This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 14 November 2016

[Download] Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Original MSDN


SQL Server 2008 R2 là phiên bản cập nhật tiếp theo cho SQL Server 2008 . Ở bài viết này tôi sẽ cung cấp link tải full verssion cho các bạn.

I, RTM

1. SQL Server 2008 R2 Express (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_x86.exe
Languages: English
SHA1: ACF5494D18EDF117A2683D66A96FB8954F98D86D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=43380
2. SQL Server 2008 R2 Express (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_x64.exe
Languages: English
SHA1: 2FF1A50B2277987C9CD65B99812CEAF2A67EA362
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=43402
3. SQL Server 2008 R2 Express with Management Tools (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_with_management_tools_x64.exe
Languages: English
SHA1: 45AEE4E1F389971E8F398CA946740098049BA423
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=43385
4. SQL Server 2008 R2 Express with Management Tools (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_with_management_tools_x86.exe
Languages: English
SHA1: AFE1456F98437FF4510B88744A5375643A029A68
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=43408
5. SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_management_studio_express_x64.exe
Languages: English
SHA1: 223261D57A5B147532529C4DAE516E8653198D76
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=43434
6. SQL Server 2008 R2 Management Studio Express (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_management_studio_express_x86.exe
Languages: English
SHA1: EC615068239A72BDE129326745B6922681EC2374
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=43456
7. SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_with_advanced_services_x64.exe
Languages: English
SHA1: 7D2D2457B854812BF66A23F7A690462460B69FF6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=43449
8. SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_with_advanced_services_x86.exe
Languages: English
SHA1: 8C34E6856A4C4040F7A749DFD919049B8F1BECD7
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=43468
9. SQL Server 2008 R2 Enterprise
SQL Server 2008 R2 Enterprise (x86, x64, ia64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_520517.iso
Languages: English
SHA1: 18105db70f0f0b23418f5005a6ce4b25317c6d03
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=42138
10. SQL Server 2008 R2 Standard
SQL Server 2008 R2 Standard (x86, x64, ia64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_standard_x86_x64_ia64_dvd_521546.iso
Languages: English
SHA1: 09CF52A4209CA96FF480537BB86786F79AE0E8A3
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=42160
11. SQL Server 2008 R2 Datacenter
SQL Server 2008 R2 Datacenter (x86, x64, ia64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_datacenter_x86_x64_ia64_dvd_521548.iso
Languages: English
SHA1: 126CF6C4FD8BD1C1305E0D54A90E5ED62076A609
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=42116
12. SQL Server 2008 R2 Developer
SQL Server 2008 R2 Developer (x86, x64, ia64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_developer_x86_x64_ia64_dvd_522665.iso
Languages: English
SHA1: 10B990A86961D84C4D7D5E8C3A4C67F0D0456E63
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=42127
13. SQL Server 2008 R2 Workgroup
SQL Server 2008 R2 Workgroup (x86, x64, ia64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_workgroup_x86_x64_ia64_dvd_522525.iso
Languages: English
SHA1: A76E851750E03141674E05479BEA1EFAA5900B5B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=42183
14. SQL Server 2008 R2 Web
SQL Server 2008 R2 Web (x86, x64, ia64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_web_x86_x64_ia64_dvd_522515.iso
Languages: English
SHA1: 800147FCD0B87AAF4B7E31115D335B8592C7350D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=42172
15.  Key
Spoiler: 
Enterprise: JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB
Developer: PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB
Standard: FXHQY-JQF42-68VVV-PYVVR-RY3BB
Web: T4CTV-PVXVP-JH7GV-FB8DV-YMH3Y
Workgroup: QGRPG-DPHXX-Q69PJ-BBG4T-CMBYB
R2 DataCenter Edition: PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB
R2 Enterprise Edition: GYF3T-H2V88-GRPPH-HWRJP-QRTYB
R2 Standard Edition: MGWC3-RQP9V-7YWFK-HJF64-MBRQB 
II, SP1


1, SQL Server 2008 R2 Express Management Studio with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_management_studio_with_service_pack_1_x64_713476.exe
Languages: English
SHA1: 2F3AC3702F0567C532336F5E2F17FC38D51A14CE
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60910
2, SQL Server 2008 R2 Express Management Studio with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_management_studio_with_service_pack_1_x86_713476.exe
Languages: English
SHA1: 02DBB6114695B877163638C425F778CA528C6FCC
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60911
3, SQL Server 2008 R2 Express Edition with Tools with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_edition_with_tools_with_service_pack_1_x64_713477.exe
Languages: English
SHA1: 8045D76D51A1A82FF56DFE6E75D6E530C2C367B8
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60908
4, SQL Server 2008 R2 Express Edition with Tools with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_edition_with_tools_with_service_pack_1_x86_713477.exe
Languages: English
SHA1: 11CB3A3358B6A3D79D1D9FF3BD580916F7866E79
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60909
5, SQL Server 2008 R2 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_edition_with_advanced_services_with_service_pack_1_x86_713477.exe
Languages: English
SHA1: DABAD7B4926E8FBBFF9594C208E6A33C0FD06528
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60907
6, SQL Server 2008 R2 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_edition_with_advanced_services_with_service_pack_1_x64_713477.exe
Languages: English
SHA1: 89F1B3310128DC85E2103104D8C1441983F46364
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=61112
7, SQL Server 2008 R2 Express with Service Pack 1 (x86 and x64 WoW) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_with_service_pack_1_x86_x64_wow_713477.exe
Languages: English
SHA1: 6F399D641F322A3E47E3DD605F2A2EDF21074375
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60905
8, SQL Server 2008 R2 Express with Service Pack 1 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_with_service_pack_1_x64_713477.exe
Languages: English
SHA1: 488A9325D60BD23B7020198B5955F4272F9FA884
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60904
9, SQL Server 2008 R2 Express with Service Pack 1 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_with_service_pack_1_x86_713477.exe
Languages: English
SHA1: 9EC6E1D60D5AAAD45BF794ABC2AFE1FEDB152748
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60906
III, SP2


1, SQL Server 2008 R2 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_edition_with_advanced_services_with_service_pack_2_x64_914054.exe
Languages: English
SHA1: 70CFB80A66F507A6229030B14ACFCFEEB38701EB
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx?lc=1033#FileId=61030
2, SQL Server 2008 R2 Express Edition with Advanced Services with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_edition_with_advanced_services_with_service_pack_2_x86_914054.exe
Languages: English
SHA1: BD4FC2E4994C4C235910EB1BB36998FD3DEC94DA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=61031
3, SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_service_pack_2_x64_914065.exe
Languages: English
SHA1: 75DEAA970BEB66DF7B41025F7BEA9F9CC3B9BB90
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx?lc=1033#FileId=60984
4, SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_service_pack_2_x86_914065.exe
Languages: English
SHA1: 4E32F585ED016756E5BFD2D867ADBA86C12C9646
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx?lc=1033#FileId=60985
5. SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 (ia64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_service_pack_2_ia64_914065.exe
Languages: English
SHA1: 99D8A88EB4C07BC3EC219981A2D1B8E87F475094
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx?lc=1033#FileId=60983
6, SQL Server 2008 R2 Express with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_with_service_pack_2_x64_914054.exe
Languages: English
SHA1: E768A3B70E3F3B596EFFA9F57D812F95C0A0506B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=61114
7, SQL Server 2008 R2 Express with Service Pack 2 (x86 and x64 WoW) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_with_service_pack_2_x86_x64_wow_914054.exe
Languages: English
SHA1: 6CE34F57A13E0DED95CAF4405FAD133E859ADE30
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=61028
8, SQL Server 2008 R2 Express with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_with_service_pack_2_x86_914054.exe
Languages: English
SHA1: 2646A04848D46113D5FE6E54254E07878473A3C5
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=61029
9, SQL Server 2008 R2 Express Management Studio with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_management_studio_with_service_pack_2_x64_914054.exe
Languages: English
SHA1: D6A9411063F4E150546BF63A8A229A55A11AF055
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=61034
10, SQL Server 2008 R2 Express Management Studio with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_management_studio_with_service_pack_2_x86_914054.exe
Languages: English
SHA1: 7D022E4DA0B340AF5049AE6EDCFBDB66FFA21A5B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=61035
11, SQL Server 2008 R2 Express Edition with Tools with Service Pack 2 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_edition_with_tools_with_service_pack_2_x86_914054.exe
Languages: English
SHA1: 609728BBA7048B575C14A33BF9C3E7168A415D51
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=61033
12, SQL Server 2008 R2 Express Edition with Tools with Service Pack 2 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_express_edition_with_tools_with_service_pack_2_x64_914054.exe
Languages: English
SHA1: 68B9BA1C47800E4FAC30E1A1B0D40495599F2C71
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=61032
IV, SP3


1. SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_r2_service_pack_3_x86_x64_dvd_5599878.iso
Languages: English
SHA1: 81787FB82769321C912B665C238FE737DE713745
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=61186
Upload by Hưng Hoàng Văn
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js