MB)
Date release: 2012-08-15
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install runtime components that are required to run C++ applications built with Visual Studio 2012

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 (x86) - (English)
Product Family: Visual Studio 2012
FileId: 49756
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_c_pp_redistributable_for_visual_studio_2012_for_visual_studio_2012_x86_921197.exe
SHA1: 407951838ef622bbfd2e359f0019453dc9a124ed
File Size (MB): 6526024 bytes (6 MB)
Date release: 2012-08-15
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install runtime components that are required to run C++ applications built with Visual Studio 2012
1.2, Update 1
Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 with Update 1 (ARM) - (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 1
FileId: 51576
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: ARM
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_with_update_1_arm_1204916.exe
SHA1: bd2b15c4548faec47488d5ed707244527b817050
File Size (MB): 1448544 bytes (1 MB)
Date release: 2012-11-26

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 with Update 1 (x64) - (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 1
FileId: 51586
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_with_update_1_x64_1204930.exe
SHA1: abe47e4996cf0409a794c1844f1fa8404032edb2
File Size (MB): 7194488 bytes (6 MB)
Date release: 2012-11-26

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 with Update 1 (x86) - (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 1
FileId: 51596
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_with_update_1_x86_1204944.exe
SHA1: d292afddbae41acb2a1dfe647e15336ad7375c6f
File Size (MB): 6560088 bytes (6 MB)
Date release: 2012-11-26
1.3, Update 3
Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 3 (ARM) - (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 3
FileId: 53167
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: ARM
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_update_3_arm_2338960.exe
SHA1: cc296c9e3f7e90cb2d5911fa3fdcdf1940f048fc
File Size (MB): 1445712 bytes (1 MB)
Date release: 2013-06-26
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install runtime components that are required to run C++ applications built with Visual Studio 2012

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 3 (x64) - (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 3
FileId: 53168
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_update_3_x64_2339112.exe
SHA1: c4ac45564e801e1bfd87936cac8a76c5754cdbd4
File Size (MB): 7185000 bytes (6 MB)
Date release: 2013-06-26
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install runtime components that are required to run C++ applications built with Visual Studio 2012

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 3 (x86) - (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 3
FileId: 53169
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_update_3_x86_2338994.exe
SHA1: 7d6f654c16f9ce534bb2c4b1669d7dc039c433c9
File Size (MB): 6552288 bytes (6 MB)
Date release: 2013-06-26
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install runtime components that are required to run C++ applications built with Visual Studio 2012
1.4, Update 4
Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 (ARM) - (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 4
FileId: 56320
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: ARM
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_update_4_arm_3161523.exe
SHA1: dc9850bb24ca10160e33fc37590a2dc689827acf
File Size (MB): 1453976 bytes (1 MB)
Date release: 2013-11-13
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install runtime components that are required to run C++ applications built with Visual Studio 2012.

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 (x64) - (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 4
FileId: 56319
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_update_4_x64_3161523.exe
SHA1: 1a5d93dddbc431ab27b1da711cd3370891542797
File Size (MB): 7186992 bytes (6 MB)
Date release: 2013-11-13
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install runtime components that are required to run C++ applications built with Visual Studio 2012.

Product (Full Name): Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 (x86) - (English)
Product Family: Visual Studio 2012 Update 4
FileId: 56318
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_cpp_redistributable_for_visual_studio_2012_update_4_x86_3161523.exe
SHA1: 96b377a27ac5445328cbaae210fc4f0aaa750d3f
File Size (MB): 6554576 bytes (6 MB)
Date release: 2013-11-13
Note:
The Visual C++ Redistributable Packages install runtime components that are required to run C++ applications built with Visual Studio 2012.
3. Visual C++ 2010


Product (Full Name): Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86, x64, and ia64) - (English)
Product Family: Visual Studio 2010
FileId: 41825
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_c_pp_2010_redistributable_package_x86_x64_ia64_508951.exe
SHA1: 372d9c1670343d3fb252209ba210d4dc4d67d358
File Size (MB): 5073240 bytes (4 MB)
Date release: 2010-04-12

Product (Full Name): Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package (ia64) - (English)
Product Family: Visual Studio 2010 Service Pack 1
FileId: 45812
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: ia6
File: en_visual_c_pp_2010_sp1_redistributable_package_ia64_651767.exe
SHA1: 1cf3cc010c9b010cbbfa610992e83dd6f1172a90
File Size (MB): 2264408 bytes (2 MB)
Date release: 2011-03-08

Product (Full Name): Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package (x64) - (English)
Product Family: Visual Studio 2010 Service Pack 1
FileId: 45813
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x64
File: en_visual_c_pp_2010_sp1_redistributable_package_x64_651767.exe
SHA1: 027d0c2749ec5eb21b031f46aee14c905206f482
File Size (MB): 5673816 bytes (5 MB)
Date release: 2011-03-08

Product (Full Name): Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package (x86) - (English)
Product Family: Visual Studio 2010 Service Pack 1
FileId: 45811
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_c_pp_2010_sp1_redistributable_package_x86_651767.exe
SHA1: b84b83a8a6741a17bfb5f3578b983c1de512589d
File Size (MB): 4995416 bytes (4 MB)
Date release: 2011-03-08
2. Visual C++ 2008

1.1, RTM
 File: vcredist_x64.exe
CRC-32: 36d3abbb
  MD4: 8767e7edda493ea86511f615d858c887
  MD5: a31dc1a74f1dee5caf63aec8ebb5fe20
 SHA-1: 5580072a056fdd50cdf93d470239538636f8f3a9

 File: vcredist_x86.exe
CRC-32: d96e3a8a
  MD4: 34a5647d3088ac856b61df90a074d815
  MD5: b936f0f378b9a35489353e878154e899
 SHA-1: 56719288ab6514c07ac2088119d8a87056eeb94a
1.2, SP1
Product (Full Name): Visual C++ 2008 Express Edition with Service Pack 1 (Online Installer) (x86) - (English)
Product Family: Visual Studio 2008
FileId: 38165
File Type: EXE
Language: English (EN)
Architecture: x86
File: en_visual_c_pp_2008_express_service_pack_1_x86_vcsetup.exe
SHA1: 14537055d62dd70414df193e7d0ab0b5c5dd8de1
File Size (MB): 2728440 bytes (2 MB)
Date release: 2009-02-05

 File: vcredist_x64.exe
CRC-32: ee24a775
  MD4: 01c0af7ae5259c4226aa46d592b2a2c0
  MD5: 40395c175553cb14d2050888efccdf00
 SHA-1: 13674c43652b941dafd2049989afce63cb7c517b

 File: vcredist_x86.exe
CRC-32: e91499f9
  MD4: e2d026c64c8b06e3d8baff7e8fd2df71
  MD5: 5689d43c3b201dd3810fa3bba4a6476a
 SHA-1: 6939100e397cef26ec22e95e53fcd9fc979b7bc9
1. Visual C++ 2005

1.1, RTM
 File: vcredist_x64.exe
CRC-32: a6b84efa
  MD4: fe38ac51c8b48baf2489a0770e6d89f3
  MD5: 524da2fb61a1361e77704e9466bcd74e
 SHA-1: 90a3d2a139c1a106bfccd98cbbd7c2c1d79f5ebe

 File: vcredist_x86.exe
CRC-32: 967c01ad
  MD4: 53adfc0a9def529593fb88ce334e2041
  MD5: 4e33c98627ea50d3e44cd62d323345d6
 SHA-1: 47fba37de95fa0e2328cf2e5c8ebb954c4b7b93c
1.2, SP1
 File: vcredist_x64.exe
CRC-32: 641c3862
  MD4: ab806ca1f69d0c5624cb940e55ffb337
  MD5: b55acaf32792a0627986aa724ebfcf07
 SHA-1: 756f2c773d4733e3955bf7d8f1e959a7f5634b1a

 File: vcredist_x86.exe
CRC-32: dc90b930
  MD4: 2815daa445eeb338b3949377827e0b8c
  MD5: 5c82be7ad1775b67916ee19c15b99331
 SHA-1: 7dfa98be78249921dd0eedb9a3dd809e7d215c8d
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js