This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 14 November 2016

[Download] Microsoft® SQL Server® 2012 Original MSDN

Có thể nói SQL Server đang được MS đầu tư phát triển khá kĩ lưỡng. phiên bản 2012 ra mắt là phiên bản thứ 5 và nó có tới 3 bản cập nhật lớn (SP1, SP2, SP3) sau khi ra bản RTM

I, RTM

1. SQL Server 2012 Express (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_sqlexpr_x64.exe
Languages: English
SHA1: E4561D5CAA761A5D1DAA0D305F4FECEDC6A0D39C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48851
2. SQL Server 2012 Express (x86 and x64 WoW) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_sqlexpr_x86_x64_wow.exe
Languages: English
SHA1: 2875DA1731FBBE6183C9CC0F28CA5905DC67288A
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48852
3. SQL Server 2012 Express (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_sqlexpr32_x86.exe
Languages: English
SHA1: 4D9154DC35882713A8758870A321E8921694157E
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48853
4. SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_x64.exe
Languages: English
SHA1: E1F8DEC35422A67E6733E53ED260CCE538E97EDC
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48854
5. SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_x86.exe
Languages: English
SHA1: 08D1116CAF2B99A153BB3DB662DDC765BB1276FC
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48862
6. SQL Server 2012 Express Edition with Tools (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_tools_x64.exe
Languages: English
SHA1: 5669D84BF3AE66CF715F956B17D49140DD1B691D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48860
7. SQL Server 2012 Express Edition with Tools (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_tools_x86.exe
Languages: English
SHA1: E7888F5FBAE43599886732B4B439DA3D27C2166E
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48863
8. SQL Server 2012 Express Management Studio (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_management_studio_x64.exe
Languages: English
SHA1: B0D4BDA8823D2BC5C4FC937B23E4630F6EC43BD4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48861
9. SQL Server 2012 Express Management Studio (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_management_studio_x86.exe
Languages: English
SHA1: 178CFC6D0403EEB6E64FB0076EF4A42FD0D85131
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48865
10. Standard
SQL Server 2012 Standard Edition (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_standard_edition_x86_x64_dvd_813403.iso
Languages: English
SHA1: 197DEA4540FEB6E19C424D2E0E0829C4780B3108
11. Enterprise
SQL Server 2012 Enterprise Edition (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_edition_x86_x64_dvd_813294.iso
Languages: English
SHA1: 07DBC8EAFE16DCC0BF8888F7C55105BC02CE0211
12. Business Intelligence
SQL Server 2012 Business Intelligence (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_business_intelligence_x86_x64_dvd_813382.iso
Language: English
SHA1: E099D7E24936EEA34CB9332656AFD7B76F5DA7B1
13. Developer
SQL Server 2012 Developer Edition (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_developer_edition_x86_x64_dvd_813280.iso
Language: English
SHA1: DF978D21EB47EF92BA3DB47D98A0A7EE682BD87B
14. Enterprise Core
SQL Server 2012 Enterprise Core Edition (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_core_edition_x86_x64_dvd_813190.iso
Language: English
SHA1: 608B808726A4F20C1D4C21DC65140648BD709FE8
15. Web
SQL Server 2012 Web Edition (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_web_edition_x86_x64_dvd_813514.iso
Language: English
SHA1: 117EE0AB98D192637A7144EF70402C2D36DD68FF
II. SP1

1. SQL Server 2012 SqlLocalDB with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_sqllocaldb_with_sp1_x86.msi
Languages: English
SHA1: 31152BA883715AB79697E08B39594BBC7F3A56C0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51331
2. SQL Server 2012 SqlLocalDB with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_sqllocaldb_with_sp1_x64.msi
Languages: English
SHA1: B7E0C56DEE14D4C3EEDB8BCACEF0938075F28BF1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51330
3. SQL Server 2012 Express with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_sqlexpr32_with_sp1_x86.exe
Languages: English
SHA1: B889453971C4B672662F98E8908A669AFA647161
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51326
4. SQL Server 2012 Express with Service Pack 1 (x86 and x64 WoW) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_sqlexpr_with_sp1_x86_x64_wow.exe
Languages: English
SHA1: 41BBEB391BFD49CA55A9697E083CA6B98C7285A2
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51325
5. SQL Server 2012 Express with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_sqlexpr_with_sp1_x64.exe
Languages: English
SHA1: E15C2C539FA0506E677F623DD02DA287E0977FD2
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51324
6. SQL Server 2012 Express Management Studio with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_management_studio_with_sp1_x86.exe
Languages: English
SHA1: 1D51E9E0C47A88462FC25A8047B567F520935C95
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51339
7. SQL Server 2012 Express Management Studio with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_management_studio_with_sp1_x64.exe
Languages: English
SHA1: 0C1AE9576ECF3C5628C4C2BF7180C0508B07EDA4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51333
8. SQL Server 2012 Express Edition with Tools with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_tools_with_sp1_x86.exe
Languages: English
SHA1: F9E3D2FDAFFC261AA2B1336B8302A32204F0D2C3
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51338
9. SQL Server 2012 Express Edition with Tools with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_tools_with_sp1_x64.exe
Languages: English
SHA1: EDB5EC8E250F5742F3CE59EBD6AE4D6DAA1C6B06
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51336
10. SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_with_sp1_x86.exe
Languages: English
SHA1: A3C5AB50FE8252789B4F1EE5BC188D66A8C51188
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51332
11. SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_with_sp1_x64.exe
Languages: English
SHA1: A9BD63B2A72AFBF69C0A713F3152B12B522E2369
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=51337
12. Developer

SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_developer_edition_with_sp1_x86_dvd_1228543.iso
Languages: English
SHA1: 083931A019157F20BF174B4E40D6D34604E096E0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=51857
SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_developer_edition_with_sp1_x64_dvd_1228540.iso
Languages: English
SHA1: 29671FD3591B56C1FD11BFD58C29410B18A97DF2
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=51840
13. Business Intelligence

SQL Server 2012 Business Intelligence with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_business_intelligence_with_sp1_x64_dvd_1228505.iso
Language: English
SHA1: 21372B23606AAE02B54E2D76F7F7216B767E6C0E
SQL Server 2012 Business Intelligence with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_business_intelligence_with_sp1_x86_dvd_1228535.iso
Language: English
SHA1: E815436B0F3113FF23F947DE3310955B1C79EEE8
14. Enterprise Core

SQL Server 2012 Enterprise Core Edition with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_core_edition_with_sp1_x64_dvd_1228138.iso
Language: English
SHA1: 5DF9B1EF3F854037C47E90F4742467A907ABD176
SQL Server 2012 Enterprise Core Edition with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_core_edition_with_sp1_x86_dvd_1227987.iso
Language: English
SHA1: 3FBF5BDAD01FBF524B7CFBACAE7B2BCD6BF67018
15. Enterprise 

SQL Server 2012 Enterprise Edition with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_edition_with_sp1_x64_dvd_1227976.iso
Language: English
SHA1: 29EDF2272DF2EE5D0EBD70866133B04AB6B1CFA7
SQL Server 2012 Enterprise Edition with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_edition_with_sp1_x86_dvd_1227979.iso
Language: English
SHA1: AE10CF7D6FE8EF992996444C58C6B6765779D13A
16. Standard 

SQL Server 2012 Standard Edition with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_standard_edition_with_sp1_x64_dvd_1228198.iso
Language: English
SHA1: 3F6DF3E3F3558F54B20EEF5781A825BB316DC5A0
SQL Server 2012 Standard Edition with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_standard_edition_with_sp1_x86_dvd_1228144.iso
Language: English
SHA1: 7B386C663A217C90B921840EAF104E54C12D460A
17. Web 

SQL Server 2012 Web Edition with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_web_edition_with_sp1_x64_dvd_1228371.iso
Language: English
SHA1: 4F9570B3917B7C026364AE6AF43291E0895A68B0
SQL Server 2012 Web Edition with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_web_edition_with_sp1_x86_dvd_1228335.iso
Language: English
SHA1: 1ED7127314AA732B470F055BF1387B01F592D04A
III. SP2

1. SQL Server 2012 Express with Service Pack 2 (x86 and x64 WoW) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_with_service_pack_2_x86_x64_wow_4385973.exe
Languages: English
SHA1: 94EAAFA2A4C976B107ED23502B9DE9FA0F87D2E5
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60237
2. SQL Server 2012 Express with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_with_service_pack_2_x86_4385973.exe
Languages: English
SHA1: FCAE59C1CDBA02D0098F126E89C5C55CE1674CEC
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60196
3. SQL Server 2012 Express with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_with_service_pack_2_x64_4384750.exe
Languages: English
SHA1: B647AAF78757EC7A28500EBF9AB457D965192CAC
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60134
4. SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_with_service_pack_2_x86_4385973.exe
Languages: English
SHA1: 4B3B940A11AE9587A700C0939AFFAC5A0DDB5163
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60247
5. SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_with_service_pack_2_x64_4384750.exe
Languages: English
SHA1: 7E24A33B3789F99FCED6EA945B8E8B37B7C9A73E
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60144
6. SQL Server 2012 Express Management Studio with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_management_studio_with_service_pack_2_x86_4385973.exe
Languages: English
SHA1: 446003DBD00201E9705CB65985E93FC0D068D954
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60226
7. SQL Server 2012 Express Management Studio with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_management_studio_with_service_pack_2_x64_4384750.exe
Languages: English
SHA1: 85DA2D2ECFE9CFFE9C56507BD94FA3261E79E702
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60165
8. SQL Server 2012 Express Edition with Tools with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_tools_with_service_pack_2_x86_4385973.exe
Languages: English
SHA1: 76B2B6950AB06C805D8B0B354835B274F4720456
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60215
9. SQL Server 2012 Express Edition with Tools with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_tools_with_service_pack_2_x64_4384750.exe
Languages: English
SHA1: 1C122CC5D09DE9F8AEC86C7B7E45728BB9539120
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60154
10. Business Intelligence 

SQL Server 2012 Business Intelligence with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_business_intelligence_with_service_pack_2_x86_dvd_4700547.iso
Language: English
SHA1: 54417393EF7166A58FD8D2ABE3FFBE070CF3CF8C
SQL Server 2012 Business Intelligence with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_business_intelligence_with_service_pack_2_x64_dvd_4709448.iso
Language: English
SHA1: F6D34077C654BFE5DF352672FE91A05D3171FA3D
11. Developer 

SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_developer_edition_with_service_pack_2_x64_dvd_4668513.iso
Language: English
SHA1: E208D0E259EBC949F86A48BCBE8CAEC25FE56A2A
SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_developer_edition_with_service_pack_2_x86_dvd_4665107.iso
Language: English
SHA1: CF20C2430D9E7B011CC3B884877CC37BBAEEC716
12. Enterprise Core 

SQL Server 2012 Enterprise Core Edition with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_core_edition_with_service_pack_2_x64_dvd_4678491.iso
Language: English
SHA1: 2B6546CF9985D4746753E949CA4A24139C877C4A
SQL Server 2012 Enterprise Core Edition with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_core_edition_with_service_pack_2_x86_dvd_4674746.iso
Language: English
SHA1: 215C043B56AE543E8C63BCA539731E09B589518B
13. Enterprise 

SQL Server 2012 Enterprise Edition with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_edition_with_service_pack_2_x64_dvd_4685849.iso
Language: English
SHA1: 5C1533FC9E67DB9ABCF09F36D76F43BC17A512C3
SQL Server 2012 Enterprise Edition with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_edition_with_service_pack_2_x86_dvd_4682467.iso
Language: English
SHA1: 71C03D60F29CE4FD75EA58EE221589DAB0EC9965
14. Standard 

SQL Server 2012 Standard Edition with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_standard_edition_with_service_pack_2_x64_dvd_4692562.iso
Language: English
SHA1: 875685DE526B4C0D5A88ED04BCC7F2F8BFDC7F9E
SQL Server 2012 Standard Edition with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_standard_edition_with_service_pack_2_x86_dvd_4689483.iso
Language: English
SHA1: 18F065507498BA153B42EB79BC437B27D909EECA
15. Web 

SQL Server 2012 Web Edition with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_web_edition_with_service_pack_2_x64_dvd_4700180.iso
Language: English
SHA1: 241F914C6FB27D6E977D775A465F5EFCDFB6D884
SQL Server 2012 Web Edition with Service Pack 2 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_web_edition_with_service_pack_2_x86_dvd_4696687.iso
Language: English
SHA1: 83D150539D7DD0003BB24D193323C4232379889F
IV. SP3

1. SQL Server 2012 Express with Service Pack 3 (x86 and x64 WoW) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_with_service_pack_3_x86_x64_wow_7283745.exe
Languages: English
SHA1: 2C7C0DE0280605F5BD0D6A3AA2E84D5482F078BD
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=66726
2. SQL Server 2012 Express with Service Pack 3 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_with_service_pack_3_x64_7283745.exe
Languages: English
SHA1: B4C899927E1E3992FA9AB8AEDF566195368D3F20
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=66579
3. SQL Server 2012 Express with Service Pack 3 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_with_service_pack_3_x86_7283745.exe
Languages: English
SHA1: 77F2991F3ED4C75B4AA23E52B0243CFBBE80423A
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=66590
4. SQL Server 2012 Express Edition with Tools with Service Pack 3 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_tools_with_service_pack_3_x64_7283745.exe
Languages: English
SHA1: 08F9A0F439CBF01D525D0F80469FB491572BA5A5
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=66573
5. SQL Server 2012 Express Edition with Tools with Service Pack 3 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_tools_with_service_pack_3_x86_7283745.exe
Languages: English
SHA1: BF09356549198BF010D5652C9A87062C4D16CE12
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=66588
6. SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 3 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_with_service_pack_3_x64_7283745.exe
Languages: English
SHA1: AE5E3BCE89A301F90F9A88A2D0EA6EBA858147D1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=66605
7. SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 3 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_with_service_pack_3_x86_7283745.exe
Languages: English
SHA1: 76A7F20BEB477DD5D6BE66F6A2B3E132DD7DC6EA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=66646
8. SQL Server 2012 Express Management Studio with Service Pack 3 (x86) - (English)
File: en_sql_server_express_management_studio_with_service_pack_3_x86_7283745.exe
Languages: English
SHA1: 1130C91523224EC66F4BD40A9C5A461514625040
9. SQL Server 2012 Express Management Studio with Service Pack 3 (x64) - (English)
File: en_sql_server_express_management_studio_with_service_pack_3_x64_7283745.exe
Languages: English
SHA1: 2A3D719F9A4746704BC0B7D7DD8C9B5E845227D7
10. Standard

SQL Server 2012 Standard Edition with Service Pack 3 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_standard_edition_with_service_pack_3_x64_dvd_7286878.iso
Languages: English
SHA1: 25686317C63A2A7BDEED9DF6B7A5727FBA32B0BD
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=66594
SQL Server 2012 Standard Edition with Service Pack 3 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_standard_edition_with_service_pack_3_x86_dvd_7286883.iso
Languages: English
SHA1: 94AB9CA2477BE96E3B4222685FDD060633CD921D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=66604
11. Business Intelligence

SQL Server 2012 Business Intelligence with Service Pack 3 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_business_intelligence_with_service_pack_3_x86_dvd_7286645.iso
Languages: English
SHA1: 89F3BA939BC510D8101E7332E338F0E45803D025
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=66576
SQL Server 2012 Business Intelligence with Service Pack 3 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_business_intelligence_with_service_pack_3_x64_dvd_7290622.iso
Languages: English
SHA1: 0CCF2ECD3B77F63052F74AF678487E2A9576786A
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=66629
12. Developer

SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 3 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_developer_edition_with_service_pack_3_x64_dvd_7286643.iso
Languages: English
SHA1: 1E821588C15330F20304D834E1BD9F61F81C5CDC
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=66698
SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 3 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_developer_edition_with_service_pack_3_x86_dvd_7286785.iso
Languages: English
SHA1: 2B600E234B6B7393C6DDE3283332E7EFE92C5423
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=66712
13. Enterprise Core

SQL Server 2012 Enterprise Core Edition with Service Pack 3 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_core_edition_with_service_pack_3_x64_dvd_7286843.iso
Languages: English
SHA1: F6EEC75F1D203B90EA15C3E5E4A4681DEBCC067F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=66766
SQL Server 2012 Enterprise Core Edition with Service Pack 3 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_core_edition_with_service_pack_3_x86_dvd_7286874.iso
Languages: English
SHA1: 1DAEE43634327DD455E5C7A372071FD478D8F686
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=66623
14. Web

SQL Server 2012 Web Edition with Service Pack 3 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_web_edition_with_service_pack_3_x86_dvd_7286954.iso
Languages: English
SHA1: FF47B3F7ADCE6BFC48AA9B29DFCBB55963DFF269
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=66697
SQL Server 2012 Web Edition with Service Pack 3 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_web_edition_with_service_pack_3_x64_dvd_7286913.iso
Languages: English
SHA1: 3C2F741B2052651E8E63D67723E583431FA8700F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=66794
15. Enterprise

SQL Server 2012 Enterprise Edition with Service Pack 3 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_edition_with_service_pack_3_x86_dvd_7286838.iso
Languages: English
SHA1: 391383A76E8BF685DD8AF8AA60105F60ED2708A2
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=66583
SQL Server 2012 Enterprise Edition with Service Pack 3 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_edition_with_service_pack_3_x64_dvd_7286819.iso
Languages: English
SHA1: 0D2EE10FD09CEF827EAF21B6A361119355F04BDB
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=66759
V. SP4 

1. SQL Server 2012 SqlLocalDB with Service Pack 4 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_localdb_with_service_pack_4_x86_100066349.msi
Languages: English
SHA1: 
2. SQL Server 2012 SqlLocalDB with Service Pack 4 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_localdb_with_service_pack_4_x64_100066349.msi
Languages: English
SHA1: 
3. SQL Server 2012 Express with Service Pack 4 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_with_service_pack_4_x86_100066349.exe
Languages: English
SHA1:
4. SQL Server 2012 Express with Service Pack 4 (x86 and x64 WoW) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_with_service_pack_4_x86_x64_wow_100066349.exe
Languages: English
SHA1:
5. SQL Server 2012 Express with Service Pack 4 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_with_service_pack_4_x64_100066349.exe
Languages: English
SHA1:
6. SQL Server 2012 Express Management Studio with Service Pack 4 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_management_studio_with_service_pack_4_x86_100066349.exe
Languages: English
SHA1:
7. SQL Server 2012 Express Management Studio with Service Pack 4 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_management_studio_with_service_pack_4_x64_100066349.exe
Languages: English
SHA1:
8. SQL Server 2012 Express Edition with Tools with Service Pack 4 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_tools_with_service_pack_4_x86_100066349.exe
Languages: English
SHA1:
9. SQL Server 2012 Express Edition with Tools with Service Pack 4 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_tools_with_service_pack_4_x64_100066349.exe
Languages: English
SHA1:
10. SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 4 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_with_service_pack_4_x86_100066349.exe
Languages: English
SHA1:
11. SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 4 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2012_express_edition_with_advanced_services_with_service_pack_4_x64_100066349.exe
Languages: English
SHA1:
12. Standard

SQL Server 2012 Standard Edition with Service Pack 4 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_standard_edition_with_service_pack_4_x64_dvd_100075944.iso
Languages: English
SHA1: bab2fd195e4e9cf6e3c91f5d52d721da9f99b204
SQL Server 2012 Standard Edition with Service Pack 4 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_standard_edition_with_service_pack_4_x86_dvd_100063324.iso 
Languages: English
SHA1: 3be61f68128934a9952bc1a63c2304f028589a66
13. Business Intelligence

SQL Server 2012 Business Intelligence with Service Pack 4 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_business_intelligence_edition_with_service_pack_4_x86_dvd_100062904.iso
Languages: English
SHA1: a99252ffb47b11e4276fd0ed934f82de81a9e6d9
SQL Server 2012 Business Intelligence with Service Pack 4 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_business_intelligence_edition_with_service_pack_4_x64_dvd_100076205.iso
Languages: English
SHA1: d771c4765c9962583a32484273cff8e6145e4b62
14. Enterprise

SQL Server 2012 Enterprise Edition with Service Pack 4 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_edition_with_service_pack_4_x86_dvd_100064836.iso
Languages: English
SHA1: debceff44ac1316afe8f8f9315f8ac591043ab54
SQL Server 2012 Enterprise Edition with Service Pack 4 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_edition_with_service_pack_4_x64_dvd_11444956.iso
Languages: English
SHA1: b4b7474be7743f38a179fbcf6c9beb4fac6ec0fa
15. Enterprise Core

SQL Server 2012 Enterprise Core Edition with Service Pack 4 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_core_edition_with_service_pack_4_x64_dvd_11449429.iso
Languages: English
SHA1: 1e07fd043178d193b2beb8073219c3e5a3a3adf7
SQL Server 2012 Enterprise Core Edition with Service Pack 4 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_enterprise_core_edition_with_service_pack_4_x86_dvd_11450205.iso
Languages: English
SHA1: 36f2fc8a9b41a439530d9229c790ece65678f0e2
16. Web

SQL Server 2012 Web Edition with Service Pack 4 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_web_edition_with_service_pack_4_x86_dvd_100063667.iso
Languages: English
SHA1: 5244531c81928935119ef6ebc9e504f09cc34819
SQL Server 2012 Web Edition with Service Pack 4 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_web_edition_with_service_pack_4_x64_dvd_100062875.iso
Languages: English
SHA1: f145584abe895b4e46654b0682e3d83fa3f366b6
17. Developer

SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 4 (x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_developer_edition_with_service_pack_4_x64_dvd_11455847.iso
Languages: English
SHA1: 03a7429d70a4a96e0c3bdd29e498b2ca64ffc05f
SQL Server 2012 Developer Edition with Service Pack 4 (x86) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2012_developer_edition_with_service_pack_4_x86_dvd_100065173.iso 
Languages: English
SHA1: dc06fd153a398e68bb17f26a14fceaecd37e1ef1
Key cho các bộ cài FULL
SQL Server 2012 Enterprise Edition   : 748RB-X4T6B-MRM7V-RTVFF-CHC8H
SQL Server 2012 Enterprise Core Edition : FH666-Y346V-7XFQ3-V69JM-RHW28 
SQL Server 2012 Business Intelligence  : HRV7T-DVTM4-V6XG8-P36T4-MRYT6 
SQL Server 2012 Standard Edition    : YFC4R-BRRWB-TVP9Y-6WJQ9-MCJQ7
SQL Server 2012 Developer Edition    : YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68Y
SQL Server 2012 Web Edition       : FB3W8-YRXDP-G8F8F-C46KG-Q998F
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js