This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 14 November 2016

[Download] Microsoft® SQL Server® 2014 Original MSDN


2014 là phiên bản tiếp theo của bộ SQL với cải tiến về giao diện cũng như chức năng.

Trọn bộ cài đặt được cập nhật tại đây

I, RTM

1. SQL Server 2014 LocaldB (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_localdb_x86_msi_3941421.msi
Languages: English
SHA1: 6B55433AAEDD97C85CD96C3A3874C0B90CB403D0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=58117
2. SQL Server 2014 LocaldB (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_localdb_x64_msi_3941421.msi
Languages: English
SHA1: A92E9FCB634CE839E90A6BC96DB16DE80F41DF83
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=58118
3. SQL Server 2014 Express (x86 and x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_x86_and_x64_exe_3941421.exe
Languages: English
SHA1: 9B9F0054139E678C8BB13A9BFF0FCD513015712C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=58049
4. SQL Server 2014 Express (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_x86_exe_3941421.exe
Languages: English
SHA1: F344B84D5B08F3DE780E074E8CC67A3D27589270
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=58277
5. SQL Server 2014 Express (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_x64_exe_3941421.exe
Languages: English
SHA1: 38E0D08F06AF2F907E1AEBDCA0444B828AE356B5
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=58038
6. SQL Server 2014 Express with Advanced Services (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_advanced_services_x86_exe_3941421.exe
Languages: English
SHA1: B141A30B9175E9A4A6734AF757535A5F21E6302A
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=58080
7. SQL Server 2014 Express with Advanced Services (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_advanced_services_x64_exe_3941421.exe
Languages: English
SHA1: FB75D07E09DFA817F2B237B73FD650A4013F50EA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=58069
8. SQL Server 2014 Express with Tools (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_tools_x86_exe_3941421.exe
Languages: English
SHA1: 47EDED675C69B1C46FDB78D53DE52EFB6706DDF3
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=58100
9. SQL Server 2014 Express with Tools (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_tools_x64_exe_3941421.exe
Languages: English
SHA1: 8A37CD5F0736E975085064DA50AD24FDECE15E59
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=58090
10. SQL Server 2014 Management Studio (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_management_studio_x86_exe_3941421.exe
Languages: English
SHA1: 8AD25EAF9A49BD273B75B57A04588D9E20EA5167
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=58143
11. SQL Server 2014 Management Studio (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_management_studio_x64_exe_3941421.exe
Languages: English
SHA1: 406A6DD55552D35FD99229C4D13E43375F131828
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=58132
12, Developer

SQL Server 2014 Developer Edition (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_developer_edition_x64_dvd_3940406.iso
Languages: English
SHA1: F73F430F55A71DA219FC7257A3A28E8FC142530F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=58173
SQL Server 2014 Developer Edition (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_developer_edition_x86_dvd_3938200.iso
Languages: English
SHA1: 395B35FD80AA959B02B0C399DA1BB0C020DB6310
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=58184
13. Standard

SQL Server 2014 Standard Edition (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_standard_edition_x86_dvd_3931611.iso
Languages: English
SHA1: 1E2B0D157FD6746CDFA7C649315835688878DB5B
SQL Server 2014 Standard Edition (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_standard_edition_x64_dvd_3932034.iso
Languages: English
SHA1: 5B9281ABD923A556E71181D4CC110ACE9311A340
14. Enterprise

SQL Server 2014 Enterprise Edition (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_enterprise_edition_x86_dvd_3932296.iso
Languages: English
SHA1: 771663AA2556B792F4E1C1C77BB3583C3D893B7B
SQL Server 2014 Enterprise Edition (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_enterprise_edition_x64_dvd_3932700.iso
Languages: English
SHA1: 37A1ADBA1C8CFC77A2D42B7448A9F457E1C36F0D
15.  Enterprise Core 

SQL Server 2014 Enterprise Core Edition (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_enterprise_core_edition_x64_dvd_3935310.iso
Language: English
SHA1: 4183BF64045449640D2F89F275ADC8252BBB26F4
SQL Server 2014 Enterprise Core Edition (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_enterprise_core_edition_x86_dvd_3933191.iso
Language: English
SHA1: 459BD59018B827AAF1811284D0B7B1FBA033D4B2
16. Business Intelligence

SQL Server 2014 Business Intelligence (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_business_intelligence_x64_dvd_3930603.iso
Language: English
SHA1: 78FE29E77B1B5FFE83F72FA37F00E4143798BF2D
SQL Server 2014 Business Intelligence (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_business_intelligence_x86_dvd_3930366.iso
Language: English
SHA1: ED2CD8DD6B9A360079CF9A548CF87D5EBD456004
17. Web

SQL Server 2014 Web Edition (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_web_edition_x64_dvd_3931269.iso
Language: English
SHA1: 16DF3417A48E79A4F65FE974A57087E8AEAA0824
SQL Server 2014 Web Edition (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_web_edition_x86_dvd_3930958.iso
Language: English
SHA1: 5C00776A476B58AE46B519E25D1B0BA71E54FBE5

II, SP1

1. SQL Server 2014 LocaldB with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_localdb_with_service_pack_1_x64_6673935.msi
Languages: English
SHA1: E95AD1ECABE78A2D03AA268D70FB0D928CCEA2A4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=63877
2. SQL Server 2014 LocaldB with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_localdb_with_service_pack_1_x86_6673935.msi
Languages: English
SHA1: 6F557816E9F7C031645A44C7A6342F50EA7858D9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=63921
3. SQL Server 2014 Express with Service Pack 1 (x86 and x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_service_pack_1_x86_x64_6673935.exe
Languages: English
SHA1: 005B9B7487266D26D2361460EFFC15924190B2D8
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=63969
4. SQL Server 2014 Express with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_service_pack_1_x86_6673935.exe
Languages: English
SHA1: 33C0112905B62B6BAD883112C2F49B50AA12C679
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=64003
5. SQL Server 2014 Express with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_service_pack_1_x64_6673935.exe
Languages: English
SHA1: 0C90C147A1C2A550165C9301AE7A6C604E318E51
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=63990
6. SQL Server 2014 Express with Advanced Services with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_advanced_services_with_service_pack_1_x86_6673935.exe
Languages: English
SHA1: 80D30768BC47A4771555E892B4C9FB1855F6A707
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=63802
7. SQL Server 2014 Express with Advanced Services with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_advanced_services_with_service_pack_1_x64_6673935.exe
Languages: English
SHA1: DB69B2F69E8497D3ABD7D0A3025B4EE399326A33
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=63737
8. SQL Server 2014 Express with Tools with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_tools_with_service_pack_1_x86_6673935.exe
Languages: English
SHA1: 1AED9A353F92D4EABACB44DC28584E37C5073A51
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=63983
9. SQL Server 2014 Express with Tools with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_tools_with_service_pack_1_x64_6673935.exe
Languages: English
SHA1: B15155AC621C50F1A84BA4924F46828D4F562CD9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=63848
10. SQL Server 2014 Management Studio with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_management_studio_with_service_pack_1_x64_6673935.exe
Languages: English
SHA1: A5D7BD45FC48448061132AF645197B442AA55108
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=64035
11. SQL Server 2014 Management Studio with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_management_studio_with_service_pack_1_x86_6673935.exe
Languages: English
SHA1: 94614F38BFC5AC1322DE12FABAA96FAB67CBFB9E
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=63924
12, Developer

SQL Server 2014 Developer Edition with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_developer_edition_with_service_pack_1_x64_dvd_6668542.iso
Languages: English
SHA1: BFEE1F300C39638DA0D2CD594636698C6207C852
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=63886
SQL Server 2014 Developer Edition with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_developer_edition_with_service_pack_1_x86_dvd_6668541.iso
Languages: English
SHA1: ED3C70507A73BCC63D67CFA272CD849B9418A18E
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=63985
13, Business

SQL Server 2014 Business Intelligence with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_business_intelligence_with_service_pack_1_x64_dvd_6668451.iso
Languages: English
SHA1: 987A72BEC1EDC20F444CC6A3E88C0EC78B9A54CA
SQL Server 2014 Business Intelligence with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_business_intelligence_with_service_pack_1_x86_dvd_6668450.iso
Languages: English
SHA1: BD88D026CC975EE52D48E9DA27E3DBFD6B435EC5
14,  Enterprise

SQL Server 2014 Enterprise Edition with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_enterprise_edition_with_service_pack_1_x86_dvd_6669617.iso
Languages: English
SHA1: F731E719A3DDB4949482866A95F15665D26E9857
SQL Server 2014 Enterprise Edition with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_enterprise_edition_with_service_pack_1_x64_dvd_6669618.iso
Languages: English
SHA1: AE97592821F3B1C86011BBD0DC08627310ABA7FC
15,  Enterprise Core

SQL Server 2014 Enterprise Core Edition with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_enterprise_core_edition_with_service_pack_1_x86_dvd_6669858.iso
Languages: English
SHA1: FFED17F1D32DEE211B54278773E1F66E5B8C17B1
SQL Server 2014 Enterprise Core Edition with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_enterprise_core_edition_with_service_pack_1_x64_dvd_6672706.iso
Languages: English
SHA1: D70D5431BF971DCEBD454F279C44414101643521
16,  Standard

SQL Server 2014 Standard Edition with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_standard_edition_with_service_pack_1_x86_dvd_6669994.iso
Languages: English
SHA1: 8C133A95F0214A2E3E94B85D24E31B19BA522E1F
SQL Server 2014 Standard Edition with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_standard_edition_with_service_pack_1_x64_dvd_6669998.iso
Languages: English
SHA1: 62490A03FFABA72227A528F092FE6D60C2E960F0
17, Web

SQL Server 2014 Web Edition with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_web_edition_with_service_pack_1_x86_dvd_6670145.iso
Languages: English
SHA1: EC79ECC7D44E76219EB9E47FB060557804C120C6
SQL Server 2014 Web Edition with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_web_edition_with_service_pack_1_x64_dvd_6670146.iso
Languages: English
SHA1: 3131C2EBE2F329BE89352AA32482ABE081E03F66

III, SP2

1. SQL Server 2014 LocaldB with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_localdb_with_service_pack_2_x86_9009295.msi
Languages: English
SHA1: 71988FD0D7DE8B8252DB12AE211D2F8BD736F9DE
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69525
2. SQL Server 2014 LocaldB with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_localdb_with_service_pack_2_x64_9009295.msi
Languages: English
SHA1: AADA8F010011F1B469967A4C9B332E3322DAC1CF
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69507
3. SQL Server 2014 Management Studio with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_management_studio_with_service_pack_2_x86_9009295.exe
Languages: English
SHA1: F1623511477870B1612394D19AB86AC4653DE8D9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69501
4. SQL Server 2014 Management Studio with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_management_studio_with_service_pack_2_x64_9009295.exe
Languages: English
SHA1: FBBCA0B6BFC38DB1A4C4954F1E8307733043D040
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69476
5. SQL Server 2014 Express with Tools with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_tools_with_service_pack_2_x86_9009295.exe
Languages: English
SHA1: 63D0BFFE13BAF6AEB11F4D0D72F59E01B4A3D86F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69512
6. SQL Server 2014 Express with Tools with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_tools_with_service_pack_2_x64_9009295.exe
Languages: English
SHA1: 8BBE398A8A2A9F7B018DCD54ADDCA3B8163D49A4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69475
7. SQL Server 2014 Express with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_service_pack_2_x86_9009295.exe
Languages: English
SHA1: 576CFC6178AEB376225E5833A95063BEDA462CE6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69540
8. SQL Server 2014 Express with Service Pack 2 (x86 and x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_service_pack_2_x86_x64_9009295.exe
Languages: English
SHA1: 43045A8A5163BAB7F103411C4D7F9BEB70BED225
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69465
9. SQL Server 2014 Express with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_service_pack_2_x64_9009295.exe
Languages: English
SHA1: 34D7F2BBAF9452A41164156EC37B9A42F814390C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69459
10. SQL Server 2014 Express with Advanced Services with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_advanced_services_with_service_pack_2_x86_9009295.exe
Languages: English
SHA1: FBF09E75FDEECCB5F61FF1E329C5D47CE10A1F98
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69553
11. SQL Server 2014 Express with Advanced Services with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2014_express_with_advanced_services_with_service_pack_2_x64_9009295.exe
Languages: English
SHA1: A91EB4CAF3C9EDE82289A0945252FF6FDCB6A74B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69495
12, Business

SQL Server 2014 Business Intelligence with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_business_intelligence_with_service_pack_2_x86_dvd_8960062.iso
Languages: English
SHA1: C0E32EDC8B5C0AFADB9055F1B57819DA1F9C963D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69423
SQL Server 2014 Business Intelligence with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_business_intelligence_with_service_pack_2_x64_dvd_8960515.iso
Languages: English
SHA1: 62B5DBB174F1CA5305E201431747743A736C1CB8
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69379
13,  Developer

SQL Server 2014 Developer Edition with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_developer_edition_with_service_pack_2_x64_dvd_8967821.iso
Languages: English
SHA1: 8EDD2A5336438226FAD70F77CA0BBF73E963A6C3
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69360
SQL Server 2014 Developer Edition with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_developer_edition_with_service_pack_2_x86_dvd_8966063.iso
Languages: English
SHA1: D06F043A051C691B97CF707CDB9598C1CF33DC6D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69319
14,  Enterprise

SQL Server 2014 Enterprise Edition with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_enterprise_edition_with_service_pack_2_x86_dvd_8968170.iso
Languages: English
SHA1: 623A806C86504F113C6A42CB5EF9A3C98778B046
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69395
SQL Server 2014 Enterprise Edition with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_enterprise_edition_with_service_pack_2_x64_dvd_8962401.iso
Languages: English
SHA1: BF0803F5B06147D44AE1F299DD203DFD65858EAB
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69345
15,  Enterprise Core

SQL Server 2014 Enterprise Core Edition with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_enterprise_core_edition_with_service_pack_2_x86_dvd_8964437.iso
Languages: English
SHA1: A68BF585C421264D5FDAC9ED5EB73C76E3A5AED4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69427
SQL Server 2014 Enterprise Core Edition with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_enterprise_core_edition_with_service_pack_2_x64_dvd_8965201.iso
Languages: English
SHA1: FE1BB2A41B9D756D019A25C1129B750509B613C6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69383
16,  Standard

SQL Server 2014 Standard Edition with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_standard_edition_with_service_pack_2_x86_dvd_8961302.iso
Languages: English
SHA1: A10D404766182E53AF2E7859CAC88968E9BD7C25
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69371
SQL Server 2014 Standard Edition with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_standard_edition_with_service_pack_2_x64_dvd_8961564.iso
Languages: English
SHA1: 490E258DA83BA75A28DA672712DF02AFEBB6C3BA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69439
17, Web

SQL Server 2014 Web Edition with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_web_edition_with_service_pack_2_x86_dvd_8960611.iso
Languages: English
SHA1: CD2D14E49AAC2508C69053A826D69CC459A9B1C3
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69326
SQL Server 2014 Web Edition with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2014_web_edition_with_service_pack_2_x64_dvd_8970262.iso
Languages: English
SHA1: 901446C1BD2E37E7CDF4AC80CDD0D5ECC13B91F4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=69426

Key dành cho bộ cài FULL
SQL Server 2014 Enterprise Edition   : 27HMJ-GH7P9-X2TTB-WPHQC-RG79R 
SQL Server 2014 Enterprise Core Edition : TJYBJ-8YGH6-QK2JJ-M9DFB-D7M9D 
SQL Server 2014 Business Intelligence  : GJPF4-7PTW4-BB9JH-BVP6M-WFTMJ 
SQL Server 2014 Standard Edition    : P7FRV-Y6X6Y-Y8C6Q-TB4QR-DMTTK 
SQL Server 2014 Developer Edition    : 82YJF-9RP6B-YQV9M-VXQFR-YJBGX 
SQL Server 2014 Web Edition       : J9MBB-R8PMP-R8WTW-8JJRD-C6GGW


Upload by Hưng Hoàng Văn
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js