This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 14 November 2016

[Download] Microsoft® SQL Server® 2016 Original MSDNGần đây nhất với chúng ta trong năm 2016 MS đã cho ra mắt bộ SQL 2016 tiếp sau bộ SQL 2014 và đặc biệt là không có bộ cài cho bản x86

Bạn đọc quan tâm có thể tải bộ cài theo các liên kết dưới đây

1. Express

SQL Server 2016 LocaldB (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2016_localdb_x64_8762243.msi
Languages: English
SHA1: 1E1D7E9C65D11A7B7671B5FE59FA6F9AB1FAEB13
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=68790
SQL Server 2016 Express with Advanced Services (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2016_express_with_advanced_services_x64_8762243.exe
Languages: English
SHA1: 06F829DF0226F705758F9BB36D543622833C1ACE
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=68771
SQL Server 2016 Express (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2016_express_x64_8762243.exe
Languages: English
SHA1: 7D71A44096650E2916B921BE4EC3114EF95A8775
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=68757
2. Developer

SQL Server 2016 Developer (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2016_developer_x64_dvd_8777069.iso
Languages: English
SHA1: 1B23982FE56DF3BFE0456BDF0702612EB72ABF75
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=68795
3. Enterprise

SQL Server 2016 Enterprise (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2016_enterprise_x64_dvd_8701793.iso
Languages: English
SHA1: 2A0CA91876772274F3604F629785954C632EB76E
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=68774
DeployR for SQL Server 2016 Enterprise Edition (x64) - (English)
File Name: en_deployr_for_sql_server_2016_enterprise_edition_x64_9068203.zip
Languages: English
SHA1: 8343E22420E77421023B27A7B5228C6CC7A6A4C7
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69666
4. Enterprise Core

SQL Server 2016 Enterprise Core (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2016_enterprise_core_x64_dvd_8701833.iso
Languages: English
SHA1: 1FC44C0FC86527B679251350C2D775CA50A86554
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=68819
5. Standard

SQL Server 2016 Standard (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2016_standard_x64_dvd_8701871.iso
Languages: English
SHA1: 6C59AE279A82765D91F1DD41D5890159FA4EDE96
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=68788
6. Web

File Name: en_sql_server_2016_web_x64_dvd_8701909.iso
Languages: English
SHA1: 6F83C8D2DB1D9F55726683BC65EDECCC1BFCE781
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=68753

Upload by Hưng Hoàng Văn

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js