HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 24 November 2016

Thêm Power Menu vào Menu chuột phải


Thêm Power Menu và menu chuột phải sẽ giúp ta rút ngắn thời gian khi thao tác bật, tắt, ... máy tính. Để thêm được menu Power như hình trên ta sẽ can thiệp 1 chút vào Registry

B1: Bạn mở RUN gõ vào notepad
B2:

* Để thêm ta copy đoạn sau vào

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Lock Computer] 
"icon"="shell32.dll,-325" 
"Position"="Bottom" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Sleep Computer] 
"icon"="shell32.dll,-331" 
"Position"="Bottom" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Restart Computer] 
"icon"="shell32.dll,-221" 
"Position"="Bottom" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Shutdown Computer] 
"icon"="shell32.dll,-329" 
"Position"="Bottom" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Lock Computer\command] 
@="Rundll32 User32.dll,LockWorkStation" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Sleep Computer\command] 
@="rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Restart Computer\command] 
@="shutdown.exe -r -t 00 -f" 

[HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Shutdown Computer\command] 
@="shutdown.exe -s -t 00 -f"  

* Để gỡ ra khỏi menu (chỉ làm sau khi đã thêm) ta copy đoạn sau vào

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\Power Menu]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\lock]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\logoff]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\switch]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\sleep]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hibernate]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\restart]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\safemode]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\shutdown]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CommandStore\shell\hybridshutdown]

B3: Bạn lưu lại với tên add.reg nếu thêm vào menu hoặc remove.reg nếu muốn xóa khỏi menu

Chạy file .reg và tận hưởng thành quả
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Phan Hùng 3/19/2017 10:13:00 AM
    sao mình xóa không được
    Please wait while i am loading Facebook SDK js