This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 14 November 2016

[Download] Microsoft® SQL Server® 2005 Original MSDNĐây là phiên bản tiếp theo của bộ SQL này sau bộ SQL 2000 với những cải tiến mới mẻ

Nếu bạn có khóa sản phẩm hợp lệ thì có thể cài bản Enter hoặc Standard còn không thì có thể sử dụng bản Express (Express là bản MS cung cấp miễn phí cho lập trình viên )

I. Express Editions

1. SQL Server 2005 Express Edition (English)
File Name: en_sql_2005_express.exe
Languages: English
SHA1: 506e2a39f19d81ce3b9579728787c7289fb93219
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8543
2. SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 2 (English)
File Name: en_sql_server_2005_express_edition_sp2_x32.exe
Languages: English
SHA1: 80c387c643571356b9ff3546353b3f2edf0bdf4b
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12672
3. SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 2 (x64) (English)
File Name: en_sql_server_2005_express_edition_sp2_x64.exe
Languages: English
SHA1: 3b10e09f2ad52d15d8cabdcdfb197b98ffc78402
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12673
4. SQL Server 2005 Service Pack 3 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2005_sp3_x64.exe
Languages: English
SHA1: 7D099219E60518C31CD4FE39FF2F38E7BA58EB7F
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=39154
5. SQL Server 2005 Service Pack 3 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2005_sp3_x86.exe
Languages: English
SHA1: FB66C516316A56FC1EDB99E218DF6C5CD25B699F
6. SQL Server 2005 Service Pack 4 (x86) - (English)
File Name: en_sql_server_2005_service_pack_4_x86.exe
Languages: English
SHA1: BCCA52A52C9A9B9A3FBB6AB9EA639E394EED2B64
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48181
7. SQL Server 2005 Service Pack 4 (x64) - (English)
File Name: en_sql_server_2005_service_pack_4_x64.exe
Languages: English
SHA1: 40C41A66693561ADC22727697BE96AEAC8597F40
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=48179

II, Bộ cài full yêu cầu key

1. SQL Server 2005 Enterprise

SQL Server 2005 Enterprise Edition - 64-bit Extended - DVD (English)
File Name: en_sql_2005_ent_x64_dvd.iso
Languages: English
SHA1: b88b180dc3cb06c84326be66e00cb12777968d88
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8538
SQL Server 2005 Enterprise Edition - 32-bit - DVD (English)
File Name: en_sql_2005_ent_x86_dvd.iso
Languages: English
SHA1: 89f58eb628c2415e10fe6850c9ddc2c9b0ef5ec6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8537

2. SQL Server 2005 Standard

SQL Server 2005 Standard Edition - 64-bit Extended - DVD (English)
File Name: en_sql_2005_std_x64_dvd.iso
Languages: English
SHA1: da5cb6aedad80a24fd5dddf9d7ae36fb7b4530ad
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8541
SQL Server 2005 Standard Edition - 32-bit - DVD (English)
File Name: en_sql_2005_std_x86_dvd.iso
Languages: English
SHA1: 8a22564a94277432e62a545f01039773066cc932
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=8540

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js