This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 17 November 2016

Team Foundation Server 2017 Original (Release 16/11/2016)


Team Foundation Server (TFS) là một chương trình server được sử dụng để quản lý mã nguồn của các lập trình viên trong các dự án chung.

Với các tính năng nổi bật như:
+ Lưu trữ mã nguồn online.
+ Tự động tổng hợp và đưa ra so sánh về mã nguồn từ các phiên bản được upload.
+ Lưu trữ các phiên bản của mã nguồn và cho phép tải lại khi cần.
+ Quản lý thay đổi trong project

Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn tại đây

Team Foundation Server 2017 (x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_2017_x64_dvd_9579548.iso
Languages: English
SHA1: 267DDFAC814EEFEB42696317707B58782C883AA1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/#FileId=70697

Team Foundation Server 2017 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_2017_x64_web_installer_9579551.exe
Languages: English
SHA1: 04A0EFB6B92B94D29E7D9752144E160BF07C4CAC
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/#FileId=70755

Team Foundation Server Express 2017 (x64) - DVD (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2017_x64_dvd_9579595.iso
Languages: English
SHA1: 16436BCAB27404A71B49F3BF5CC4F8305F5AE8C6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/#FileId=70657

Team Foundation Server Express 2017 (x64) - Web Installer (English)
File Name: en_team_foundation_server_express_2017_x64_web_installer_9579567.exe
Languages: English
SHA1: 59B4FF4AC66A86943BF7CC876D38FE4B9EF83260
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/#FileId=70669

Link tải
Hưng Hoàng Văn
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js