This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 12 November 2016

[BatchScript] Script Auto activate Office 2010 & 2013 & 2016


Script này được viết ra để kích hoạt 6 tháng cho các bộ Office tải từ kênh VLSC, nó cũng tương tự như Windows, bạn chỉ cần tạo file batch và chạy để quá trình tự động diễn ra, Support các phiên bản Pro Plus, Standard, Project Pro + Std và Visio Pro + Std

B1: Mở Run gõ notepad
B2: Copy nội dung

@echo off
color a
mode con cols=80 lines=20
 
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"
if "%errorlevel%" NEQ "0" (
 echo: Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
 echo: UAC.ShellExecute "%~s0", "", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"
 "%temp%\getadmin.vbs" & exit 
)
if exist "%temp%\getadmin.vbs" del /f /q "%temp%\getadmin.vbs"
 
title Auto activate Office 2010 ^& Office 2013 ^& Office 2016 by Hoang Hung
 
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" set folder3="%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" set folder3="%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" set folder2="%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" set folder2="%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" set folder1="%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" set folder1="%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
 
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "Office16ProPlusVL" >nul && (set "k=XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99" & call:setkey16)
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "Office16ProjectProVL" >nul && (set "k=YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT" & call:setkey16)
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "Office16VisioProVL" >nul && (set "k=PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK" & call:setkey16)
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "Office16StandardVL" >nul && (set "k=JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM" & call:setkey16)
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "Office16ProjectStdVL" >nul && (set "k=GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC" & call:setkey16)
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "Office16VisioStdVL" >nul && (set "k=7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4" & call:setkey16)
 
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "Office16ProPlusVL" >nul && (set "k=XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99" & call:setkey16)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "Office16ProjectProVL" >nul && (set "k=YG9NW-3K39V-2T3HJ-93F3Q-G83KT" & call:setkey16)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "Office16VisioProVL" >nul && (set "k=PD3PC-RHNGV-FXJ29-8JK7D-RJRJK" & call:setkey16)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "Office16StandardVL" >nul && (set "k=JNRGM-WHDWX-FJJG3-K47QV-DRTFM" & call:setkey16)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "Office16ProjectStdVL" >nul && (set "k=GNFHQ-F6YQM-KQDGJ-327XX-KQBVC" & call:setkey16)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "Office16VisioStdVL" >nul && (set "k=7WHWN-4T7MP-G96JF-G33KR-W8GF4" & call:setkey16)
 
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeProPlusVL" >nul && (set "k1=YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT" & call:setkey15)
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeProjectProVL" >nul && (set "k1=FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K" & call:setkey15)
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeVisioProVL" >nul && (set "k1=C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3" & call:setkey15)
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeStandardVL" >nul && (set "k1=KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4" & call:setkey15)
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeProjectStdVL" >nul && (set "k1=6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT" & call:setkey15)
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeVisioStdVL" >nul && (set "k1=J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7" & call:setkey15)
 
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeProPlusVL" >nul && (set "k1=YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT" & call:setkey15)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeProjectProVL" >nul && (set "k1=FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K" & call:setkey15)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeVisioProVL" >nul && (set "k1=C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3" & call:setkey15)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeStandardVL" >nul && (set "k1=KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4" & call:setkey15)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeProjectStdVL" >nul && (set "k1=6NTH3-CW976-3G3Y2-JK3TX-8QHTT" & call:setkey15)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeVisioStdVL" >nul && (set "k1=J484Y-4NKBF-W2HMG-DBMJC-PGWR7" & call:setkey15)
 
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeProPlus-MAK" >nul 2>&1 && (set "k2=VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB" & call:setkey14)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeProjectPro-MAK" >nul 2>&1 && (set "k2=YGX6F-PGV49-PGW3J-9BTGG-VHKC6" & call:setkey14)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeVisioPro-MAK" >nul 2>&1 && (set "k2=D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ" & call:setkey14)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeStandard-MAK" >nul 2>&1 && (set "k2=V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM" & call:setkey14)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeProjectStd-MAK" >nul 2>&1 && (set "k2=4HP3K-88W3F-W2K3D-6677X-F9PGB" & call:setkey14)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeVisioStd-MAK" >nul 2>&1 && (set "k2=767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ" & call:setkey14)
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get Name /format:list | find "OfficeVisioPrem-MAK" >nul 2>&1 && (set "k2=D9DWC-HPYVV-JGF4P-BTWQB-WX8BJ" & call:setkey14)
cls
goto:kmsser
 
:setkey16
cscript //nologo %folder1%\OSPP.VBS /inpkey:%k%
goto:eof
 
:setkey15
cscript //nologo %folder2%\OSPP.VBS /inpkey:%k1%
goto:eof
 
:setkey14
cscript //nologo %folder3%\OSPP.VBS /inpkey:%k2%
goto:eof
 
:kmsser
cls
echo.&echo Wait...
 
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" (
cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16" >nul 2>&1
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc >nul 2>&1
cscript //nologo ospp.vbs /act >nul 2>&1
)
 
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" (
cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16" >nul 2>&1
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc >nul 2>&1
cscript //nologo ospp.vbs /act >nul 2>&1
)
 
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" (
cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15" >nul 2>&1
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc >nul 2>&1
cscript //nologo ospp.vbs /act >nul 2>&1
)
 
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" (
cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15" >nul 2>&1
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc >nul 2>&1
cscript //nologo ospp.vbs /act >nul 2>&1
)
 
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" (
cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14" >nul 2>&1
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc >nul 2>&1
cscript //nologo ospp.vbs /act >nul 2>&1
)
 
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" (
cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14" >nul 2>&1
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc >nul 2>&1
cscript //nologo ospp.vbs /act >nul 2>&1
)
wmic path SoftwareLicensingProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get ID,LicenseStatus,Name,PartialProductKey /format:texttablewsys >>out.txt
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='0ff1ce15-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get ID,LicenseStatus,Name,PartialProductKey /format:texttablewsys >>out.txt
wmic path OfficeSoftwareProtectionProduct where (ApplicationID='59a52881-a989-479d-af46-f275c6370663' and PartialProductKey!=NULL) get ID,LicenseStatus,Name,PartialProductKey /format:texttablewsys >>out.txt
start out.txt
timeout 3 >nul
del /f "out.txt"
start winword
exit /b

B3: Lưu với tên bất kì không dấu.bat

B4: Chạy file vừa tạo và tân hưởng thành quả
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js