This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 14 November 2016

[Download] Microsoft® SQL Server® 2008 Original MSDNTiếp theo bản 2005 là bản 2008 với giao diện đẹp hơn , việc cài đặt nó cũng không phải đơn giản nên hãy cẩn thận nhé

I. Express Editions

1, SQL Server 2008 Express Edition with Service Pack 3 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_express_edition_with_service_pack_3_x64_747056.exe
Languages: English
SHA1: BB3F795492AD9B2918EDAE7AEE7599283C6588F6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60828
2, SQL Server 2008 Express Edition with Service Pack 3 (x86 and x64 WoW) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_express_edition_with_service_pack_3_x86_x64_wow_747056.exe
Languages: English
SHA1: D9BF975E795B10C94D8D8868BC7BD9A497F63BBF
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60829
3, SQL Server 2008 Express Edition with Service Pack 3 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_express_edition_with_service_pack_3_x86_747056.exe
Languages: English
SHA1: 387A0FC8E1081E68613D85FAA29C7F48EA23F335
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60830
4, SQL Server 2008 Service Pack 3 (ia64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_service_pack_3_ia64_747438.exe
Languages: English
SHA1: 73D1D280E5BC50A34692D14D42364AA03A9DD9BA
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60795
5, SQL Server 2008 Service Pack 3 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_service_pack_3_x64_747438.exe
Languages: English
SHA1: 8E32349CA54651A419E0954DAB7092915DB7291D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60796
6, SQL Server 2008 Service Pack 3 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2008_service_pack_3_x86_747438.exe
Languages: English
SHA1: 65D5D987F08F943F228BE8AC00EF4AD1827AD690
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=60797
7, SQL Server 2008 Service Pack 4 (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_service_pack_4_x86_x64_dvd_5600852.iso
Languages: English
SHA1: 3E9773C47F4F7661A3F08BC65E0339615B45CFAC
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=61197

II. Bộ cài full yêu cầu key

1. SQL Server 2008 Enterprise
SQL Server 2008 Enterprise (x86, x64, ia64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_enterprise_x86_x64_ia64_dvd_x14-89207.iso
Languages: English
SHA1: 0865159d87c9d734e50b0299500f648f14a4a3df
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=36976
2. SQL Server 2008 Standard
SQL Server 2008 Standard (x86, x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_standard_x86_x64_dvd_x14-89155.iso
Languages: English
SHA1: f868ee641de36222668a60345fae57446f88b070
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=36977
3. SQL Server 2008 Developer
SQL Server 2008 Developer (x86, x64, ia64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_developer_x86_x64_ia64_dvd_x14-88839.iso
Languages: English
SHA1: e8071a413adf966e0095fea14db5669344bcb7e4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/default.aspx#FileId=36980
4. SQL Server 2008 Web
SQL Server 2008 Web (x86, x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_web_x86_x64_dvd_x14-86077.iso
Languages: English
SHA1: 186E704981F34BEA2CB7E60A3A14E39052FFF7D6 
5. SQL Server 2008 Workgroup
SQL Server 2008 Workgroup (x86, x64) - DVD (English)
File Name: en_sql_server_2008_workgroup_x86_x64_dvd_x14-89057.iso
Languages: English
SHA1: 29EBC9DA0AFBD3E0AFDC5D5880EA49C2FFCEE087

Key
Spoiler: 
Enterprise: JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB
Developer: PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB
Standard: FXHQY-JQF42-68VVV-PYVVR-RY3BB
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js