Labels

[Tips] Take Owner Ship - Chiếm quyền quản trị dễ dàng

Take Owner Ship là cấp phép quyền quản trị đầy đủ đối với tập tin, thư mục, ổ đĩa... giúp bạn có thể chỉnh sửa những file thư mục mà hệ thống không cho phép quyền bình thường được quản trị. Trong trường hợp gặp những file hoặc thư mục cứng đầu không cho phép xóa thì đây có thể coi là 1 giải phát tuyệt vời

Để thêm Take Owner Ship vào menu chuột phải ta sẽ tiến hành tạo 1 file .reg và chạy

Chi tiết cách làm như sau

B1. Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R và gõ vào notepad


B2: Cửa sổ soạn thảo hiện ra bạn copy và dán nội dung này vào

Để tích hợp

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@="Take Ownership"
"NoWorkingDirectory"=""

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"

Để gỡ bỏ

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]

B3: Bạn lưu lại với cái tên gì đó không dấu.reg


B4: Chạy file reg vừa tạo và chọn OK vậy là đã kích hoạt thành công Take Owner Ship vào menu chuột phải rồi đó